Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Manyando A Tuha A Fela!

Manyando A Tuha A Fela!

Manyando A Tuha A Fela!

Mu nahane feela mo ku kona ku bela ku pila mwa lifasi mo ku si na manyando, ili mo ku si na bukebenga, lindwa, makulanu, ni likozi za ka taho. Mu nahane feela mo ne mu ka ikutwelanga ha mu zuha kakusasana mu si na lipilaelo ka za ketululo, buhateleli, kamba ka za butata bwa masheleñi. Kana mu ikutwa kuli lika zeo ki ze nde hahulu kono ha li koni ku ezahala? Ki niti kuli ha ku na mutu kamba kopano ya batu ye kona ku tahisa miinelo ye cwalo. Kono Mulimu u sepisize kuli u ka felisa lika kaufela ze tahiseza batu manyando, ku kopanyeleza cwalo ni ze lu nyakisisize mwa taba ye felile. Ha mu bone lisepiso ze latelela ze mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele:

PUSO YA MUBUSO O MUNDE

“Mulimu wa mwa lihalimu u ka tahisa mubuso o si na ku sinyeha ku ya ku ile; mi bulena bwa ona ha bu na ku shimbulukela kwa sicaba si sili. Mubuso wo, u ka ketula ni ku feza mibuso kaufela; kono ona u ka ba teñi kamita ni ku ya ku ile.”—Daniele 2:44.

Mubuso wa Mulimu ki mulonga wa kwa lihalimu. Mulena wa Mubuso wo ya ketilwe, yena Jesu Kreste, u ka busa lifasi ha saa felisize lipuso kaufela za batu mi u ka bona teñi kuli tato ya Mulimu ya ezwa kwa lihalimu ni fa lifasi. (Mateu 6:9, 10) Mulonga wo ha u na ku yoliwa ki mulonga ufi kamba ufi wa batu bakeñisa kuli ki “mubuso o sa feli wa Mulenaa luna ni Mupilisi Jesu Kreste.” Ku ka ba ni kozo ku ya ku ile.—2 Pitrosi 1:11.

HA KU SA NA KU BA NI BULAPELI BWA BUHATA

“Satani yena ka sibili u zwelapili ku ipumisa ku ba lingeloi la liseli. Hakulicwalo, haki nto ye komokisa haiba batanga ba hae ni bona ba ipumisa ku ba batanga ba ku luka. Kono mafelelezo a bona a ka lumelelana ni misebezi ya bona.”—2 Makorinte 11:14, 15.

Bulapeli bwa buhata bu ka zibahala kuli ki musebezi wa Diabulosi mi bu ka feliswa mwa lifasi. Saluluti kaufela se si tiswa ki bulapeli ni lipulayano li ka feliswa. Seo si ka konisa batu kaufela ba ba lata “Mulimu wa niti ya pila” ku mu lapela ka “tumelo i liñwi” ni “ka moya ni ka niti.” Ku eza cwalo ku ka tahisa kozo ni swalisano luli!—1 Matesalonika 1:9; Maefese 4:5; Joani 4:23.

KU SA PETAHALA KWA BATU KU KA FELISWA

“Mulimu yena ka sibili u ka ba ni bona. Mi u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.”—Sinulo 21:3, 4.

Jehova Mulimu u ka peta zeo ka ku itusisa Mwanaa hae Jesu, yena ya naa shwezi batu fa lifasi. (Joani 3:16) Mwatasaa zamaiso ya Jesu, batu ba ka petahala. Ha ku sa na ku ba ni manyando a mufuta ufi kamba ufi bakeñisa kuli “Mulimu yena ka sibili u ka ba ni bona” mi u ka takula “miyoko kaufela kwa meeto a bona.” Ku sa petahala kwa batu ni manyando li ka tuha li fela; mi “ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.”—Samu 37:29.

MIOYA YE MASWE HA I SA NA KU BA TEÑI

‘Jesu Kreste a swala drakoni, noha ya kale, yena Diabulosi ni Satani, mi a mu tama lilimo ze 1,000. Mi a mu nepela mwa mukoti mi a u kwala ni ku u tiisa ka liswayo, kuli a si ke a kelusa macaba hape.’—Sinulo 20:2, 3.

Kukuezo kaufela ya Satani i ka fela muta Satani ni madimona ba ka tamiwa ni ku nepelwa mwa “mukoti,” ili o yemela muinelo wa ku sa kona ku eza nto ifi kamba ifi. Ha ba sa na hape ku zamaisa batu ka nzila ye maswe. I ka ba kimululo ye tuna luli ku pila mwa lifasi mo ku si na kukuezo ya Satani ni mioya ye maswe!

“MAZAZI A MAUNGULELO” A KA FELA

“Mazazi a maungulelo” a ka fela ka nako ya “ñalelwa ye tuna” ya naa bulezi Jesu. Jesu naa bulezi kuli: “Ka nako yeo ku ka ba ni ñalelwa ye tuna ye si ka bonwa kale ku zwa kwa simuluho ya lifasi ku tisa cwale, mi ha i na ku bonwa ni kamuta hape.”—Mateu 24:21.

Ñalelwa yeo i ka ba ye tuna bakeñisa kuli ku ka ba ni liziyezi ze tuna ze si ka ezahala kale. Liziyezi zeo li ka fita fa masetela a zona ka nako ya “ndwa ya lizazi le lituna la Mulimu ya Maata-Ote,” ili ye bizwa “Armagedoni.”—Sinulo 16:14, 16.

Batu kaufela ba ba lata ze lukile ba nyolezwi ku bona muinelo o maswe wa lifasi le ha u ka feliswa. Ha mu nyakisise limbuyoti li sikai feela kwa limbuyoti ze ba ka ikola mwatasaa Mubuso wa Mulimu.

MULIMU U KA EZA ZE ÑATA NI KU FITA!

“Buñata bo butuna bwa batu” bu ka punyuha ni ku kena mwa lifasi le linca la kozo: Linzwi la Mulimu li bulela kuli palo ya “buñata bo butuna bwa batu” ba ba sa konwi ku balwa ba ka “zwa mwa ñalelwa ye tuna” mi ba ka kena inze ba pila mwa lifasi le linca la ku luka. (Sinulo 7:9, 10, 14; 2 Pitrosi 3:13) Ba ka lemuha kuli ba pilisizwe ka Jesu Kreste, yena “Ngunyana wa Mulimu ya zwisa sibi sa lifasi.”—Joani 1:29.

Batu ba ka tusiwa hahulu ki lituto za Mulimu: Mwa lifasi le linca, “lifasi li ka tala zibo ya Muñaa Bupilo.” (Isaya 11:9) Lituto zeo li ka kopanyeleza litaelo za mwa ku pilela ka kozo ni batu kaufela ni mwa ku babalelela lifasi. Mulimu u sepisa kuli: “Ki Na Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ni ku luta se si ku swanela, ni ku zamaisa ka nzila yo lukela ku zamaya ku yona.”—Isaya 48:17.

Balatiwa ba luna ba ba shwile ba ka zusiwa kwa mabita: Jesu ha naa li fa lifasi, naa zusize mulikanaa hae Lazaro kwa bafu. (Joani 11:1, 5, 38-44) Ka ku eza cwalo, Jesu naa bonisize kuli mwatasaa Mubuso wa Mulimu, u ka zusa batu ba bañata hahulu kwa bafu.—Joani 5:28, 29.

Kozo ni ku luka li ka ba teñi ku ya ku ile: Mwatasaa puso ya Kreste, batu ba ba sa lateleli mulao ha ba na ku ba teñi. Lu ziba cwañi cwalo? Lu ziba cwalo bakeñisa kuli Jesu wa kona ku ziba ze mwa lipilu za batu, mi u ka itusisa buikoneli bo ku atula batu ba bande ni ba ba maswe. Ba ba ka hana ku cinca mupilelo wa bona o maswe ha ba na ku lumelezwa ku pila mwa lifasi le linca la Mulimu.—Samu 37:9, 10; Isaya 11:3, 4; 65:20; Mateu 9:4.

Lu nyakisisize bupolofita bu sikai feela kwa bupolofita bo buñata bwa Bibele bo bu talusa za nako ye nde hahulu ye ka ba teñi kwapili. Mubuso wa Mulimu ha u ka busa lifasi, ku ka ba ni “kozo ye tuna” ku ya ku ile. (Samu 37:11, 29) Lika kaufela ze tahiseza batu matata ni manyando li ka feliswa. Lu kolwa kuli zeo li ka ezahala bakeñisa sepiso ya Mulimu ye li: “Bona! Linto kaufela ni li eza ze nca. . . . Manzwi a a sepahala mi ki a niti.”—Sinulo 21:5.

[Manzwi a bañi ba siswaniso fa likepe 6]

© Silke Woweries/Corbis