Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ndwa Ya Armagedoni I Ka Taha Lili?

Ndwa Ya Armagedoni I Ka Taha Lili?

 Ndwa Ya Armagedoni I Ka Taha Lili?

“Na talima, mi na bona buñata bo butuna bwa batu, ku si na ya naa kona ku ba bala, ba ba zwa mwa macaba kaufela ni mishobo ni batu ni malimi, . . . ba zwa mwa ñalelwa ye tuna.”—SINULO 7:9, 14.

NDWA ya Armagedoni i sutelezi. Lu ziba cwañi cwalo?

Ka nako ya cwale, mwa lifasi kamukana ku na ni batu ba ba swalisana mwa ku sebeleza Jehova ni ku pila ka likuka ze pahami za mwa Bibele za muzamao. Ka tuso ya Mulimu, bolule-lule ba batu ba ba zwa mwa macaba kaufela, mishobo kaufela ni batu ba malimi kaufela, ba sweli ku swalisana hamoho ka lilato sina mizwale. Swalisano yeo ya sizwale, i fumaneha mwahalaa Lipaki za Jehova.—Joani 13:35.

Ona cwale-cwale fa, Satani u ka kopanya limpi za hae ni ku taseza ha situhu batu bao, ba ba lata kozo ili ba ba bonahala kuli ha ba koni ku isileleza. (Ezekiele 38:8-12; Sinulo 16:13, 14, 16) Lu ziba cwañi kuli taba yeo i ka ezahala? Bibele i talusa ka ku nonga likezahalo ze lu tusa ku lemuha nako fo i ka tahela ndwa ya Armagedoni. Buñata bwa likezahalo ze i bulela li sweli ku talelezwa.

Likezahalo ze mu Sweli ku Iponela ha li Talelezwa

Balutiwa ba Jesu ne ba mu buzize ka za likezahalo ze ne ka tusa batu ku ziba kuli “maungulelo a muinelo wa lifasi” le a fakaufi. (Mateu 24:3) Jesu naa alabile kuli, ka nako yeo “sicaba si ka lwanisa sicaba se siñwi, ni mubuso u lwanise mubuso o muñwi, mi ku ka ba ni matala ni lizikinyeho za lifasi mwa sibaka se siñwi ku ya ku se siñwi.” Naa ekelize ku bulela kuli: “Lika zeo kaufela ki makalelo a manyando.” (Mateu 24:7, 8) Muapositola Paulusi naa bulezi kuli nako ye swana yeo i ka bizwa kuli “mazazi a maungulelo” ili ku talusa kuli neikaba nako ye ‘taata, ye ziyeza.’ (2 Timotea 3:1) Kana mwa iponela kuli bupolofita bo, bu bulela ka za lika ze sweli ku ezahala kacenu?

 Ki kabakalañi nako yeo ha i ka ba ye taata cwalo? Muapositola Joani u fa kalabo. Naa polofitile kuli Satani ni madimona a hae ne ba ka siyalelwa ki “nako ye nyinyani” ya ku ba fa lifasi. Satani u taluswa ku ba ya “halifile maswe” ka nako ye. (Sinulo 12:7-12) Kana mwa lemuha moya wa bunyemi ni mifilifili kwa batu kacenu, isiñi feela mwa silalanda si li siñwi kono mwa lifasi kaufela?

Jesu hape naa bulezi kuli mwahalaa nako ye taata ye, ne ku ka petiwa musebezi o mutuna hahulu. Naa bulezi kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso wa [Mulimu] i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.” (Mateu 24:14) Kacenu, mwa linaha ze fitelela 235, Lipaki za Jehova ba sweli ku kutaza taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu mwa lipuo ze fitelela 500. Limagazini ze peli ze tomile fa Bibele ze ba hatisa ili Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe!, li abelwa hahulu mwa lifasi kaufela ku fita buka ifi kamba ifi. Hape Lipaki za Jehova, ba tolokile Bibele mwa lipuo ze bato ba 100. Musebezi wa bona u eziwa ki baitateli mi u lifelwa ka linubu za ka ku itatela. Kana mungendenge o makaza wo, wa ku kutaza ki talelezo ya bupolofita bwa Jesu?

Bibele hape i bulela ka za likezahalo ze ka tahisa ndwa mwahalaa Jehova Mulimu ni lila za hae. Mu nyakisise bupolofita bo bulaalu bo mu ka iponela ha bu nze bu talelezwa.

Likezahalo ze mu Tuha mu Iponela ha li Ezahala

Bupolofita bwa pili. Bibele i bulela kuli macaba a ka zibahaza kuli “kozo ni buiketo.” A kana a nahana kuli a tuha a tatulula butata bo butuna. Nihakulicwalo, likezahalo ze ka latelela zibiso yeo, ha li na ku bonisa kuli ku na ni kozo.—1 Matesalonika 5:1-3.

Bupolofita bwa bubeli. Hamulaho wa zibiso yeo, mibuso ye shutana-shutana i ka lwanisa likwata za bulapeli mwa lifasi. Mwa Bibele, sibatana si swaniseza mibuso mi musali ya inzi fa sibatana u swaniseza bulapeli bwa buhata bo bu mwa lifasi. (Sinulo 17:3, 15-18) Sibatana sa swanisezo si ka eza za bata Mulimu kuli si eze ka ku sinya bulapeli bo bu ipapata ku yemela Mulimu.

Muapositola Joani naa itusisize manzwi a swanisezo ku talusa ze ka ezahala. Naa ize: “Manaka a lishumi a ne u boni, ni sibatana, li ka toya lihule mi li ka mu shandaula ni ku mu siya mapunu, mi li ka ca nama ya hae ni ku mu cisa ka mulilo ku feleleza. Kakuli Mulimu naa beile mwa lipilu za bona kuli ba pete muhupulo wa hae.”—Sinulo 17:16, 17.

Bupolofita bwa bulaalu. Hamulaho wa ku taseza bulapeli bwa buhata, Satani u ka onga-onga mibuso ya lifasi kuli i lwanise balapeli ba Jehova Mulimu.—Sinulo 7:14; Mateu 24:21.

Mu ka Amiwa Cwañi?

Haiba kuli ha mu si ka ba kale ni kolo ya ku ituta Bibele ka butungi, mwendi ne ku ka mi bela taata ku lumela kuli likezahalo ze talusizwe fahalimu li ka ezahala luli. Kono ku na ni libaka le li utwahala ha lu swanela ku sepa kuli lika kaufela ze polofitilwe li tuha li talelezwa. Bupolofita bwa mwa Bibele bo se bu talelelizwe kale bwa lu fa buikolwiso bo. *

Mu eze lipatisiso kuli mu fumane libaka Lipaki za Jehova ha ba na ni buikolwiso bwa kuli “ndwa ya lizazi le lituna la Mulimu ya Maata-Ote” i fakaufi ni libaka ha mu sa swaneli ku i saba. Mu ikambote ni bona ku zwelela mwa Bibele ka za se mu swanela ku eza kuli mu be mwahalaa batu bao Jehova Mulimu a silelezanga. (Sinulo 16:14) Mwendi ze mu ka ituta li ka mi tusa ku cinca mubonelo o mu na ni ona ka za kwapili.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 17 Ka za bupolofita bwa Bibele bo se bu talelelizwe, mu bone kauhanyo 2 ni kauhanyo 9 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

[Manzwi a fa likepe 8]

Kana musebezi o ba eza Lipaki za Jehova u taleleza bupolofita bwa Bibele?