Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

U “Taza Lipilu” za Luna

U “Taza Lipilu” za Luna

 MU SUTELELE KU MULIMU

U “Taza Lipilu” za Luna

Kana Jehova u na ni taba ni luna luli, kamba haa na taba ni butata bo lu talimana ni bona mwa lifasi? Kalabo ya Bibele kwa puzo yeo ya omba-omba luli. Niti kikuli Mulimu wa lu babalela, mi u bata kuli lu ikole bupilo. Zazi ni zazi u konisanga batu ku fumana tuso kwa bunde bwa hae bo butuna mi u ezanga cwalo nihaiba kwa batu ba si na buitumelo ku yena. Mu nyakisise manzwi a naa ñozi muapositola Paulusi.—Mu bale Likezo 14:16, 17.

Paulusi naa bulezi cwana kwa batu ba mwa muleneñi wa Listra ba ne ba sa lapeli Mulimu, kuli: “Mwa linako za kale [Mulimu] naa lumelelize macaba kaufela ku ya ka mikwa ya ona, nihaike mane naa si ka itulela feela a si na bupaki kakuli naa ezize bunde ka ku mi fa pula ye zwa kwa lihalimu ni linako za siselo, ku taza lipilu za mina ka lico ni tabo.” Manzwi a naa bulezi Paulusi naa tusize cwañi batu ba ne ba mu teeleza?

Batu ba mwa Listra ne ba utwisisize hande manzwi a Paulusi. Batu bao ne li balimi, mi ne ba pila mwa sibaka se ne si na ni mubu o nunile ni mezi. Kono sina mwa naa ba hupuliselize Paulusi, Mulimu ki yena simbule sa pula ni linako za siselo. Kamukwaocwalo, nako kaufela ha ne ba banga ni kutulo ye nde ni ku ikola lico ze tabusa, ne li bakeñisa kuli Mulimu naa ba bonisize bunde bwa hae.

Manzwi a naa bulezi Paulusi kwa batu ba kwa Listra, a lu luta lituto za butokwa ze ñata ka za Jehova Mulimu.

Jehova u lu fa tukuluho ya ku iketela za ku eza. Mu lemuhe kuli Jehova naa lumelelize macaba kaufela, “ku ya ka mikwa ya ona.” Buka ye ñwi ye tusa batoloki ba Bibele ku peta hande musebezi wa bona, i bulela kuli, pulelo ya kuli “ku ya ka mikwa ya ona.” i kona ku talusa “ku eza ka mo ba latela” kamba “ku eza lika ze ba ikutwa kuli ki ze nde ka ku fitisisa.” Jehova a hapelezi mutu ufi kamba ufi ku mu sebeleza. U lu bupile ni tukuluho ya ku iketela za ku eza, ili buikoneli bwa ku iketela mo lu batela ku pilela.—Deuteronoma 30:19.

Jehova u bata kuli lu mu zibe. Paulusi naa talusize kuli Mulimu “naa si ka itulela feela a si na bupaki.” Buka ye se bulezwi kale mwa taba ye, i bulela kuli pulelo yeo i kona ku taluswa hape kuli “u bonisize batu ka kutala kuli ki Mulimu ya cwañi.” Pupo ya Mulimu i fa bupaki bo bu iponahalela hande ka za ‘tulemeno twa hae to tu sa bonahali,’ ili tulemeno to tu cwale ka bunde, butali, maata, ni lilato. (Maroma 1:20) Jehova u patuluzi lika ze ñata ka za hae mwa Bibele. (2 Timotea 3:16, 17) Kana nto yeo ha i bonisi kuli Mulimu u bata kuli lu mu zibe?

Jehova u bata kuli lu be ba ba tabile. Paulusi naa bulezi kuli Mulimu u ‘taza lipilu za luna ka lico ni tabo.’ Nihaiba muezalibi ya sa zibi Jehova wa kona ca lico ze tabelwa ki pilu ya hae ni ku ba ni tabo ye likani mwa bupilo. Nihakulicwalo, Mulimu u bata kuli lu ikole tabo sakata ku ya ku ile. Lu kona feela ku ba ni tabo ye cwalo haiba lu ituta niti ka za hae ni ku pila ka ku lumelelana ni niti yeo.—Samu 144:15; Mateu 5:3.

Kaufela luna lu tusiwanga ki bunde bwa Jehova ka zazi ni zazi. Kamukwaocwalo, ne mu ka eza hande ku ituta ze ñata ka za mo mu kona ku boniseza buitumelo ku Mulimu ya taza lipilu za luna “ka lico ni tabo.”

Litaba za mwa Bibele ze akalelizwe ku baliwa mwa July

Likezo 11-28

[Manzwi a fa likepe 11]

Zazi ni zazi Mulimu u konisanga batu ku fumana tuso kwa bunde bwa hae bo butuna mi u ezanga cwalo nihaiba kwa batu ba si na buitumelo ku yena