Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwa Kona ku Sepa Bulapeli Mwa Litaba za Mupilelo?

Kana Mwa Kona ku Sepa Bulapeli Mwa Litaba za Mupilelo?

 Kana Mwa Kona ku Sepa Bulapeli Mwa Litaba za Mupilelo?

Bo Sylvia ba ba beleka musebezi wa ku babalela basupali ba bulela kuli: “Kwa koleji ne ni kena ni batu ba ne ba ipapata ku ba balumeli. Nihakulicwalo, ne ba pumanga mwa litatubo mi ne ba itusisanga milyani ye kola. Bulapeli ne bu sa ba tusi mwa bupilo bwa bona.”

Muuna ya bizwa Lionel u bulela kuli: “Batu be ni beleka ni bona ba pumanga, mi fokuñwi ba bulelanga kuli ba kula ni ha ba sa kuli. Ki balapeli kono ha ba pili ka ku lumelelana ni bulapeli bwa bona, ba nga bulapeli sina feela sibyana se si sa itusiswi se si beezwi feela bukabali mwa ndu.”

Likopano za bulapeli ha li tusi batu ba bañata ku ba ni mupilelo o munde. Batu ba bañata kacenu, “ba bonahala ku ba balumeli, kono ba palelwa ku pila ka maata a bulumeli.” (2 Timotea. 3:5) Baeteleli ba bulapeli ha ba si ka tomela batu ba ba yanga kwa likeleke za bona mutala o munde, mi ba palezwi ku itusisa Bibele ku tusa batu ba ba mwa likeleke za bona ku pila mupilelo o munde wa silumeli. Ki lona libaka batu ba bañata ha ba nahananga kuli mwendi Mulimu haa na taba ni ze ba eza mwa bupilo bwa bona.

BIBELE I LUTAÑI?

Bibele i bonisa kuli Mulimu u na ni maikuto ni kuli likezo za luna za mu amanga luli. Maisilaele ba kwaikale ha ne ba kwenuhelanga Mulimu, ne ba ‘mu swabisanga.’ (Samu 78:40) Nihakulicwalo, ku banga ni tabo ye tuna “kwa lihalimu” haiba muezalibi a baka ha buniti ni ku tuhela mikwa ya hae ye maswe. (Luka 15:7) Mutu ha fita fa ku ziba hande tulemeno to tunde twa Ndataa luna wa kwa lihalimu, lilato la hae ku Mulimu li ka hula, ili nto ye ka mu susueza ku lata za lata Mulimu ni ku toya za toile.—Amosi 5:15.

LIPAKI ZA JEHOVA BA EZA CWAÑI MWA TABA YE?

Mutende o muñwi (Deseret News) wa kwa Salt Lake City, Utah mwa U.S.A., u bulela kuli: “Lipaki za Jehova ba tusa batu ku ba ni bupilo bwa lubasi bo bunde, ku pilisana hande ni ba bañwi, ni ku ba tusa ku ba batu ba ba sepahala.” Mutende wo ne u zwezipili ku bulela kuli: “Lipaki ki batu ba ba naa ni mikwa ye minde mwa bupilo. Ba lumela kuli, ku zuba kwai, ku nwa hahulu bucwala, ku itusisa milyani ka nzila ye maswe, ku ikenya mwa lipapali za likwinano za masheleñi, buhule, ni kalombe, ki mikwa ye kona ku sinya silikani sa bona ni Mulimu.”

Ku ituta tulemeno twa Mulimu ku tusa cwañi Lipaki? Bo Sylvia ba ba bulezwi kwa makalelo a taba ye, ba bulela kuli: “Buputeleli bu atile hahulu mwa lipatela. Mi ku bunolo hahulu ku ba ni mukwa wo. Kono ku utwisisa mwa ikutwela Jehova * ka za buputeleli ku ni tusanga ku eza ze lukile. Ni tabile mi ni ikutwa ku lukuluha.” Bo Sylvia ba lumela kuli ku pila ka ku lumelelana ni lika ze ba ituta kwa bulapeli bwa bona ku ba tusize ku ba ni bupilo bo bunde.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 9 Jehova ki lona libizo la Mulimu ka mo li patululezwi mwa Bibele.

[Manzwi a fa likepe 6]

Kana baeteleli ba bulapeli ba konile ku tusa batu ba ba yanga kwa likeleke za bona ku pila ka ku lumelelana ni ze i luta Bibele?