Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Jesu—Naa lu Tomezi Mutala wa mwa ku Pilela ka Tabo

Jesu—Naa lu Tomezi Mutala wa mwa ku Pilela ka Tabo

 JesuNaa lu Tomezi Mutala wa mwa ku Pilela ka Tabo

KANA luli Jesu naa na ni tabo mwa bupilo? Naa huliselizwe mwa sibaka se si botanile, mi mwa bupilo bwa hae kaufela fa lifasi naa si na lika ze ñata za kwa mubili. Mane naa si na nihaiba feela “fa ku samela toho ya hae.” (Luka 9:57, 58) Kwandaa zeo, naa toilwe, naa sinyizwe libizo, mi kwa mafelelezo naa bulailwe ki lila za hae.

Mu kana mwa nahana kuli, ‘Ha ni sepi kuli bupilo bo bu cwalo ki bwa tabo!’ Kono ku na ni lika ze ñwi za naa ezize Jesu mwa bupilo bwa hae ze lu tokwa ku nyakisisa. Ha lu nyakisiseñi lika zee ne za naa ezize Jesu mwa bupilo bwa hae.

1. MULELO WA JESU NE LI WA KU EZA TATO YA MULIMU MWA BUPILO BWA HAE.

“Sico sa ka ki ku eza tato ya ya ni lumile.”—Joani 4:34.

Jesu naa bonisize ka manzwi ni ka likezo za hae kuli naa tabela ku eza tato ya Ndatahe wa kwa lihalimu yena Jehova. * Jesu naa ikolanga hahulu ku eza tato ya Mulimu. Mane naa bapanyize ku eza tato ya Mulimu kwa sico, sina mo li boniseza liñolo le li fahalimu. Mu nyakisise muinelo wa naa li ku ona ha naa bulela manzwi ao.

Jesu naa bulezi manzwi ao ibato ba ka nako ya musihali. (Joani 4:6) Naa tandile nako ya kakusasana kaufela inze a zamaya mwa naha ya Samaria ya malundu, kamukwaocwalo, u lukela ku ba ya naa shwile tala luli. Mane balutiwa ba hae ne ba mu kupile ka taata kuli: “Rabbi, ha ku ce.” (Joani 4:31) Kalabo ya naa file Jesu ne i bonisize kuli ku eza musebezi wa Mulimu ne ku mu susuelize ni ku mu tiisa. Kana taba yeo ha i bonisi kuli Jesu naa na ni tabo mwa bupilo?

2. JESU NAA LATA HAHULU NDATAHE.

“Ni lata Ndate.”—Joani 14:31.

Jesu naa bile ni silikani se situna ni Ndatahe kwa lihalimu. Bakeñisa kuli Jesu naa la lata hahulu Mulimu, naa susuelizwe ku zibahaza libizo la Mulimu, milelo ya hae, ni tulemeno twa hae. Jesu naa likanyisize Ndatahe ka ku petahala ka manzwi a hae, ka likezo za hae, ni ka mikwa ya hae, kuli mane ha lu bala makande a Jesu, ku swana feela inge kuli lu bala ka za Ndatahe. Kamukwaocwalo, Filipi ha naa buzize Jesu kuli: “Lu bonise Ndate,” Jesu naa mu alabile kuli: “Ya ni boni u boni ni Ndate.”—Joani 14:8, 9.

Jesu naa lata hahulu Ndatahe kuli mane naa itatezi ku mu utwa ku isa kwa lifu. (Mafilipi 2:7, 8;  1 Joani 5:3) Naa bile ni tabo mwa bupilo bakeñisa kuli naa lata hahulu Mulimu.

3. JESU NAA LATA BATU.

“Ha ku na mutu ya na ni lilato le li fita le, kuli mutu a tobohe moyo wa hae kabakala balikani ba hae.”—Joani 15:13.

Bakeñisa kuli ha lu sika petahala, lwa ziba kuli ha lu na sepo ya bupilo bwa kwapili. Bibele i bulela kuli: “Sina sibi ha si keni mwa lifasi ka mutu a li muñwi [Adama] ni lifu ha li tile ka sibi, . . . kamukwaocwalo lifu la yamba kwa batu kaufela kakuli kaufelaa bona ba ezize sibi.” (Maroma 5:12) Ha lu koni ku picuka lika ze maswe ze tahiswa ki sibi, inge cwalo lifu.—Maroma 6:23.

Kono ka lilato, Jehova u lukisize nzila ya ku tatulula ka yona butata bwa batu. Naa lumelelize Mwanaa hae ya petehile ni ya si na sibi, Jesu, ku nyanda ni ku shwa ilikuli a liulule batu kwa butanga bwa sibi ni lifu. Ka ku susuezwa ki lilato la ku lata Ndatahe ni batu, Jesu naa itatezi ku fana bupilo bwa hae bo bu petehile kuli a liulule batu. (Maroma 5:6-8) Lilato le li cwalo ne li tahisize kuli a be ni tabo mwa bupilo. *

4. JESU NAA ZIBA KULI NDATEHE NAA MU LATA NI KU MU KATELWA.

“Yo ki Mwanaka, ya latwa, ye ni katelwa.”—Mateu 3:17.

Jehova naa bulezi manzwi ao inze a li kwa lihalimu ka nako ya naa kolobezwa Jesu. Ka manzwi ao, Jehova naa bonisize kuli naa lata ni ku katelwa Mwanaa hae yena Jesu. Kona libaka Jesu naa bulezi ka buikolwiso kuli: ‘Ndate wa ni lata’! (Joani 10:17) Bakeñisa kuli Jesu naa ziba kuli Ndatahe naa mu lata ni ku mu katelwa, naa tiyezi shemaeto ni twaniso ka bundume. Mane Jesu naa konile ku ba ni bundume bwa ku talimana ni lifu kabakala kuli naa latiwa ni ku katelwa ki Mulimu. (Joani 10:18) Ku si na ku kakanya, nto ye ne tahisize kuli Jesu a be ni tabo mwa bupilo bwa hae ki ku ziba kuli Ndatahe naa mu lata ni ku mu katelwa.

Jesu kaniti naa na ni tabo mwa bupilo. Ku si na ku kakanya lwa kona ku ituta ze ñata ku yena ka za mo lu kona ku bela ni tabo mwa bupilo. Mwa taba ye tatama lu ka nyakisisa ze ñwi za likelezo ze nde zeo Jesu naa file ba balutiwa ba hae ka za mwa ku pilela.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 6 Ka ku ya ka Bibele, Jehova ki lona libizo la Mulimu.

^ para. 15 Kuli mu zibe litaba ze ñata ka za mo lifu la Jesu li lu liululela, mu bone kauhanyo 5 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.