Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki “Mulimu . . . wa ba ba Pila”

Ki “Mulimu . . . wa ba ba Pila”

 MU SUTELELE KU MULIMU

Ki “Mulimu . . . wa ba ba Pila”

Kana lifu li na ni maata a fita a Mulimu? Batili! Lifu kamba “sila” sifi kamba sifi ha si koni ku ba ni maata a fita a “Mulimu Ya-Maata-Kaufela.” (1 Makorinte 15:26; Exoda 6:3) Mulimu u na ni maata a ku felisa lifu ka ku zusa batu ba ba shwile, mi u sepisa kuli u ka eza cwalo mwa lifasi la hae le linca. * Lu kona ku kolwa cwañi sepiso yeo? Jesu yena Mwanaa Mulimu, u lu bulelela cwalo ka manzwi a kona ku taza lipilu za luna ka sepo.—Mu bale Mateu 22:31, 32.

Jesu ha naa bulela kwa Basaduki, bona ba ne ba sa lumeli mwa zuho ya bafu, naa ize: “Haili za zuho ya bafu, kana ha mu si ka bala ze ne mu bulelezwi ki Mulimu, ha naa ize: ‘Ki na Mulimu wa Abrahama ni Mulimu wa Isaka ni Mulimu wa Jakobo’? Hasi Mulimu wa ba ba shwile, kono ki wa ba ba pila.” Jesu ha naa bulela manzwi a, naa ama kwa ngambolo ye ne bile teñi mwahalaa Mulimu ni Mushe kwa sicacani se ne si tuka mulilo ibato ba ka silimo sa 1514 B.C.E. (Exoda 3:1-6) Ka ku ya ka Jesu, manzwi a naa bulezi Jehova ku Mushe a kuli: “Ki na Mulimu wa Abrahama ni Mulimu wa Isaka ni Mulimu wa Jakobo,” a bonisa kuli sepiso ya zuho i ka talelezwa luli. Kamukwaufi?

Pili mu nyakisise litaba ze ñwi ze ne ezahezi ka nako ya naa bulezwi manzwi ao. Jehova ha naa bulela ni Mushe, bashemi ba masika bo Abrahama, Isaka, ni Jakobo ne se ba shwile kale-kale; ne se ku fitile lilimo ze 329 ku zwa fa shwela Abrahama, ni lilimo ze 224 ku zwa fa shwela Isaka, ni lilimo ze 197 ku zwa fa shwela Jakobo. Niteñi Jehova naa bulezi kuli “Ki na” Mulimu wa bona, naa si ka bulela kuli “Ne ni li” Mulimu wa bona. Jehova naa bulezi ka za batu ba balaalu bao ba ne ba shwile, ka nzila ye ne bonisa inge kuli ne ba sa pila. Ki kabakalañi ha naa bulezi cwalo?

Jesu naa talusize kuli: “[Jehova] hasi Mulimu wa ba ba shwile, kono ki wa ba ba pila.” Mu nahane feela za talusa manzwi a. Haiba ha ku na zuho ya ba ba shwile, fohe Abrahama, Isaka, ni Jakobo ba ka zwelapili ku ba ba ba shwile ku ya ku ile, mi ha ba na ku kutela kwa bupilo hape. Ha ne ku ka ba cwalo, Jehova naa ka ba Mulimu wa litupu. Mi seo ne si ka talusa kuli lifu li na ni maata a matuna ku fita Jehova, ili ku talusa kuli Mulimu ki mufokoli yo mutuna ya sa koni ku lukulula batanga ba hae ba ba sepahala kwa lifu.

Kono cwale lu kona ku bulelañi ka za Abrahama, Isaka, Jakobo, ni batanga ba Jehova ba ba sepahala kaufela ba ba shwile? Jesu naa bulezi taba ye tuna ye, naa ize: “Ku yena, kaufelaa bona ba pila.” (Luka 20:38) Mulelo wa Jehova wa ku zusa batanga ba hae ba ba sepahala ba ba shwile u ka talelezwa luli, kakuli mane u nahana za bona ka nzila ye bonisa inge kuli ba sa pila. (Maroma 4:16, 17) Jehova u ka buluka mwa munahano wa hae o petehile batanga ba hae kaufela ba ba sepahala, ku fitela nako ya ka ba kutiseza kwa bupilo.

Kana mwa tabela sepiso ya Mulimu ya kuli mu ka bonana ni balatiwa ba mina ba ba shwile? Haiba ku cwalo, mu hupule kuli Jehova u naa ni maata a matuna hahulu, mi u ka zusa ba ba shwile. Ha ku na se si kona ku mu palelwisa ku taleleza sepiso ya hae ya ku zusa bafu. Lwa mi mema ku ituta ze ñata ka za sepiso ya zuho ni za Mulimu ya ka taleleza sepiso yeo. Ha mu ka eza cwalo, mu ka sutelela ku Jehova, yena “Mulimu . . . wa ba ba Pila.”

Litaba za mwa Bibele ze akalelizwe ku baliwa mwa February

Mateu 22Mareka 8

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Kuli mu itute ze ñata ka za sepiso ya Mulimu ya ku zusa ba ba shwile mwa lifasi le linca la ku luka, mu bone kauhanyo 7 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

[Manzwi a fa likepe 7]

Jehova u naa ni maata a matuna hahulu, mi u ka zusa ba ba shwile