Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Jesu Kreste—Lu Swanela ku mu Hupula Cwañi?

Jesu Kreste—Lu Swanela ku mu Hupula Cwañi?

MU LUTE BANA BA MINA

Jesu Kreste—Lu Swanela ku mu Hupula Cwañi?

Mwa December batu ba bañata mwa lifasi ba bonanga maswaniso a Jesu inze a li mbututu. U mwa sicelo, ili mwa mbokisi ye tuna mo ku bulukiwanga bucwañi bo li canga lifolofolo. Kono kana lu swanela feela ku hupula Jesu inze a sa li mbututu? * Ha lu buisane ka za nzila ya butokwa hahulu ye lu kona ku mu hupula ka yona. Lwa kona ku ituta za teñi ku zwelela ku ze ne ezahezi kwa sikwata sa balisana mwa mafulisezo a naa li bukaufi ni Betelehema.

Ka sipundumukela lingeloi li taha kwa balisana ni ku ba bulelela kuli: “Mu pepezwi Mupilisi, yena Kreste Mulena.” Lingeloi leo hape li ba bulelela kuli ba ka fumana Jesu a ‘putezwi mwa masila mi u lobalizwe mwa sicelo.’ Hona fo feela mangeloi a mañwi a taha mi a kala ku “lumbeka Mulimu.”

Ne u ka ikutwa cwañi ha ne u ka utwa mangeloi inze a lumbeka Mulimu?— Balisana ne ba tabezi ! Ne ba bulezi kuli: “Ha lu yeñi kwa Betelehema honafa, lu yo iponela taba yeo ye ezahezi,” Ha ne ba i zo fita kwateñi ba yo fumana “Maria hamoho ni Josefa, ni mbututu ya lobezi mwa sicelo.”

Batu ba bañwi ni bona ba taha kwa Betelehema ko ne ba inzi bo Maria ni Josefa. Kaufelaa bona ba komoka, balisana ha ba ba bulelela ze ne ezahezi. Kana u tabezi ku ziba litaba ze nde hahulu zeo?— Kaufelaa luna ba ba lata Mulimu lu tabile ku utwa litaba zeo. Cwale ha lu bone libaka ku pepwa kwa Jesu ha ku tahiseza batu tabo ye tuna hahulu cwana. Kuli lu fumane libaka, ha lu nyakisise pili ze ne ezahezi mwa bupilo bwa Maria ha si ka nyalwa kale.

Zazi le liñwi lingeloi le li bizwa Gabriele la to potela Maria. La mu sepisa kuli u ka ba ni mbututu, mi mbututu yo, “u ka ba yo mutuna mi u ka bizwa Mwanaa Ya Pahami ka ku Fitisisa.” Mi Gabriele a zwelapili ku bulela kuli: “U ka busa sina Mulena fahalimwaa ba ndu ya Jakobo ku ya ku ile, mi Mubuso wa hae ha u na ku fela.”

Maria u bata ku ziba mo i ka bela taba yeo, bakeñisa kuli ha si ka ziba kale muuna. Gabriele u mu taluseza kuli: “Moya o kenile u ka taha ku wena, mi maata a Ya Pahami ka ku Fitisisa a ka ku ukama. . . . . ya ka pepwa u ka bizwa ya kenile, Mwanaa Mulimu.” Ku zwisa Mwanaa Mulimu kwa lihalimu ni ku beya bupilo bwa hae mwa mba ya Maria kuli a hule ku ba mbututu—ne li makazo ye tuna luli!

Kana se u kile wa bona maswaniso a baana ba ba butali ba balaalu ni balisana inze ba potela hamoho Jesu inze a sa li mbututu?— Ka nako ya ngilisimusi maswaniso a cwalo a boniswanga hahulu. Kono ha si ka nepahala. Baana ba ba butali bao ne li linuhi ba ne ba itusisa linaleli, ne ba ezanga lika za nyaza Mulimu. Ha lu bone se ne si ezahezi ha ne ba fitile kwa na pepezwi Jesu. Bibele i bulela kuli: “Ha ba kena mwa ndu, ba bona mwana, ni Maria, mahe.” Kacwalo, Jesu ka nako yeo na si mbututu ye ne li mwa sicelo sa lifolofolo; kono na li mwana ya na pila mwa ndu ni Josefa ni Maria!

Banuhi ba linaleli ne ba fumani cwañi Jesu?— Ne ba etelezwi ki “naleli” isi kwa Betelehema, kono pili ku Mulena Heroda mwa Jerusalema. Bibele i bulela kuli Heroda naa bata Jesu kuli a mu bulaye. Kacwalo, u nahane ka za taba yeo. Ki mañi ye u nahana kuli ki yena ya naa pangile nto ye ne bonahala inge naleli ye ne etelezi banuhi ba linaleli ku Heroda?— Ne si Mulimu wa niti Jehova, kono ne li sila sa hae, yena Satani Diabulosi!

Kacenu, Satani u lika ku ezisa batu ku nahana kuli Jesu ki mbututu feela ye sa koni ku ikezeza lika. Kono lingeloi Gabriele ne li bulelezi Maria kuli: “U ka busa sina Mulena . . . mi Mubuso wa hae ha u na ku fela.” Ka nako ya cwale Jesu u sweli ku busa sina Mulena mwa lihalimu, mi hona cwale-cwale fa, u ka sinya lila kaufela za Mulimu. Ki mona mo lu swanela ku hupulela Jesu cwalo, mi lu tokwa ku taluseza ba bañwi ka za teñi.

Mu bale mwa Bibele ya mina

Luka 1:26-35; 2:8-18

Mateu 2:7-12; 1 Pitrosi 5:8

Sinulo 19:19-21; 1 Joani 2:17

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Haiba mu sweli ku bala ni mwanana, mutila o mu ka fumana hamulaho wa puzo ni puzo, u mi hupulisa kuli mu kutumane ni ku susueza mwanana ku alaba.