Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lu Simuluhile Cwañi?

Lu Simuluhile Cwañi?

 Lu Simuluhile Cwañi?

Genese, yona buka ya pili mwa Bibele, i talusa simuluho ya pupo kaufela ka ku itusisa manzwi a bunolo a sikai, a li: “Kwa simuluho Mulimu naa ezize Lihalimu ni Lifasi.” (Genese 1:1) Mulimu ha saa bupile limela ni lifolofolo, a bupa batu ba pili, bona bo Adama ni Eva. Batu bao ne ba shutana ni lifolofolo bakeñisa kuli batu ba na ni tulemeno to tu swana ni twa Mulimu, to tu kopanyeleza ni tukuluho ya ku iketela za ku eza. Kamukwaocwalo, ne ba na ni ku ikalabela kabakala likezo za bona. Kambe ne ba utwile litaelo za Mulimu, ne ba ka swalisana ni Mulimu mwa ku peta mulelo wa hae wa kuli ba be bashemi ba pili ba batu kaufela ba ne ba ka ikola bupilo bwa kozo ni bo bu petehile fa lifasi ku ya ku ile.

Kono lingeloi le liñwi, kamba sibupiwa sa kwa moya, la itusisa batu kuli li pete milelo ya lona ya buitati. Kamukwaocwalo, lingeloi leo la ba Satani, ili ku talusa “Muhanyezi.” Satani a bulela ku Eva ka ku itusisa noha, mi a mu puma ka ku mu bulelela kuli naa ka pila hande ha naa ka hana ku etelelwa ki Mulimu. Adama ni Eva ba utwa za naa bulezi Satani, mi ba sinya swalisano ya bona ni Mubupi wa bona. Bakeñisa keto ye maswe ye ne ba ezize yeo, bashemi ba luna ba pili ba yawa bupilo bo bu sa feli mi ba tahisa kuli kaufelaa luna lu be ni sibi, ku sa petahala, ni lifu le lu sa koni ku ambuka.

Kapili-pili, Mulimu a zibahaza mulelo wa hae wa ku tatulula butata bo ni ku kwalulela bana ba Adama nzila ya ku fumana ka yona bupilo bo bu sa feli. Mulimu naa polofitile kuli “peu”—ili ye yemela mutu ya ipitezi—ne i ka sinya Satani kwapili ni ku felisa manyando kaufela a tahisizwe ki Satani, Adama, ni Eva. (Genese 3:15) Ki mañi ya naa ka ba “peu” yeo? Mutu yo naa ka zibahala kwapili.

Nako yeo i si ka fita kale, Satani naa zwezipili ku lika ku palelwisa mulelo o munde wa Mulimu. Sibi ni bumaswe za ata kapili-pili mwa lifasi. Mulimu a atula kuli naa ka bulaya batu ba ba maswe ka muunda. A laela Nuwe, muuna ya lukile, kuli a yahe aleka—ili ndu ye tuna ye ne ka cimbauka fa mezi—kuli Nuwe ni lubasi lwa hae ba punyuhele mwateñi, hamoho ni lifolofolo za naa laezwi kuli a kenye mwa aleka.

Hasamulaho wa silimo si li siñwi ku zwa fo ku kalela ku ba ni Muunda, Nuwe ni lubasi lwa hae ba longoka mwa aleka mi ba kala ku pila mwa lifasi le ne li kenisizwe. Kono “peu” yona ne i si ka bonahala kale.

Taba ye i tomile fa Genese, likauhanyo 1-11; Juda 6, 14, 15; ni Sinulo 12:9.