Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Kabakalañi Bakreste ha ba Kolobezwanga?

Ki Kabakalañi Bakreste ha ba Kolobezwanga?

 Mu Itute Linzwi La Mulimu

Ki Kabakalañi Bakreste ha ba Kolobezwanga?

Taba ye i nyakisisa lipuzo ze ne mu kana mu ipuzize mi i bonisa ko mu kona ku fumana likalabo mwa Bibele ya mina. Lipaki za Jehova ba ka tabela ku nyakisisa ni mina likalabo ze.

1. Kolobezo ya Sikreste i talusañi?

Kolobezo ki nzila yeo mutu a kona ku kupa Mulimu kuli a be ni silikani se sinde ni yena. Kamukwaocwalo, Mukreste u swanela ku kolobezwa ha sa fitile fa buhulu bwa ku kona ku ituta niti ka za Mulimu ni ku ba mulutiwa wa Jesu isiñi a sa li mbututu. (Likezo 8:12; 1 Pitrosi 3:21) Lu kona ku ba balutiwa ba Jesu ha lu ituta lika za naa laezi ni ku li eza.—Mu bale Mateu 28:19, 20.

Mwa linako za baapositola ba Jesu, batu ba bañata ne ba si ka zina-zina ku nga muhato wa ku ituta ka za Mulimu ni Jesu. Ka mutala, muuna yo muñwi ha naa itutile kuli lifu la Jesu ne li kwaluzi nzila ya puluso, naa bile mulutiwa ona fo feela. Kacenu, batu ba bañata ba ba tabela ku ituta niti ba ketile ku ba balateleli ba Jesu.—Mu bale Likezo 8:26-31, 35-38.

2. Ki kabakalañi Jesu ha naa kolobelizwe?

Jesu naa li wa lilimo ze 30 ha naa nwelisizwe ki Joani Mukolobezi mwa Nuka ya Jordani. Kolobezo ya Jesu ne i bonisize kuli naa bata ku eza tato ya Mulimu. (Maheberu 10:7) Ku eza tato ya Mulimu ne ku kopanyeleza ku fana bupilo bwa hae sina sitabelo se si liulula batu kwa libi za bona. Pili a si ka taha kale fa lifasi ku zwa kwa lihalimu, Jesu naa lata Ndatahe Jehova mi naa mu utwa.—Mu bale Mareka 1:9-11; Joani 8:29; 17:5.

  3. Ki kabakalañi Mukreste ha swanela ku kolobezwa?

Muinelo wa luna wa shutana ni wa Jesu kakuli lu pepilwe inze lu na ni sibi. Niteñi, lifu la Jesu la sitabelo li tahisa kuli lu kone ku ba ni silikani se si nde ni Mulimu. (Maroma 5:10, 12; 12:1, 2) Lwa kona ku ba yo muñwi wa mwa lubasi lwa Jehova. (2 Makorinte 6:18) Lu kona ku ba cwañi ni tohonolo yeo? Mwa tapelo ya kwa mukunda, lu ineela ku Jehova ili ku mu sepisa kuli lu ka eza tato ya hae mwa bupilo bwa luna kaufela. Hamulaho, lu bonisa buineelo bwa luna ku Jehova fa nyangela ka ku kolobezwa.—Mu bale Mateu 16:24; 1 Pitrosi 4:2.

4. Mu kona ku itukiseza cwañi kolobezo?

Lipaki za Jehova ba itutanga Bibele ni mutu kaufela ya tabela ku sutelela ku Mulimu. Ku ituta Bibele ni ku fumaneha kwa mikopano ya Sikreste ku ka hulisa lilato la mina ku Mulimu mi ku ka tiisa tumelo ya mina. Hape ku ka mi tusa ku ba ni mibonelo hamohocwalo ni mikwa ye minde. Ku zwelapili ku ba ni lilato, tumelo, ni mikwa ye miñwi ye tabisa Mulimu, ku ka mi tusa ku pila ka ku ya ka buitamo bwa mina ku Jehova kamita.—Mu bale Joani 17:3; Maheberu 10:24, 25.

Kuli mu bale litaba ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 18 ya buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.