Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Puisano ni Muñaa Ndu Kana Jesu ki Mulimu?

Puisano ni Muñaa Ndu Kana Jesu ki Mulimu?

 Puisano ni Muñaa Ndu Kana Jesu ki Mulimu?

LIPAKI ZA JEHOVA ba tabelanga ku buisana ni batu be ba pila mabapa ni bona ka za Bibele. Kana ku na ni taba ye ñwi ya mwa Bibele ye mu sa utwisisi? Kana mu bata ku ziba ze ba lumela Lipaki za Jehova? Haiba ki cwalo, mu si ke mwa zina-zina ku buza puzo ye mu na ni yona nako ye ñwi ha mu ka kopana ni yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Paki ya Jehova yo, u ka tabela ku alaba lipuzo za mina kaufela.

Taba ye tatama ki puisano yeo yo muñwi wa Lipaki za Jehova mwendi naa kana a ba ni yona ni mutu yo muñwi. Ha lu ngeni kuli Paki wa libizo la Inonge u izo potela musali yo muñwi wa libizo la Namatama.

Kana ki Niti Kuli ha mu Lumeli ku Jesu?

Bo Namatama: Bo pasita ba luna ba bulelanga kuli Lipaki za Jehova ha ba lumeli ku Jesu. Kana yeo ki niti?

Bo Inonge: Ku mi bulelela feela niti lwa lumela ku Jesu. Mane lu lumela kuli ku bonisa tumelo ku Jesu ki kwa butokwa kuli mutu a fumane puluso.

Bo Namatama: Ni na kona ze ni lumela.

Bo Inonge: Kona kuli lwa lumelelana fa taba ye. Libizo la ka ki na Inonge. Mina, ki mina bo mañi?

Bo Namatama: Ki na Namatama. Mi ni ya tabile ku zibana ni mina.

Bo Inonge: Ni itumezi hahulu bo Namatama. Mu kana mwa ipuza kuli: ‘Haiba Lipaki za Jehova ba lumela luli ku Jesu, ki kabakalañi batu ha ba bulelanga kuli ha ba lumeli ku Jesu?’

Bo Namatama: Eni, yeo kona taba ye ni bata ku ziba.

Bo Inonge: Ku mi taluseza feela ka bukuswani bo Namatama, lu na ni tumelo ye tiile ku Jesu, kono ha lu lumeli lika kaufela ze ba bulelanga batu ka za Jesu.

Bo Namatama: Ki lika mañi ze mu sa lumeli ka za Jesu?

Bo Inonge: Batu ba bañwi ba bulelanga kuli Jesu ne li feela mutu yo munde. Kono luna ha lu lumeli cwalo.

Bo Namatama: Nihaiba na, ha ni lumeli cwalo.

Bo Inonge: Kona kuli ye hape ki ye ñwi ya litaba ze lu lumelelana ni mina. Taba ya bubeli ki ya kuli Lipaki za Jehova ha ba lumeli lituto ze lwanisana ni za naa bulezi Jesu ka za swalisano ye li teñi mwahalaa Ndatahe ni yena.

Bo Namatama: Mu talusañi?

Bo Inonge: Bulapeli bo buñata bu luta kuli Jesu ki Mulimu. Mwendi ni mina kona ze mu lutilwe.

Bo Namatama: Eni, bo pasita ba luna ba bulelanga kuli Mulimu ni Jesu ba likana.

Bo Inonge: Kono kana mwa lumela kuli nzila feela inosi ye lu kona ku ituta niti ka za Jesu ki ka ku nyakisisa zeo yena kasibili naa bulezi ka za hae?

Bo Namatama: Eni.

Jesu Naa Buleziñi?

Bo Inonge: Ha lu nyakisiseñi timana ye ñwi ya mwa Bibele ye kona ku lu tusa ku utwisisa taba  ye. A mu bone ze i bulela Bibele kwa Joani 6:38. Jesu naa ize: “Ni zwile kwa lihalimu ku to eza se si latwa ki ya ni lumile isiñi se si latwa ki na.” Manzwi ao na kana a lyanganisa kambe Jesu ne li Mulimu.

Bo Namatama: Mu talusañi?

Bo Inonge: Mu lemuhe kuli Jesu naa bulezi kuli naa si ka zwa kwa lihalimu ku to eza tato ya hae.

Bo Namatama: Kono naa bulezi kuli naa tile ku to eza se si latwa ki ya naa mu lumile.

Bo Inonge: Kono haiba Jesu ki Mulimu, ki mañi ya naa mu lumile ku zwa kwa lihalimu? Mi ki kabakalañi ha naa ipeile kwatasaa ya naa mu lumile?

Bo Namatama: Na utwisisa ze mu talusa. Kono ha ni sepi kuli timana i liñwi feela ye, ya kona ku ni kolwisa kuli Jesu haki Mulimu.

Bo Inonge: Ha lu nyakisiseñi hape, za naa bulezi Jesu ka nako ye ñwi. Naa bulezi manzwi a bato swana mwa kauhanyo ye tatama ya Joani. Ha mu bale liñolo la Joani 7:16.

Bo Namatama: Li bala kuli: “Jesu kiha ba alaba, a li: ‘Litaba ze ni luta, hasi litaba za ka, kono ki za yena ya ni lumile.’”

Bo Inonge: Ni itumezi kwa ku bala hande bo Namatama. Ka ku ya ka liñolo le, kana Jesu naa lutile mihupulo ya hae?

Bo Namatama: Batili, naa bulezi kuli lituto za hae ne li zwa ku Yena ya naa mu lumile.

Bo Inonge: Mu bulezi hande. Mwendi hape ne mu kana mwa ipuza kuli: ‘Ki mañi ya naa lumile Jesu?’ Mi litaba za niti za naa lutile ne li zwa ku mañi? Kana Yena yo haki yo mutuna ku Jesu? Hañata, ya luma yo muñwi ki yo mutuna ku ya lumiwa.

Bo Namatama: Taba yeo ya tabisa. Ki lwa pili ku bala liñolo le.

Bo Inonge: Hape ha lu nyakisiseñi manzwi a Jesu a kwa Joani 14:28, a li: “Mu utwile kuli ni mi bulelezi kuli na ya, mi ni ka kutela ku mina. Kabe mwa ni lata, ne mu ka taba kuli ni ya ku Ndate, kakuli Ndate ki yo muhulu ku na.” Ka ku ya ka liñolo le, Jesu naa nga cwañi Ndatahe?

Bo Namatama: Naa bulezi kuli Ndatahe ki yo muhulu ku yena. Kona kuli Jesu naa nga kuli Mulimu ki yo mutuna ku yena.

Bo Inonge: Mu bulezi niti. Ha mu bone manzwi ao Jesu naa bulelezi balutiwa ba hae a ñozwi kwa Mateu 28:18. Timana yeo i bulela kuli: “Ni filwe maata kaufela mwa lihalimu ni mwa lifasi.” Kana Jesu naa bulezi kuli kamita naa bile ni maata kaufela?

Bo Namatama: Batili, naa bulezi kuli naa filwe maata kaufela ao.

Bo Inonge: Kono haiba Jesu ki Mulimu, naa ka fiwa cwañi maata a mañwi? Mi ki mañi ya naa mu file maata ao?

Bo Namatama: Ni ka tokwa ku nahana fa taba yeo.

Na Bulelela Mañi?

Bo Inonge: Ku na ni taba ye ñwi ye lyanganisa haiba luli Jesu ki Mulimu.

Bo Namatama: Ki taba ifi ona yeo?

Bo Inonge: Ki taba ye bulela ka za kolobezo ya Jesu. Mu bone taba ye ñozwi kwa Luka 3:21, 22. Mwa kona ku bala litimana zeo.

Bo Namatama: “Cwale batu kaufela ha se ba kolobelizwe, Jesu ni yena a kolobezwa. Mi ha naa lapela, lihalimu la kwalululwa, mi moya o kenile wa shulumukela ku yena ka sibupeho se si bonahala inge sa liiba, mi kwa utwahala linzwi le li zwa kwa lihalimu le li li: ‘Ki wena Mwanaka, ya latwa; na ku katelwa.’”

Bo Inonge: Kana mu lemuhile za naa eza Jesu ha na nze a kolobezwa?

Bo Namatama: Naa lapela.

Bo Inonge: Ki niti. Lu kana lwa ipuza kuli: ‘Haiba Jesu ki Mulimu, naa lapela ku mañi?

Bo Namatama: Yeo, ki puzo ye nde. Ni ka yo i buza bo pasita ba luna.

Bo Inonge: Mwa taba ye swana ye, mu lemuhe kuli Jesu a zwa mwa mezi, ku na ni ya na bulezi ku zwelela kwa lihalimu. Kana mu lemuhile za naa bulezi?

Bo Namatama: Naa bulezi kuli Jesu ki Mwana Hae ya latwa ni ya naa katelwa.

Bo Inonge: Mu alabile hande. Kono haiba Jesu ki Mulimu, ki mañi ya naa bulezi manzwi ao ku zwelela kwa lihalimu?

 Bo Namatama: Ha ni si ka nahana kale taba ye ka nzila yeo.

Ki Kabakalañi Mulimu ha Swanisezwa ku “Ndate”ni Jesu ha Swanisezwa ku “Mwana”?

Bo Inonge: Ha lu nyakisiseñi taba ye ñwi: Lu boni kuli Jesu naa bulezi kuli Mulimu ki Ndatahe wa kwa lihalimu. Jesu ha sa kolobelizwe, ne ku utwahezi linzwi le ne li zwa kwa lihalimu le ne li bulezi kuli Jesu ne li Mwanaa Mulimu. Mane Jesu kasibili naa ipizize kuli ki Mwanaa Mulimu. Cwale haiba mu bata ku ni bulelela kuli batu ba babeli mwa lubasi ba likana kwa buhulu, ne mu ka ni fa mutala ufi?

Bo Namatama: Ne ni ka mi fa mutala wa mambile.

Bo Inonge: Ehe!—sihulu mambile ba ba swana. Kono Jesu naa bulezi kuli Mulimu ki Ndatahe ni kuli yena ki Mwana. Mu nahana kuli Jesu naa talusañi?

Bo Namatama: Ki kale ni bona sisupo. Jesu u talusa kuli yo muñwi ki yo muhulu mi u na ni maata hahulu ku fita yo muñwi.

Bo Inonge: Eni. Mwa bona kuli, mu ni file mutala o swanela wa batu ba ba likana ba mambile. Haiba Jesu luli ki Mulimu, mi ne li Muluti yo Mutuna, kana mu nahana kuli naa ka palelwa ku fa mutala o swana o mu ni file kamba mane ku fa mutala o utwahala hande ni ku fita?

Bo Namatama: Na si ke a palelwa ku eza cwalo.

Bo Inonge: Kono ku fita kuli a eze cwalo, Jesu naa itusisize manzwi a cwale ka “Ndate” ni “Mwana” kwa ku talusa swalisano ye mwahalaa Mulimu ni yena.

Bo Namatama: Taba yeo ya tabisa luli.

Balateleli ba Jesu ba Kwa Makalelo ne ba Buleziñi?

Bo Inonge: Ni si ka laeza kale, kana lwa kona ku nyakisisa kalulo ye ñwi ya taba ye, ka mizuzunyana?

Bo Namatama: Eni lwa kona ku eza cwalo.

Bo Inonge: Haiba ki niti kuli Jesu ki Mulimu, kana mu nahana kuli balutiwa ba hae ne ba ka palelwa ku talusa taba yeo ka ku utwahala?

Bo Namatama: Batili.

Bo Inonge: Kono Bibele ha ku na fo i bonisa kuli balutiwa ba Jesu ne ba kile ba luta kuli Jesu ki Mulimu. Ka mutala, ha mu bone za naa bulezi yo muñwi wa balateleli ba Jesu ba kwa makalelo ili muapositola Paulusi. Kwa liñolo la Mafilipi 2:9, muapositola Paulusi u talusa za naa ezize Mulimu hamulaho wa lifu ni zuho ya Jesu kuli: “Mulimu . . . a mu pahamisa hahulu [Jesu] ni ku fita mi ka sishemo a mu fa libizo le li fita mabizo a mañwi kaufela.” Ka ku ya ka liñolo le, Mulimu naa ezizeñi ku Jesu?

Bo Namatama: Bibele i bonisize kuli Mulimu naa mu pahamisize hahulu.

Bo Inonge: Ki niti. Kono haiba kuli Jesu naa likana ni Mulimu pili a si ka shwa kale mi hasamulaho naa pahamisizwe hahulu ki Mulimu, kana nto yeo ne i si ke ya tahisa kuli Jesu a be fahalimu a Mulimu? Kana ku na ni ya kona ku ba yo mutuna ku Mulimu?

Bo Namatama: Taba yeo ne i si ke ya konahala.

Bo Inonge: Na lumelelana ni mina. Ka ku ya ka ze se lu buisani, kana mwa kona ku bulela kuli Bibele i luta kuli Jesu ki Mulimu?

Bo Namatama: Batili. Bibele i bulela kuli Jesu ki Mwanaa Mulimu.

Bo Inonge: Mu bulezi hande. Ku mi bulelela feela niti bo Namatama, Lipaki za Jehova ba kuteka hahulu Jesu. Lu lumela kuli lifu la hae sina Mesia ne li kwaluzi nzila ya puluso kwa batu ba ba sepahala kaufela.

Bo Namatama: Ni na, na lumela cwalo.

Bo Inonge: Mwendi mu kana mwa ipuza kuli: ‘Lu kona ku bonisa cwañi kuli lwa itebuha ku Jesu kabakala kuli naa lu shwezi?’ *

Bo Namatama: Yeo ki puzo ye ni ipuzanga.

Bo Inonge: Mwendi ha ni ka to mi potela hape na kona ku to mi bonisa kalabo ya Bibele kwa puzo yeo. Kana na kona ku to mi fumana fa lapa ka nako ye swana, sunda ye taha?

Bo Namatama: Eni, mu ka to ni fumana.

Bo Inonge: Ki hande, lu ka to bonana.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 76 Kuli mu bale litaba ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 5 ya buka ye, ya Bibele I Lutañi Luli?