Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki mañi ya naa lumile “naleli”?

Ki mañi ya naa lumile “naleli”?

 Ze Ba Buza Babali . . .

Ki mañi ya naa lumile “naleli”?

▪ Kana mu kile mwa buha papali ye bonisa malena ba balaalu kamba baana ba ba butali, ha ba potela Jesu inze a li mwa sicelo ha naa sa li mbututu ye sa zo pepiwa? Ka ku ya ka likande leo, Mulimu naa itusisize naleli ku etelela baana bao kwa sitebule se ne si li mwa Betelehema. Mwa linaha ze ñwi, banana mane ba lutilwe ku peta mabizo a malena ba balaalu bao: bo Melchior, Caspar, ni Baltazar. Kono kana likande leo la swalisana ni ze i bulela Bibele luli? Batili. Likande leo ha li si ka nepahala ka linzila li sikai.

Sa pili, baana bao ne li bo mañi? Mwa Sigerike, Bibele ha i bizi baana bao kuli malena kamba baana ba ba butali. Ne li ba mabibo kamba ba ba nuha ka linaleli. Ku bonahala kuli ne li bahedeni ba ne ba nuhanga ka ku ya ka mo li zamaela linaleli mwa lihalimu. Bibele ha i buleli mabizo kamba palo ya bapoti bao.

Sa bubeli, baana bao ne ba tilo pota lili? Ne si ka nako yeo Jesu naa li mbututu inzaa li mwa sicelo. Lu ziba cwañi cwalo? Mateu, muñoli wa buka ya Evangeli, u bulela kuli: “Ha ba kena mwa ndu, ba bona mwana, ni Maria, mahe.” (Mateu 2:11) Mu lemuhe kuli Bibele i bulela kuli baana bao ba ba butali ha ne ba izo pota, Jesu ne si mbututu kono naa saa hulile. Ka nako yeo, Maria ni Josefa ne se ba ina mwa ndu isiñi mwa sitebule.

Sa bulaalu, ki mañi ya naa lumile “naleli” yeo ye ne etelezi linuhi ba ka linaleli? Baluti ba mwa likeleke kacenu hañata ba lutanga kuli Mulimu ki yena ya naa lumile “naleli” yeo. Kana luli ki yena ya naa lumile naleli yeo? Mu hupule kuli “naleli” yeo pili ne i si ka etelela banuhi bao kwa Betelehema. Kono ne i ba isize ku Mulena Heroda mwa Jerusalema. Teñi ko, ba yo bulelela mulena ya muna ili ya naa li sibulai se si maata ka za ku pepwa kwa Jesu, mi taba yeo ya tahisa kuli mulena yo a toye hahulu mwanana yo ya naa ka ba “mulena wa Majuda.” (Mateu 2:2) Ka butali, Heroda a bulelela baana bao kuli ba kutele ku yena ku to mu bulela ko ne ba ka yo fumana mwanana yo ilikuli ni yena a yo mu kubamela. Ku tuha fo, “naleli” yeo ya etelela linuhi zeo ku Josefa ni Maria. Kamukwaocwalo, ze ne ba ezize banuhi bao ne li ka beya bupilo bwa mwanana yo mwa lubeta kambe Mulimu naa si ka mu sileleza. Bakeñisa ku nyemiswa ki taba ya kuli banuhi bao ne ba sika kutela ku yena, Heroda a laela kuli bana ba bashimani kaufela mwa Betelehema ni mwa likiliti za yona kaufela ku kala ku ba lilimo ze peli ku tisa mwatasi ba bulaiwe.—Mateu 2:16.

Hasamulaho Jehova naa bulezi ka za Jesu kuli “Yo ki Mwanaka, ya latwa, ye ni katelwa.” (Mateu 3:17) Mu nahane feela taba ye: Kana Ndate ya lilato ili ya lukile naa ka luma linuhi za mabibo ili nto ye ne hanisizwe mwa Mulao? (Deuteronoma 18:10) Kana naa ka ba etelela ka ku itusisa naleli ku Heroda mubulai ya maata hahulu mwa naha inze a ziba kuli lushango lo ne ba na ni lona ne lu ka yo mu nyemisa hahulu? Kana Mulimu naa ka itusisa naleli yeo ni banuhi ku patulula sibaka kwa naa inzi mwana hae ya naa sa koni ku isileleza?

Ka mutala: Mu nge kuli yo muhulu wa masole u luma lisole la sepile hahulu ku ya kwa sibaka ko ku na ni lila. Kana naa ka taluseza lila zeo ko li kona ku fumana lisole leo? Kutokwa! Ka nzila ye swana, Jehova naa lumile Mwanaa hae mwa lifasi le li lubeta. Kana naa ka patulula ku Mulena Heroda ya maswe kwa naa inzi Mwanaa Hae ya naa sa koni ku itwanela? Batili!

Kacwalohe, ki mañi ya naa lumile “naleli” kamba nto yeo ye ne swana sina naleli? Ki mañi ya naa tabela kuli Jesu a bulaiwe, ni kuli a si ke a hula ni ku peta musebezi wa naa tezi fa lifasi? Ki mañi ya sweli ku yaulula batu ni ku ba susueza ku bulela buhata, ku eza mifilifili, ni ku bulaya ba bañwi? Jesu ka sibili naa zibahalize ‘lihata ni ndatahe lishano’ yena ya naa li “mubulai ha kalisa” kuli ki Satani Diabulosi.—Joani 8:44.