Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

Likalabo kwa Lipuzo za Bibele

 LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Kana ku pila ku ya ku ile kwa konahala?

Mutu wa pili Adama, naa pilile lilimo ze ñata-ñata. Kono kwa mafelelezo, a supala ni ku shwa. Ku zwelela feela ona fo, batu ba likile linzila ze ñata za kuli ba tibele busupali. Niteñi, ha ku na mutu ya konile ku picuka lifu. Kabakalañi? Adama naa supezi ni ku shwa bakeñisa kuli naa ezize sibi sa ku sa utwa Mulimu. Lwa cembala bakeñisa kuli lu hozize sibi ku Adama mi sibi si tahisa lifu.—Mu bale Genese 5:5; Maroma 5:12.

Kuli lu ikole bupilo bo bu sa feli, lu tokwa ku liululwa ki mutu yo muñwi. (Jobo 33:24, 25) Tiululo ki tifo ye lifiwanga kuli mutu yo muñwi a lukululwe, mi luna lu tokwa ku lukululwa kwa lifu. (Exoda 21:29, 30) Jesu naa file tiululo ha naa lu shwezi.—Mu bale Joani 3:16.

Lu kona ku fumana cwañi bupilo bo bu sa feli?

Haki batu kaufela ba ba ka lukululwa kwa matuku ni ku supala. Mane batu ba ba sa utwi Mulimu, sina mwa naa ezelize Adama, ha ba na ku ba ni tohonolo ya ku pila ku ya ku ile. Batu ba ba ka swalelwa libi za bona, ki bona feela ba ba ka ikola bupilo bwa ku ya ku ile.—Mu bale Isaya 33:24; 35:3-6.

Kuli libi za luna li swalelwe, lu tokwa ku nga muhato. Lu tokwa ku ziba Mulimu ka ku ituta Linzwi la hae, yona Bibele. Bibele i lu luta ze lu swanela ku eza kuli lu ikole bupilo bo bunde, ni ze lu swanela ku eza kuli lu shemubwe ki Mulimu, hape i lu luta mo lu kona ku fumanela bupilo bo bu sa feli.—Mu bale Joani 17:3; Likezo 3:19.

Kuli mu bale ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 3 ya buka ye, Bibele i Lutañi Luli?, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Ki nto mañi ye kona ku lu lukulula kwa lifu?