Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mushe Muuna Ya Naa Na Ni Tumelo Ye Tiile

Mushe Muuna Ya Naa Na Ni Tumelo Ye Tiile

 Mushe Muuna Ya Naa Na Ni Tumelo Ye Tiile

TUMELO KIÑI? Ka ku ya ka mo li itusiselizwe mwa Bibele, linzwi la “tumelo” li talusa ku lumela nto ye ñwi ka ku tiya kabakala bupaki bo bu iponahalela hande. Mutu ya na ni tumelo ku Mulimu u na ni sepo ya kuli Mulimu u ka taleleza lisepiso za Hae kaufela.

MUSHE NAA BONISIZE CWAÑI KULI NAA NA NI TUMELO? Mushe naa ezize liketo ze ne bonisize kuli naa lumela lisepiso za Mulimu. (Genese 22:15-18) Naa ka kona ku pila bupilo bo bunde hahulu mwa naha ye ne fumile ya Egepita, kono a hana bupilo bo bu cwalo, mi “a iketela ku nyandiswa ni sicaba sa Mulimu ku fita ku ikola minyaka ya libi ye ina nako ye nyinyani.” (Maheberu 11:25) Kana naa ezize keto yeo ka ku sa nahanisisa hande, mi naa ka inyaza hasamulaho? Batili, kakuli Bibele i bulela kuli Mushe “naa zwezipili ku tiya inge ya bona Yena ya sa bonwi.” (Maheberu 11:27) Mushe naa si ka inyaza kabakala liketo za naa ezize, mi liketo za hae ne li bonisize kuli naa na ni tumelo.

Mushe naa bata ku tusa ba bañwi kuli ba be ni tumelo ye tiile ku Mulimu. Ka mutala, mu nyakisise ze nee ezahezi Maisilaele ha ne ba ikutwile kuli ne ba kwacisizwe mwahalaa limpi za Faro ni Liwate le li Fubelu. Ka ku sabiswa maswe ki taba ya kuli mwendi ne ba tuha ba ipumana mwa kozi ye tuna, Maisilaele ba itilelela ku Jehova ni ku Mushe. Mushe naa ezize cwañi?

Mwendi Mushe naa sa zibi kuli Mulimu naa tuha a kauhanya mezi a Liwate le li Fubelu, ili ku kwalula nzila ye ne ba ka banduka ka yona Maisilaele. Nihakulicwalo, Mushe naa na ni sepo ya kuli Mulimu u ka eza nto ye ñwi kuli a sileleze sicaba sa hae. Mi Mushe naa bata kuli Maisilaele ka yena ba be ni buikolwiso bo bu swana. Lu bala kuli: “Mushe a li kwa sicaba: ‘Mu si ke mwa saba; mu yeme mu tiile; mu bone mwa ka mi piliseza Jehova kacenu.’” (Exoda 14:13) Kana Mushe naa konile ku tiisa tumelo ya Maisilaele ka yena? Eni, kakuli Bibele i bulela cwana ka za Maisilaele kaufela isiñi ka za Mushe a nosi, i li: “Ka tumelo, ba sila Liwate le li Fubelu inge ba ba fita fa mubu o omile.” (Maheberu 11:29) Tumelo ya Mushe ne i mu tusize, mi mane ne i tusize ni batu kaufela ba ne ba itutile kuli ku bonisa tumelo ku Jehova ki nto ye butali.

LU ITUTAÑI KU MUSHE? Lwa kona ku likanyisa Mushe ka ku eza liketo ze bonisa kuli lu na ni tumelo mwa lisepiso za Mulimu. Ka mutala, Mulimu u sepisa kuli u ka lu fa ze lu tokwa kwa mubili haiba lu eza pili za bulapeli bwa hae mwa bupilo bwa luna. (Mateu 6:33) Ki niti kuli, ku kona ku lu bela taata ku hanyeza moya o atile hahulu mwa lifasi kacenu wa ku lata hahulu lika za kwa mubili. Kono lwa kona ku kolwa kuli haiba lu eza ka mo lu konela kaufela ku nolofaza bupilo bwa luna, ni ku isa mamelelo kwa bulapeli bwa luna, Jehova u ka lu fa lika kaufela ze lu tokwa. U lu kolwisa kuli: “Ha ni na ku mi siya ni kamuta mi ha ni na ku mi fulalela ni kamuta.”—Maheberu 13:5.

Hape lu lika ka taata ku tusa ba bañwi kuli ba be ni tumelo ye tiile ku Mulimu. Ka mutala, bashemi ba ba butali ba ziba kuli ba na ni kolo ye tuna ya ku tusa bana ba bona ku ba ni tumelo ku Mulimu. Bashemi ba tokwa ku luta bana ba bona ha ba sa li ba ba nyinyani kuli ku na ni Mulimu ya lu luta lika ze nde ze lu swanela ku eza ni lika ze maswe ze lu swanela ku ambuka. Kono bashemi hape ba tokwa ku ikolwisisa hande kuli bana ba bona ba utwisisa ni ku lumela kuli ku latelela likuka za Mulimu ku tahisa bupilo bo bunde hahulu. (Isaya 48:17, 18) Bashemi ba fa bana ba bona mpo ya butokwa, haiba ba ba tusa ku ba ni tumelo ya kuli Mulimu “u teñi mi ki yena ya fa mupuzo ku ba ba tiiseza ku mu bata.”—Maheberu 11:6.