Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mwa Kona ku ba ni Tabo Mwa Bupilo—Ha mu Latelela Mutala wa Jesu

Mwa Kona ku ba ni Tabo Mwa Bupilo—Ha mu Latelela Mutala wa Jesu

 Mwa Kona ku ba ni Tabo Mwa Bupilo—Ha mu Latelela Mutala wa Jesu

‘Mu zamaye ka mukwa o Jesu naa zamaile ka ona.’—1 Joani 2:6, Bibele ye Kenile, hatiso ya 1951.

SINA mo lu bonezi mwa taba ye felile, Jesu naa pilile bupilo bwa tabo. Kamukwaocwalo, kuli lu be ni tabo mwa bupilo, lu swanela ku likanyisa mutala wa hae ni ku latelela likelezo za hae.

Mane Jehova u lu susueza ku eza ona cwalo feela sina mo li boniseza liñolo le li fahalimu. Ku zamaya ka mukwa wa naa zamaile ka ona Jesu ku kopanyeleza ku likanyisa mupilelo wa hae ni lituto za hae mwa bupilo bwa luna kaufela. Ku eza cwalo ku ka tahisa kuli Mulimu a lu shemube mi lu ka ba ni tabo mwa bupilo.

Lituto za naa lutile Jesu ne li kopanyeleza ni likuka ze kona ku lu tusa ku mu likanyisa. Likuka zeo li fumaneha mwa ngambolo ya hae ye zibahala hahulu ya fa lilundu. Ha lu nyakisiseñi likuka ze ñwi li sikai za mwa ngambolo yeo mi lu bone mo lu kona ku itusiseza zona mwa bupilo bwa luna.

SIKUKA: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu.”Mateu 5:3.

MO SI LU TUSEZA SIKUKA SE KU BA NI TABO MWA BUPILO: Jesu naa bonisize kuli batu ka sipepo ba na ni takazo ya ku bata ku ziba za Mulimu. Lu bata hahulu ku ziba likalabo kwa lipuzo ze cwale ka za kuli: Lu pilelañi? Ki kabakalañi ha ku na ni hahulu manyando fa lifasi? Kana Mulimu u na ni taba ni luna luli? Kana ku na ni bupilo bo buñwi hamulaho wa lifu? Kuli lu be ni tabo mwa bupilo, lu tokwa ku ziba likalabo za lipuzo zeo. Jesu naa ziba kuli ku na ni feela simbule si li siñwi se si kona ku fa likalabo ze sepeha kwa lipuzo zeo, simbule seo ki Linzwi la Mulimu. Jesu ha naa lapela ku Ndatahe, naa bulezi kuli: “Linzwi la hao ki yona niti.” (Joani 17:17) Kana luli Linzwi la Mulimu la kona ku lu tusa ku ziba za Mulimu ni ku ba ni tabo mwa bupilo?

TABA YE NE EZAHEZI LULI: Ka ku ba muopeli ya naa etelela sikwata sa baopeli se ne si zibahala hahulu, Esa naa sweli ku eza zwelopili ya kuli a be muopeli yo mutuna. Nihakulicwalo, Esa naa si na hande tabo. U bulela kuli:“Nihaike kuli ne ni ikolanga ku ba mwa sikwata sa baopeli, ne ni nyolelwa ku ba ni tabo sakata mwa bupilo.” Nihakulicwalo, hamulaho wa nako, Esa a kopana ni yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Esa u bulela kuli: “Ne ni mu buzakile lipuzo ze ñata. Mi likalabo za hae ze utwahala hande ze ne tomile fa Mañolo, ne li ni tabisize hahulu kuli mane na lumela ku ituta Bibele ni yena.” Za naa itutile Esa mwa Bibele ne li mu amile hahulu mi ne li tahisize kuli a ineele bupilo bwa hae ku Jehova. U bulela kuli: “Kwamulaho, ne ni ipumananga hañata mwa butata. Kono cwale ni na ni tabo sakata mwa bupilo.” *

SIKUKA: “Tabo ki ya ba ba na ni muhau.” Mateu 5:7.

MO SI LU TUSEZA SIKUKA SE KU BA NI TABO MWA BUPILO: Muhau u ama ku iseza batu ba bañwi pilu ni ku ba bonisa sishemo. Jesu naa bonisize sishemo kwa batu ba ne ba li mwa butokwi. Bakeñisa kuli Jesu naa utwelanga makeke batu ba ne ba nyanda, naa nganga muhato wa ku ba tusa. (Mateu 14:14; 20:30-34) Ha lu likanyisa Jesu ka ku bonisa sishemo, lu ka ba ni tabo mwa bupilo, kakuli batu ba ba bonisanga sishemo ku ba bañwi ba banga ni tabo. (Likezo 20:35) Lwa kona ku bonisa batu ba bañwi sishemo ka manzwi ni ka likezo ze nde, mi ha lu ka eza cwalo lu ka ba fa tuso ye ba tokwa. Kana ku bonisa batu ba bañwi sishemo kwa kona ku lu tusa ku ba ni tabo mwa bupilo?

TABA YE NE EZAHEZI LULI: Bo Maria ni bo muunaa bona bo Carlos, ne ba tomile mutala wa ku ba ni sishemo. Bo ndataa bona bo Maria ba shwezwi ki bo musalaa bona, mi mwa lilimo za cwanoñu fa, ba kenezwi ki butuku bo butuna bo bu ba palelwisa ku zamaya. Bo ndataa bona bo Maria se ba pila kwa ndu ya bo Maria ni bo Carlos, mi ki bona ba ba ezeza lika kaufela ze ba tokwa. Hañata ha ba lobalangi mi mane ba ba matisezanga kwa sipatela butuku bwa bona bwa shuka ha bu  shangumukile. Ba talusa kuli ka linako ze ñwi ba katalanga luli. Sina feela mwa naa bu bulelezi Jesu, bo Maria ni bo Carlos ba tabile kakuli ba na mwangalwa ka ku ziba kuli ba sweli ku tusa bo ndataa bona bo Maria ka ku ba ezeza lika kaufela ze ba tokwa.

SIKUKA: “Tabo ki ya ba ba batiseza ba bañwi kozo.”Mateu 5:9.

MO SI LU TUSEZA SIKUKA SE KU BA NI TABO MWA BUPILO: Ku “batiseza ba bañwi kozo” ku kona ku lu tahiseza cwañi tabo mwa bupilo? Haiba lu eza ka taata ku batiseza batu ba bañwi kozo, lu ka ba ni silikani se sinde ni bona. Lu swanela ku latelela kelezo ya mwa Bibele ye li: “Haiba ku konahala, ka mo mu konela kaufela, mu pilisane ka kozo ni batu kamukana.” (Maroma 12:18) “Batu kamukana” ba kopanyeleza batu ba mwa lubasi lwa luna ni batu ba bañwi be lu sa lapeli ni bona. Kana ku batiseza “batu kamukana” kozo kwa kona ku lu tusa luli ku ba ni tabo mwa bupilo?

TABA YE NE EZAHEZI LULI: Mu nyakisise mutala wa musali ya bizwa Nair. Ka lilimo ze ñata, bo Nair ba talimani ni litiko ze ñata ze tahisize kuli ku ba bele taata ku ba ni kozo, sihulu mwa lubasi lwa bona. Ku zwa feela fo ba yubekelwa ki bo muunaa bona ibato ba lilimo ze 15 kwamulaho, bo Nair ba utile bana ba bona ba nosi. Yo muñwi kwa bana ba bona ba bashimani naa itusisanga milyani ye kola, hañata naa tahisanga mifilifili mi ka linako ze ñwi, naa ba bembanga bona ni mwanaa bona wa musizana. Bo Nair ba lumela kuli lika ze ba itutile mwa Bibele li ba konisize ku ba ni kozo nihaiba mwahalaa miliko ye cwalo. Ba ambukanga likomano kamba mifilifili. Ba likanga ka taata ku ba ni kutwisiso kwa batu ba bañwi, ku ba bonisa sishemo, ni mukekecima. (Maefese 4:31, 32) Bo Nair ba lumela kuli ku ituta ku ba ni kozo ni batu, ku tahisize kuli ba be ni swalisano ye nde ka ku fitisisa ni batu ba mwa lubasi lwa bona hamohocwalo ni batu ba bañwi.

KU NAHANA KA ZA LIKA ZE KA EZAHALA KWAPILI

Haiba lu latelela kelezo ya Jesu ye butali, lu ka ba ni tabo ni ku kolwa ka lika ze lu na ni zona mwa bupilo. Nihakulicwalo, kuli lu be ni tabo sakata mwa bupilo, lu tokwa ku ziba lika ze ka ezahala kwapili. Kono lu kona ku ba cwañi ni tabo mwa bupilo haiba se lu ziba feela kikuli muta o muñwi lu ka cembala, kukula, mane ni ku shwa? Niteñi yeo ki yona miinelo luli ye li teñi mwa lifasi.

Nihakulicwalo, ku na ni taba ye nde! Jehova u lukiselize batu ba ba lika ka taata ku ‘zamaya ka mukwa o Jesu naa zamaile ka ona’ limbuyoti ze ñata. Jehova u sepisa kuli ona cwale-cwale fa u ka tahisa lifasi le li nca la ku luka, mo ku ka pila batu ba ba sepahala ku yena sina mwa naa lelezi kwa makalelo kuli batu ba pile ku ya ku ile inze ba na ni mibili ye petehile. Bibele i bulela kuli: “Bona! Tende ya Mulimu i inzi ni batu, mi u ka yaha ni bona, mi ba ka ba batu ba hae. Mi Mulimu yena ka sibili u ka ba ni bona. Mi u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.”—Sinulo 21:3, 4.

Bo Maria, basali ba lilimo ze 84 ba ba bulezwi mwa taba ya kwa makalelo, ba nyolelwa ku bona talelezo ya manzwi ao. Mina bo? Kana ne mu ka tabela ku ziba litaba ze ñata ka za “bupilo sakata,” bo bu ka ba teñi mwatasaa Mubuso wa Mulimu? (1 Timotea 6:19) Haiba ki cwalo, mwa kona ku ambola ni Lipaki za Jehova ba ba pila mwa silalanda sa mina kamba ku ñolela bahatisi ba magazini ye. *

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 8 Mwa kona ku ipalela likande la bo Esa kaufela lona fa makepe 8-9 a magazini ye.

^ para. 18 Buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova, se i tusize batu ba bañata ku ituta se i luta Bibele fa litaba ze ñata.

[Siswaniso se si fa likepe 7]

Bo Maria ni bo Carlos

[Siswaniso se si fa likepe 7]

Bo Nair