Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Mulimu U Lata ya Fana A Tabile”

“Mulimu U Lata ya Fana A Tabile”

MU SUTELELE KU MULIMU

“Mulimu U Lata ya Fana A Tabile”

Ki mpo ye cwañi ye ne mu ka itebuha luli? Ku si na ku kakanya, buñata bwa luna ne lu ka tabela ku fiwa mpo ki mutu ya lu fa kabakala kuli u susuezwa ki lilato isiñi ya lu fa ka ku ezeza feela mulao kamba ka ku hapelezwa. Ki kwa butokwa ku ba ni milelo ye minde ha lu fana. Milelo ye lu fela ki ya butokwa ku luna. Mi mane ki ya butokwa hahulu ni ku fita ku Mulimu. Ha mu nyakisise manzwi a muapositola Paulusi a tahile ka susumezo ya moya wa Mulimu a ñozwi kwa 2 Makorinte 9:7.

Ki kabakalañi Paulusi ha naa ñozi manzwi ao? Naa bata ku susueza Bakreste ba mwa Korinte kuli ba tuse balumeli ka bona ba mwa Judea ba ne ba tokwa tuso. Kana naa lika ku hapeleza Bakreste ba mwa Korinte kuli ba fane? Batili, kakuli naa ñozi kuli: “Mutu ni mutu a zwise ka mwa atulezi mwa pilu ya hae, isi ka lukokoto kamba ka ku hapelezwa, kakuli Mulimu u lata ya fana a tabile.” Ha lu nyakisiseñi kelezo yeo ka tokomelo.

“Ka mwa atulezi mwa pilu ya hae.” Paulusi naa talusa kuli Mukreste luli u fanga kabakala kuli u atuzi ku eza cwalo “mwa pilu ya hae.” Ka nako ye swana, Mukreste u iyakatwanga ze ba tokwa balapeli ka yena. Caziba yo muñwi u bulela kuli linzwi le li tolokilwe kuli “mwa atulezi” “li fa muhupulo wa ku lelela cimo.” Kamukwaocwalo, Mukreste u nahanisisanga ze ba tokwa balumeli ka yena mi u nahananga za kona ku eza kuli a ba tuse.—1 Joani 3:17.

“Isi ka lukokoto kamba ka ku hapelezwa.” Paulusi u talusa kuli ku na ni ku fana kwa mifuta ye mibeli ko ku sa tokwahali kwa Bakreste ba niti, ili ku fa ka ku kata-kata kamba ka ku hapelezwa. Pulelo ya Sigerike ye tolokilwe kuli “ka lukokoto,” se i talusa luli ki ku fa “u sa lati (kamba inze u nyemile).” Buka ye ñwi i talusa kuli, mutu ya fa ka lukokoto, kamba ka ku kata-kata, u fa “ka pilu ye ikutwa bumaswe ha nahana kuli wa kauhana ni masheleñi a hae.” Mutu ya fa ka ku hapelezwa u fanga kabakala kuli u ikutwa kuli u hapelelizwe ku eza cwalo. Ki mañi ku luna ya kona ku tabela ku fiwa mpo ki mutu ya lu fa ka ku kata-kata kamba ka ku hapelezwa?

“Mulimu u lata ya fana a tabile.” Paulusi u bulela kuli haiba Mukreste a keta ku fa, u swanela ku eza cwalo inzaa tabile. Kaniti, ku fa ka mulelo o munde ku tahisa tabo. (Likezo 20:35) Mutu ya fana inzaa tabile wa bonahalanga kuli u na ni tabo. Mane, pulelo ya kuli “a tabile” i kona ku talusa mwa ikutwela mutu ya fana mwa pilu ya hae ni mwa bonahalela fa sifateho. Mutu ya fana inzaa tabile u lu fitanga kwa pilu. Hape u tabisanga pilu ya Mulimu. Bibele ye ñwi i bulela kuli: “Mulimu u lata batu ba ba lata ku fana.”—Contemporary English Version.

Manzwi a tahile ka susumezo ya moya wa Mulimu a naa ñozwi ki muapositola Paulusi, a fa Bakreste sikuka se si ba etelela mwa bupilo. Ibe kuli lu fana nako ya luna, maata a luna, kamba lika ze lu luwile, haike lu eze cwalo ka ku itatela ni kabakala kuli lwa tabela luli ku fa batu ba bañwi, sihulu ba ba tokwa ku tusiwa. Ku fana ko ku cwalo ha ku na ku lu tahiseza feela tabo kono hape ku ka tahisa kuli lu latiwe ki Mulimu, kakuli “u lata ya fana a tabile.”

Litaba za mwa Bibele ze akalelizwe ku baliwa mwa September

1 Makorinte ni 2 Makorinte

[Manzwi a fa likepe 13]

“Mulimu u lata batu ba ba lata ku fana”