Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Muuna ni musali ba ba nyalani ba kona cwañi ku ba ni tabo?

Likelezo za Bibele ze bonisa mwa ku bela ni tabo mwa linyalo za sebeza bakeñisa kuli li zwa ku Musimululi wa linyalo, yena Jehova Mulimu. Bibele i lu luta kuli lu be ni tulemeno to tu kona ku tahisa tabo mwa linyalo mi i lu lemusa ka za mikwa ye kona ku sinya linyalo. Hape i lu luta linzila ze nde za ku ikambota ka zona ze kona ku ekeza kwa tabo ya mwa linyalo.—Mu bale Makolose 3:8-10, 12-14.

Muuna ni musali ba ba nyalani ba swanela ku kutekana. Haiba sibeli sa bona ba peta buikalabelo bwa ba file Mulimu mwa linyalo, ba kona ku ba ni tabo.—Mu bale Makolose 3:18, 19.

Ki nto mañi ye kona ku tahisa kuli linyalo li ine nako ye telele?

Batu ba ba nyalani ba kona ku zwelapili ku pila hamoho haiba ba latana. Mulimu u lu luta mwa ku boniseza lilato. Yena ni Mwanaa hae Jesu, ba lu tomezi mitala ye petehile ya mwa ku boniseza lilato la buitomboli.—Mu bale 1 Joani 4:7, 8, 19.

Baana ni basali ba ba nyalani ha ba kuteka tukiso ya linyalo ya ezize Mulimu, ba ka zwelapili ku pila hamoho. Mulimu naa lukisize kuli linyalo li be le li inelela ili mo muuna ni musalaa hae ba kona ku sileleza mabasi a bona. Linyalo la kona ku ina nako ye telele bakeñisa kuli Mulimu naa ezize baana ni basali ka nzila ye ba konisa ku tusana kwa mubili ni ku swalisana mwa maikuto. Hape naa ba ezize ka siswaniso sa hae, mi naa ba file buikoneli bwa ku likanyisa lilato la hae.—Mu bale Genese 1:27; 2:18, 24.

Kuli mu bale ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 14 ya buka ye, Bibele i Lutañi Luli?, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova

Mwa kona ku ikungela yona fa Webusaiti ya www.jw.org

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Ki ku ambolisana ko ku cwañi ko ku tahisa tabo mwa linyalo?