Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mulimu wa Ikutwanga Butuku Kwa Pilu—Mo lu Kona ku mu Tabiseza

Mulimu wa Ikutwanga Butuku Kwa Pilu—Mo lu Kona ku mu Tabiseza

MU LUTE BANA BA MINA

Mulimu wa Ikutwanga Butuku Kwa Pilu—Mo lu Kona ku mu Tabiseza

Kana u kile wa utwiswa butuku kuli mane wa fita fa ku lila? * Mwendi kaufelaa luna se lu kile lwa utwiswa butuku bo bu cwalo. Kono ka linako ze ñwi, lu kana lwa lila bakeñisa kuli lu utwa bumaswe kwa pilu. Mutu yo muñwi u kana a bulela lika ze maswe ka za luna ili ze si za niti. Nto ye cwalo ya kona ku utwisa butuku kwa pilu, nji cwañi?— Mulimu ni yena wa kona ku ikutwa butuku kwa pilu haiba mutu yo muñwi a bulela litaba za buhata ka za hae. Ha lu nyakisise taba ye kuli lu bone mo lu kona ku tabiseza Mulimu ku fita ku mu utwisa butuku kwa pilu.

Bibele i bulela kuli batu ba bañwi ba ne ba ipulela kuli ba lata Mulimu ne ba mu ‘swabisanga.’ Ba utwisa Mulimu butuku kwa pilu! Nihaike kuli ha ku na mutu ya kona ku utwisa Jehova Mulimu butuku bwa kwa mubili, kakuli ki ya maata ote. Ha lu bone libaka he, Jehova ha utwanga butuku kwa pilu ha lu sa ezi lika za lu bulelela kuli lu eze.

Batu ba pili ba babeli ba naa bupile Jehova fa lifasi ne ba mu utwisize hahulu butuku. Batu ba babeli bao ne ba beilwe mwa Paradaisi fa lifasi ye ne bizwa “simu ya Edeni.” Batu bao ne li bo mañi?— Ee, ne li Adama, mi hasamulaho kwa ba ni Eva. Ha lu bone se ne ba ezize se ne si tahisize kuli Jehova a utwe butuku kwa pilu.

Jehova ha saa ba beile mwa simu yeo, naa ba bulelezi kuli ba i babalele. Hape naa ba bulelezi kuli ba kona ku pepa bana ni kuli ba kona ku pila hamoho mwa simu yeo ku si na ku shwa. Kono pili bo Adama ni Eva ba si ka pepa kale bana, kwa ezahala nto ye maswe. Kana nto yeo wa i ziba?— Lingeloi le liñwi ne li kukuelize Eva mi hasamulaho ni Adama ku kwenuhela Jehova. Ha lu bone mo ne i ezahalezi taba yeo.

Lingeloi leo ne li tahisize kuli noha i bonahale ku ba ye bulela. Eva naa tabezi za naa utwile kakuli noha ne i mu bulelezi kuli naa ka ba ‘sina Mulimu.’ Kamukwaocwalo, a eza ze ne i mu bulelezi noha. Kana wa ziba za naa ezize?

Eva a ca kwa kota yeo Jehova naa bulelezi Adama kuli ba si ke ba ca kwateñi. Mulimu a si ka bupa kale Eva, naa bulelezi Adama kuli: “Haili likota kaufela za simu, u ka li ca; Kono kota ya ku ziba bunde ni bumaswe, yona u si ke wa i ca; kakuli nako yo i ca, u ka shwa luli.”

Eva naa ziba mulao wo. Nihakulicwalo, a zwelapili ku talima kota yeo, mi a bona kuli “ki ye munati ha i ciwa, mi i katelisa meeto,. . . a nga kwateñi, a ca.” Hasamulaho, a fa Adama kwa muselo, mi “ni yena a ca.” U nahana kuli ki kabakalañi Adama ha naa ezize cwalo?— Ne li kabakala kuli Adama naa saa lata hahulu Eva ku fita mwa naa latela Jehova. Naa ketile ku tabisa Eva ku fita ku tabisa Mulimu. Kono ku utwa Mulimu ki kwa butokwa hahulu ku fita ku utwa mutu ufi kamba ufi!

Kana wa hupula noha ye ne i ambozi ni Eva? Sina feela mutu mwa kona ku ezeza kuli sipupe si bonahale inge kuli sa bulela, ku na ni ya naa tahisize kuli noha yeo i bonahale ku ba ye bulela. Ki linzwi la mañi le ne li zwelela kwa noha?— Ne li linzwi la “noha ya kale, ya bizwa Diabulosi ni Satani.”

Kana wa ziba mo u kona ku ezeza kuli u tabise Jehova?— Wa kona ku eza cwalo ka ku likanga ku mu tabisa kamita. Satani u bulela kuli wa kona ku kwenula batu kaufela kuli ba eze za tabela. Kamukwaocwalo, Jehova u lu susueza kuli: “Mwanaka u talife, mi u tabise pilu ya ka, mi ni ka kona ku alaba ya ni nyaza.” Satani u nyaza Jehova. U bulela kuli wa kona ku kwenula batu kaufela kuli ba tuhele ku sebeleza Mulimu. Kamukwaocwalo, u tabise Jehova ka ku mu utwa ni ku mu sebeleza! Kana u ka lika ka taata ku eza cwalo?

Mu bale mwa Bibele ya mina

Samu 78:40, 41

Genese 1:26-28; 2:15-17; 3:1-6

Sinulo 12:9; Liproverbia 27:11

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Haiba mu sweli ku bala ni mwanana, mutila o mu ka fumana hamulaho wa puzo ni puzo, u mi hupulisa kuli mu kutumane ni ku susueza mwanana ku alaba.