Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Batu ba Bañata ba ba si na Mulatu ba Bulaiwa!

Batu ba Bañata ba ba si na Mulatu ba Bulaiwa!

TOHO YA TABA: KI KABAKALAÑI HA KU NA NI MANYANDO A MAÑATA CWANA? A KA FELA LILI?

Batu ba Bañata ba ba si na Mulatu ba Bulaiwa!

Musizana ya bizwa Noelle, ne li mwanana ya naa na ni lilato ili ya naa lata ku swanisa. Zazi le liñwi manzibwana ka nako ya mbumbi, a ya kwa ku zamaya-zamaya kwamulaho wa ndu ya bona mi a wela mwa liyowanelo la lubasi lwa bona. Musizana yo a shwela mwa mezi inge ku siyezi feela lisunda ze peli kuli a kwanise lilimo zee ne.

Bo Charlotte, Daniel, Olivia, ni Josephine . . . , ki ba bañwi ba banana ba 20 ba lilimo ze 6 ni 7 ba ne ba shwile halaa batu ba 26 ba ne ba kunupilwe kwa sikolo se siñwi mwa Connecticut, kwa U.S.A., ka la 14 December, 2012. Kwa sebelezo ya kupulo ya lifu la bona, Prezidenti Obama naa pundile mabizo a banana bao ni ku bulelela batu ba ne ba li mwa maswabi ba ne ba tile kwa sebelezo yeo kuli: “Likezahalo ze maswe ze, li swanela ku fela.”

Musizana wa lilimo ze 18 ya bizwa Bano naa zwile mwa Iraq ka 1996 ni ku tutela kwa Norway ni lubasi lwa habo yena. Balikani ba hae ne ba mu beile libizo la Sun Rays. Kono ka bumai, la July 22, 2011, Bano naa li yo muñwi wa batu ba 77 ba ne ba bulailwe ki sikebenga se siñwi, se ne si itumbile hasamulaho ka ku bulela kuli: “Ni kupa swalelo . . . bakeñisa kuli ne ni si ka kona bulaya ba bañata.”

Makande a tomohisa pilu a cwalo sa bihilwe hañata-ñata mwa lifasi kaufela. Mu nahane feela matomola ni masitapilu a tahisizwe ki likozi, bukebenga, lindwa, likezo ze tahisa luwewe, likozi za ka taho, ni matata a mañwi. Batu ba bañata ba ba si na mulatu ba bulailwe mi batu ba tahelwa ki manyando a mañata, mi hañata lika zeo li ezahalanga ku si na mabaka a utwahala!

Batu ba bañwi ba nyaza Mulimu, ba nahana kuli Mubupi wa luna ha na taba ni batu. Ba bañwi ba nga kuli Mulimu wa bonanga manyando a luna kono ha lati feela ku nga muhato wa ku a felisa. Kono ba bañwi bona ba li matata a cwalo naa lelezwi cimo. Ku bonahala kuli batu ba na ni mibonelo ye miñata ye shutana-shutana fa taba ye. Lu kona ku fumana kai likalabo ze sepeha ni ze kolwisa? Mwa litaba ze tatama, lu ka fumana likalabo ku zwelela mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele, ze lu bonisa mabaka ha ku na ni manyando ni mwa ka felisezwa manyando ao.