Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Buhata bo bu Tahisa Kuli Batu ba Nahane Kuli Mulimu U Situhu

Buhata bo bu Tahisa Kuli Batu ba Nahane Kuli Mulimu U Situhu

 TOHO YA TABA | KI KABAKALAÑI BATU BA BAÑWI HA BA IKUTWA KULI HA BA KONI KU LATA MULIMU?

Buhata bo bu Tahisa Kuli Batu ba Nahane Kuli Mulimu U Situhu

ZE BA LUMELA BA BAÑATA Buka ye ñwi (Catechism of the Catholic Church) i bulela kuli: “Hamulaho feela wa lifu, mioyo ya ba ba shwela mwa sibi i shetumukelanga mwa lihele, mo ba yo nyandiswanga mwa ‘mulilo wa ku ya ku ile.’” Babahulu ba bulapeli ba bañwi ba bulela kuli, ba ba mwa lihele ba mwa muinelo wa ku kauhanywa ka ku tala ku Mulimu.

NITI YE FUMANEHA MWA BIBELE Bibele i bulela kuli: “Moya o eza sibi, ki ona o ka shwa.” (Ezekiele 18:4) Hape i li: “Ba ba shwile ha ba na se ba ziba.” (Muekelesia 9:5) Haiba moya wa shwa mi mutu ya shwile haa na sa ziba, u kona ku nyanda cwañi mwa “mulilo wa ku ya ku ile,” kamba ku utwa butuku bwa ku kauhanywa ku Mulimu ku ya ku ile?

Mwa Bibele, linzwi la Siheberu ni linzwi la Sigerike le li tolokiwanga hañata kuli “lihele” li talusa feela mabita mo ba bulukiwanga batu ha ba shwa. Ka mutala, Jobo ha naa kulile butuku bo butuna, naa lapezi kuli: “Mawe! Kabo ka ni pata mwa libita! [“mwa lihele,” ka ku ya ka toloko ya Douay-Rheims Version].” (Jobo 14:13, Holy Bible—Easy-to-Read Version) Jobo naa sa bati ku yo pumula mwa sibaka sa tukufazo kamba sa ku kauhanywa ku Mulimu, kono naa bata ku yo pumula mwa libita.

LIBAKA HA LU SWANELA KU ZIBA NITI Taba ya kuli Mulimu u situhu ha i lu sutelezi ku yena kono i tahisa feela kuli lu si ke lwa mu lata. Bo Rocío, ba ba pila kwa Mexico, ba bulela kuli: “Ku zwa feela kwa bwanana bwa ka, ne ni lutilwe za mulilo wa lihele. Ne ni sabanga hahulu kuli mane na kala ku nahananga kuli Mulimu haa na tulemeno to tunde. Ne ni nahananga kuli Mulimu u buhali mi ki muhateleli.”

Litaba za mwa Bibele ze ikutwahalela hande za likatulo za Mulimu ni za muinelo wa ba ba shwile, ne li tusize bo Rocío ku cinca mubonelo o ne ba na ni ona ka za Mulimu. Ba bulela kuli: ‘Ne ni ikutwile ku lukuluha hamulaho wa ku ziba niti. Naa kala ku ikolwisa kuli Mulimu u bata kuli lu be ni bupilo bo bunde, wa lu lata, mi ni na na kona ku mu lata. U swana sina ndate ya tokomela bana hae ili ya bata kuli ba ikole bupilo.’—Isaya 41:13.

Ba bañata ba likanga ka taata ku ba balumeli bakeñisa ku saba ku yo ca mwa mulilo wa lihele, kono Mulimu ha tabeli kuli mu mu sebeleze kabakala kuli mu saba ku fiwa koto. Mane Jesu naa bulezi kuli: “U lukela ku lata Jehova Mulimu wa hao.” (Mareka 12:29, 30) Hape, ku ka lu bela bunolo ku sepa likatulo za Mulimu za kwapili ha lu lemuha kuli ha ezangi mafosisa. Sina mwa naa bulelezi Elihu mulikanaa Jobo, ni luna lu ka bulela ka buikolwiso kuli: “Taba ya kuli Mulimu u ka eza bumaswe i kwahule, kamba ya-Maata-Kaufela ku fosisa litaba.”—Jobo 34:10.

[Manzwi a bañi ba siswaniso fa likepe 6]

© Photononstop/SuperStock