Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Luli Mulimu U Nga Kuli ku Zuba Kwai ku Fosahalile?

Kana Luli Mulimu U Nga Kuli ku Zuba Kwai ku Fosahalile?

 Ze Ba Buza Babali . . .

Kana Luli Mulimu U Nga Kuli ku Zuba Kwai ku Fosahalile?

▪ Mutu ya na ni niti wa kona ku ipuza puzo ye cwalo, bakeñisa kuli mwa Bibele ha ku na mulao o bulela ka za kwai. Kana taba yeo i talusa kuli ku taata ku ziba mwa nahanela Mulimu ka za teñi? Kutokwa ni hanyinyani.

Bibele i bulela kuli “Liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu.” (2 Timotea 3:16) Mañolo a na ni likuka ze ikutwahalela hande ni litaba ze patulula mwa batela Mulimu kuli lu ipabalele kwa mubili. Sapili, ha lu nyakisiseñi ze ba fumani babatisisi ka za butata bo bu kona ku tahiswa ki ku zuba kwai. Kihona lu ka nyakisisa mo likuka za Bibele li swalisanela ni ze ba fumani babatisisi bao.

Kwai i sinya buikangulo bwa mutu ya i zuba mi i tahisanga hahulu mafu a kona ku ambukiwa. Mwa naha ya United States, mwahalaa mafu a batu ba 5, a li muñwi ku bona u bulaiwanga ki kwai. Piho ya ba National Institute on Drug Abuse i bulela kuli: Mwa naha yeo, palo ya batu ba ba bulaiwanga ki kwai ka silimo ni silimo i fitela kwahule palo ya ba ba bulaiwanga ki “bucwala, ku itusisa milyani ye kola, ku bulaiwa ki likebenga, ku ipulaya, likozi za fa mukwakwa, ni butuku bwa AIDS.”

Ba ba zuba kwai ba beyanga ba bañwi mwa lubeta. Kwai ya kona ku tahiseza mutu butata ku si na taba kuli u buyezi musi o kuma kai, haiba u inzi bukaufi ni mutu ya i zuba. Batu ba ba sa zubi kwai ba ba buyelanga musi o zwa ku mutu ya zuba, ba kona ku kenelwa ki kansa ya kwa maswafu kamba butuku bwa pilu. Mwa lilimo za cwanoñu fa, baalafi ba fumani muinelo o muñwi o lubeta o ba biza kuli “munko wa kwai.” Pulelo yeo i ama kwa munko wa kwai o siyalanga ka nakonyana fa liapalo, miseme, ni fa lika ze ñwi musi ha se u felile. Miunko ye maswe yeo sihulu i kona ku beya buikangulo bwa banana mwa lubeta ni ku ba tahiseza ku sa swala kapili lika ze ba ituta.

Kwai ya ngongwela. I tahiseza mutu ya i zuba ku ba mutangaa yona. Mane, babatisisi ba lumela kuli ku ngongwelwa ki sifanu se si bizwa nicotine ili se si fumaneha ka buñata mwa kwai, ki ko kuñwi kwa lika ze ngongwela ze taata hahulu ku li tuhela.

Likuka za Bibele li lumelelana cwañi ni litaba za niti zeo? Ha mu nyakisise ze latelela:

Mulimu u bata kuli lu kuteke bupilo. Mwa Mulao wa naa file sicaba sa Isilaele, Mulimu naa bonisize kuli batu ba ba bata ku mu tabisa ba swanela ku kuteka bupilo. (Deuteronoma 5:17) Maisilaele ne ba na ni ku yaha lukwakwanyana ku potoloha lituwa za mandu a bona. Kabakalañi? Kakuli lituwa za mandu a bona ne li ze patami mi batu ne ba inanga fateñi. Limota ne li silelezanga lubasi ni batu ba bañwi kuli ba si ke ba wa ni ku holofala kamba mane ku shwa. (Deuteronoma 22:8) Hape, Maisilaele ne ba tokwa ku bona teñi kuli limunanu za bona ha li holofazi ba bañwi. (Exoda 21:28, 29) Mutu ya zuba kwai u loba likuka fo ku tomile milao yeo. U beya bupilo bwa hae mwa lubeta ka mabomu. Hape, u beya bupilo bwa ba bañwi mwa lubeta ka ku zuba kwai.

Mulimu u bata kuli lu mu late ni kuli lu late ba bañwi. Jesu Kreste naa bulezi kuli balateleli ba hae ba swanela ku mamela milao ye mibeli ye mituna ka ku fitisisa. Ba swanela ku lata Mulimu ka pilu ya bona kaufela, ka moyo wa bona kaufela, ka munahano wa bona kaufela, ni ka maata a bona kaufela ni ku lata bahabo bona sina mo ba itatela. (Mareka 12:28-31) Bakeñisa kuli bupilo ki mpo ye zwa ku Mulimu, mutu ya zuba kwai u bonisa hahulu kutokwa likute kwa mpo ya bupilo mi kamukwaocwalo u bonisa kuli haa lati Mulimu. (Likezo 17:26-28) Mutu ya na ni mukwa o cwalo u kona ku beya ba bañwi mwa lubeta, kamukwaocwalo u bonisa kuli buipapato bwa hae bwa ku lata bahabo yena haki bwa niti.

Mulimu u tokwa kuli lu ambuke mikwa ye masila. Bibele i laela Bakreste ku ikenisa “kwa lika kaufela ze silafaza nama ni moya.” (2 Makorinte 7:1) Ha ku na kakanyo ya kuli ku zuba kwai kwa silafaza. Batu ba ba bata ku tuhela ku zuba kwai ka mulelo wa ku tabisa Mulimu ba talimananga ni butata bo butuna. Kono ka tuso ya Mulimu, ba kona ku tuhela mukwa o ngongwela ni o silafaza wo.