Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwa Kona ku Sepa Bulapeli Mwa Litaba za Lindwa?

Kana Mwa Kona ku Sepa Bulapeli Mwa Litaba za Lindwa?

 Kana Mwa Kona ku Sepa Bulapeli Mwa Litaba za Lindwa?

Bo Alberto ba ne ba li masole ka lilimo ze 10. Ba bulela kuli: “Lisole ya naa li muluti wa bulapeli, naa lu fuyaulanga ka ku bulela kuli: ‘Mulimu a be ni mina.’ Kono ne ni komokanga kuli, ‘Fa ni ya kwa ku bulaya, haili fo Bibele yona i lu bulela kuli, “U si ke wa bulaya.”’”

Bo Ray ne li masole ba ne ba lwana ka ku itusisa lisepe ze tuna ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Bubeli. Ka nako ye ñwi, bo Ray ne ba buzize Lisole ya naa li muluti wa bulapeli kuli: “Mu tahanga mwa sisepe ku to lapelela masole kuli ba kone ku tula mwa ndwa. Kana lila za luna ni bona ha ba ezangi nto ye swana?” Muluti wa bulapeli yo, naa alabile kuli: Mulimu u ezanga lika ka linzila ze sa utwisisehi.

Haiba ha mu utwisisi kalabo ya naa file muluti wa bulapeli yo, mu lemuhe kuli haki mina mu nosi.

BIBELE I LUTAÑI?

Jesu naa bulezi kuli o muñwi kwa milao ya Mulimu ye mituna ka ku fitisisa ki wa kuli: “U lukela ku lata wahenu mo u itatela.” (Mareka 12:31) Kana Jesu naa talusa kuli lu swanela feela ku lata batu be lu ziba kuli ba pila kai kamba kuli ba zwa kwa naha mañi? Batili. Naa bulelezi balutiwa ba hae kuli: “Se ki sona se ba ka ziba ka sona batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka, haiba mu latana mwahalaa mina.” (Joani 13:34, 35) Lilato le ne ba ka ba ni lona balutiwa mwahalaa bona, ne li ka ba le li tuna hahulu kuli mane neikaba yona nto ye ne ba ka zibahala ka yona. Mwa sibaka sa ku bulaya batu ba bañwi, bona mane ne ba ka kona ku shwela ba bañwi ka mulelo wa ku ba sileleza.

Bakreste ba kwa makalelo ne ba mamezi manzwi a Jesu mwa bupilo bwa bona. Buka ye ñwi (The Encyclopedia of Religion) i bulela kuli: “Baeteleli ba keleke ba kwa makalelo, ba ba cwale ka Tertullian ni Origen, ne ba pakile kuli Bakreste ne ba laezwi ku sa bulaya batu ba bañwi, ili sikuka se ne si ba tibela ku sa kena busole mwa mpi ya Siroma.”

LIPAKI ZA JEHOVA BA EZA CWAÑI MWA TABA YE?

Bakeñisa kuli Lipaki za Jehova, ba fumaneha ibato ba mwa linaha kaufela, Lipaki ba bañwi ba ipumananga mwa muinelo wa mifilifili ye banga teñi mwa linaha. Nihakulicwalo, ba likanga ka taata ku zwelapili ku bonisana lilato, yona nto ye ba zibahaza.

Ka mutala, ka 1994 ha ne ku na ni ndwa mwahalaa mushobo wa Mahutu ni Matutsi mwa naha ya Rwanda, Lipaki za Jehova ne ba si ka ikenya ni hanyinyani mwa ndwa yeo. Lipaki ba puo ye ñwi ne ba patanga Lipaki ba puo ye ñwi mi hañata ne ba beyanga bupilo bwa bona mwa kozi ha ne ba ezanga cwalo. Lipaki ba babeli ba Mahutu ba ne ba patile mizwale ba Matutsi ha ne ba swelwi ki sikwata sa Mahutu sa Interahamwe militia, sikwata seo ne si ba bulelezi kuli: “Mu lukela ku shwa bakeñisa kuli ne mu patile Matutsi.” Ka bumai, Lipaki bao ba Mahutu ne ba bulailwe.—Joani 15:13.

Mu bona cwañi: Kana likezo za Lipaki za Jehova za lumelelana ni manzwi a Jesu a talusa za ku bonisa lilato la buitomboli?

[Manzwi a bañi ba siswaniso]

I tomile fa siswaniso sa Masole ba U.S.

[Manzwi a fa likepe 5]

Kana baeteleli ba bulapeli ba lutile batu ku ba ni lilato la Sikreste la niti?