Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Bibele ya Cincanga Bupilo bwa Batu

Bibele ya Cincanga Bupilo bwa Batu

 BIBELE YA CINCANGA BUPILO BWA BATU

“Na kala ku nahana hahulu za bupilo bwa ka bwa kwapili”

Taba ye kandekilwe ki bo Allan Hancock

SILIMO SE NE BA PEPILWE: 1941

NAHA KO NE BA PEPEZWI: AUSTRALIA

LITABA ZE EZAHEZI: NE NI ZUBA KWAI NI KU NWA HAHULU BUCWALA

BUPILO BWA KA BWA KWAMULAHO: Ne ni hulezi mwa toloponyana ye bizwa Warialda, ye fumaneha mwa New South Wales. Mwa tolopo ya Warialda ku pila batu ba ba eza misebezi ye shutana-shutana, ba bañwi ba uta lingu ni likomu, mi ba bañwi ki balimi ba buloto ni miloho. Tolopo ye i kenile, mi ha ku na hahulu bukebenga.

Kabakala kuli ne li na mweli mwa lubasi lwa bana ba 10, ha ne ni na ni lilimo ze 13 za ku pepwa, na kala ku beleka kuli ni tuse lubasi lwa hesu. Bakeñisa kuli ne ni si ka ituta hahulu kwa sikolo, ne ni belekanga mwa mafamu. Ha se ni kwanisize lilimo ze 15, na kala ku lisanga lipizi, mi ne ni tapisanga lipizi za mwa naheñi kuli li kone ku itusiswa ki batu.

Ku sebeza mwa mafamu ne ku ni tahiselize kuli ni zibe lika ze nde ni ze maswe. Sapili, ne ni ikola musebezi wa ka, mi ne ni tabela sibaka se ne ni sebeleza ku sona. Busihu ne ni olanga mulilo fande mi ne ni talimanga kweli ni linaleli mwa lihalimu le li ngwelukile, inze ni ikola kamoya hamohocwalo ni muunko o munde wa likota ze ne li bukaufi. Na hupula kuli ni kile na nahana kuli ku na ni Mubupi ya bupile ona lika ze nde zeo kaufela. Kono hape musebezi wa mwa mafamu wo, ne u ni lutile ku eza lika ze ñwi ze maswe. Hañata ne ni utwanga batu inze ba konka, mi ne ni fumana kwai ka bunolo. Ni na, se ni kalisa ku konkanga ni ku zuba kwai.

Ha ne ni kwanisize lilimo ze 18, na tutela kwa Sydney. Na lika ku kena musebezi wa busole, kono ne ba si ka ni amuhela bakeñisa kuli ne ni si ka ituta hahulu kwa sikolo. Na fumana musebezi u sili mi na ina silimo si li siñwi mwa Sydney. Mi ha ne ni pila mwa Sydney, kona fo ne ni kopanezi ni Lipaki za Jehova lwa pili. Ha ne ba ni memile ku ya ni bona kwa mikopano ya bona, na lumela, mi kapili-pili na lemuha kuli mwa litaba ze ne ba luta ne ku ni niti.

Kono hamulahonyana wa fo, na ikatulela ku kutela kwahae.  Na yo ina mwa tolopo ya Goondiwindi mwa Queensland. Na fumana musebezi, na nyala, mi ka bumai na kalisa ni ku nwa bucwala.

Na ni musalaa ka, ne lu na ni bana ba babeli. Bana ba ka ha se pepilwe, na kalisa ku nahana hahulu za bupilo bwa ka bwa kwapili. Na hupula litaba ze ne ni utwile kwa mukopano wa Lipaki mwa Sydney, mi na ikatulela ku eza siñwi ka za litaba zeo.

Na fumana magazini ya kale ya Tawala ya Mulibeleli, mi fa magazini yeo ne ku na ni keyala ya ofisi ya mutai wa Lipaki za Jehova mwa Australia. Na ñolela kwa ofisi ya mutai ku kupa tuso. Ba ni alaba ka ku ni lumela Paki ya sishemo ni lilato kuli a to ni potela. Mi ku si ka fita nako, na kalisa ku ituta Bibele ni Paki yo.

BIBELE MO NE I CINCELIZE BUPILO BWA KA: Ha ne ni nze ni ituta Bibele, na fita fa ku lemuha kuli ne ni tokwa ku eza licinceho ze tuna mwa bupilo bwa ka. Timana ye ñwi ya mwa Bibele ye ne ni fitile hahulu kwa pilu, ne li 2 Makorinte 7:1. Timana ye, i lu susueza kuli lu ‘ikenise kwa lika kaufela ze silafaza nama.’

Na ikatulela ku tuhela ku zuba kwai ni ku nwa hahulu bucwala. Ne ku ni bezi taata ku eza licinceho ze, kabakala kuli ne se ni twaezi hahulu ku zuba kwai ni ku nwa hahulu bucwala, mi ne se ni ezize cwalo ka nako ye telele. Kono ne ni ikatulezi kuli ni bata ku pila ka nzila ye tabisa Mulimu. Nto ye ne ni tusize hahulu ne li ku sebelisa sikuka se si kwa liñolo la Maroma 12: 2, se si li: “Mu tuhele ku ya ka mikwa ya lifasi le, kono mu fetuhe ka ku shemuna munahano wa mina.” Na lemuha kuli, kuli ni kone ku cinca mikwa ya ka, ne ni tokwa ku cinca munahanelo wa ka, mi ne ni tokwa ku lemuha kuli mikwa ya ka ne li ye maswe sina mwa i ngela Mulimu. Ka tuso ya Mulimu, ne ni konile ku tuhela ku zuba kwai ni ku nwa hahulu bucwala.

Kono nto ye ne ni katalize hahulu, ne li ku tuhela ku konkanga. Ne ni ziba sikuka sa mwa Bibele se si ñozwi kwa Maefese 4:29, se si li: “Ku si ke kwa zwa linzwi le li bolile mwa mulomo wa mina.” Nihakulicwalo, ne ku ni ngezi nako kuli ni kone ku ba ni lipulelo ze nde. Ku nahanisisa manzwi a kwa Isaya 40:26 ne ku ni tusize hahulu. Ha i bulela za lihalimu le li tezi linaleli, timana ye i li: “A mu talime lihalimu, mu buhe: Ya ezize linto zeo ki mañi? Ki Yena ya zamaisa limpi za zona ka mulao, ya li biza kaufela ka mabizo; ka butuna bwa maata a hae ni kabakala bulena bwa hae bo bu tiile, ha ku na ye tokwahala.” Cwale na nahana kuli haiba Mulimu u na ni maata a ku bupa lihalimu le li tuna cwana, ili le ne ni tabela hahulu ku buha, kaniti luli wa kona ku ni fa maata kuli ni eze licinceho ze mu tabisa. Hamulaho wa ku lapela ka taata ni ku ikataza ku cinca, hanyinyani-hanyinyani na kalisa ku ba ni lipulelo ze nde.

MO NI TUSELIZWE: Ka ku ba mulisana, nako ye ñata ne ni sa ambolangi ni batu, bakeñisa kuli mwa mafamu mo ne ni belekela ne ku na feela batu ba sikai. Kono kabakala tuto ye fiwa kwa mikopano ya Lipaki za Jehova, ni itutile mwa ku ambolela hande ni batu. Hape tuto yeo, i ni lutile mwa ku kutaleza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu kwa batu.—Mateu 6:9, 10; 24:14.

Mwahalaa lilimo li sikai ze fitile, ni ikozi ku sebeza sina muuna-muhulu mwa puteho. Ni ikutwa kuli ki tohonolo ku eza ze ni kona kaufela kuli ni tuse balumeli ba bañwi. Kono tohonolo ye tuna ye ni na ni yona, ki ya ku sebeleza Jehova hamoho ni musalaa ka ya sepahala ye ni lata hahulu hamohocwalo ni bana ba luna ba bande.

Ni itumela ku Jehova kuli u ni file kolo ya ku ituta ka za hae, nihaike kuli ni mutu ya si ka ituta hahulu kwa sikolo. (Isaya 54:13) Ni lumela hahulu manzwi a kwa Liproverbia 10:22, a li: “Ku fuyolwa ki [Jehova] ku fumisa mutu.” Na ni lubasi lwa ka, lu nyolelwa ku ituta ze ñata ka za Jehova ni ku mu sebeleza ku ya ku ile.

[Manzwi a fa likepe 9]

“Na lemuha kuli, kuli ni kone ku cinca mikwa ya ka, ne ni tokwa ku cinca munahanelo wa ka”