Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Muuna ya Kolisa Pilu ya Jehova

Muuna ya Kolisa Pilu ya Jehova

 Muuna ya Kolisa Pilu ya Jehova

MU HUPULANGAÑI ha mu nahana za Davida ya bulezwi mwa Bibele? Kana mu hupulanga kuli ne li muuna ya naa tuzi Goliati singangalume sa Mufilisita? Kana mu hupulanga za nako ya naa balehezi mwa lihalaupa kabakala ku saba Mulena Saule? Kana mu hupulanga sibi sa naa ezize ni Bati-Sheba ni butata bo bu shutana-shutana bwa naa kopani ni bona kabakala bufosi bwa hae? Kamba mwendi mu hupulanga litoko za hae ze buyelezwi ili ze ñozwi mwa buka ya mwa Bibele ya Lisamu?

Mwa bupilo bwa hae kaufela, Davida naa ikozi ku sebeleza Mulimu, na tuzi hañata-ñata mwa lindwa, mi naa talimani ni butata bo bu shutana-shutana. Niteñi, nto ye tuna ye lu tabela hahulu ka za Davida ki za naa bulezi mupolofita Samuele za kuli Davida naa ka ba ‘muuna ya kolisa pilu ya Jehova.’—1 Samuele 13:14.

Bupolofita bwa Samuele ne bu talelelizwe Davida inze a sa li mwanana. Kana mwa tabela ku bulelwa kuli mu batu ba ba kolisa pilu ya Jehova? Ki lika mañi ze ne ezahezi mwa bupilo bwa Davida, sihulu inze a sa li mwanana ze kona ku mi tusa ku ba mutu ya kolisa pilu ya Jehova? Ha lu li nyakisiseñi.

Lubasi ni Misebezi ya Naa Eza

Ku bonahala kuli Jese, ndatahe Davida, ili muikulu wa Ruti ni Boazi, naa li mutanga Jehova ya na tukufalezwi. Ha ne ba sa li banana, Davida, bahulwani ba hae ba ba supile, ni likaizeli za hae ba babeli, ne ba lutiwanga Mulao wa Mushe ki ndataa bona Jese. Ku ye ñwi ya lisamu za hae, Davida naa ipulezi kuli ki mwanaa ‘mutangaa Jehova, wa musizana.’ (Samu 86:16) Manzwi ao a tahiselize batu ba bañwi ku lumela kuli mahe Davida, ili ya si ka bulelwa mwa  Bibele, ni yena naa tusize mwa ku luta Davida za Mulimu. Caziba yo muñwi u bulela kuli, “Ku bonahala kuli bo mahe Davida ki bona ba pili ku taluseza Davida likande le li tabisa la mwa naa sebelisanezi Mulimu ni batu ba hae,” hamohocwalo ni litaba za bo Ruti ni Boazi.

Lwa pili ha lu bala za Davida, u zibahala sina mushimani ya li mulisana ili ya na ni buikalabelo bwa ku babalela lingu za bo ndatahe. Ku bonahala kuli musebezi wo, ne u tokwa kuli Davida a tandange nako ye ñata mwa masimu, musihali ni busihu inzaa li a nosi. Ha lu nyakisiseñi ze ne ezahezi.

Ba lubasi lwa Davida ne ba pila mwa Betelehema, ili toloponyana ye mwahalaa malundu a Juda. Mwa masimu a naa tezi macwe ili a naa li mwa Betelehema ne ku kutulwanga lico ze nde za bubeke. Bikisi ni misindi ne li kwahezwi ki masimu a likota za olive ni za veine. Ku bonahala kuli mwa miteñi ya Davida, mishitu ye ne si ka limiwa kale ye ne li kwa ñambamo ne li yona mafulisezo. Kwa buse bwa mishitu yeo ne ku fumaneha lihalaupa la Juda.

Musebezi wa Davida wa bulisana ne li o lubeta. Nee li mwa malundu a, mo Davida na kopani ni tau ni bere ze ne sweli lingu mwa mutapi. * Mutangana ya bundume yo a lelekisa libatana ze, a li bulaya, ni ku yangwela lingu za hae mwa milomo ya zona. (1 Samuele 17:34-36) Mwendi ne li ka nako ye ya bupilo bwa Davida fa naa itutezi mwa ku itusiseza kafwililo. Munzi wa habo Davida ne u li mabapa ni naha ya Benjamine. Batu ba ne ba pila mwa naha ya Benjamine ne ba kona ku nepa macwe ka kafwililo, “ba sa shuti pakani ka busisani bwa mulili.” Ni Davida na kona ku nepa cwalo.—Baatuli 20:14-16; 1 Samuele 17:49.

Naa Itusisize Hande Nako ya Hae

Hañata, musebezi wa bulisana ne li wo bulutu. Kono Davida naa si ka ikutwa bulutu. Nako  yeo ya ku kuza ni ya ku pila mwa buinosi ne i mu fanga kolo ya ku yeya. Ku bonahala kuli litaba ze ñwi za naa ñozi mwa lisamu za hae ne li ama litaba za naa yeyanga kwa bwanana bwa hae. Ku bonahala kuli ne li ka linako za naa banga mwa buinosi ha na yeyanga mayemo a mutu mwahalaa pupo ni ze komokisa ze mwa lihalimu ze cwale ka lizazi, kweli, ni linaleli, ili “musebezi wa minwana ya [Jehova].” Mi hape ku bonahala kuli ne li mwa masimu a naa li mwa Betelehema ha naa nahananga za naha ye nde, likomu, linyunywani ni “libatana za mwa naheñi.”—Samu 8:3-9; 19:1-6.

Ku si na ku kakanya, za na iponezi Davida ka nako ya naa li mulisana ne li mu tahiselize ku lemuha sishemo se situna sa na ni sona Jehova kwa batanga ba hae ba ba sepahala. Kacwalo, Davida naa opezi kuli: “Muñaa Bupilo ki mulisana wa ka; ha ni na ku tokwa se siñwi. U ni pumuliseza mwa mafulisezo a matala; u ni zamaisa fakaufi ni mezi a kuzize. E, niha ni ka zamaya mwa musindi wa muluti wa lifu, ha ni na ku saba bumaswe niheba bu li buñwi; kakuli Wena u inzi ni na; mulamu wa hao, ni lusata lwa hao, ki zona ze ni wisa pilu.”—Samu 23:1, 2, 4.

Mwendi mu sweli mwa ipuza mo li mi amela litaba ze kaufela. Davida naa ikozi swalisano ni Jehova ni ku bizwa kuli ki ‘muuna ya kolisa pilu ya Jehova’ kakuli na yeyanga ka butungi misebezi ya Jehova ni silikani sa hae ni Mulimu. Kana ni mina mwa kona ku bulelwa cwalo?

Kana se mu kile mwa ikutwa ku susuezwa ku lumbeka Mubupi ha se mu buhile nto ye ñwi ya bupile? Kana se mu kile mwa ikutwa kuli mwa lata hahulu Jehova ha se mu boni tulemeno twa hae ni mwa sebelisanela ni batu? Kuli mu kone ku itebuha hahulu ku Jehova kabakala lika ze cwalo, mu tokwa ku banga ni nako ya ku ina inze mu kuzize, ni ku yeya Linzwi la Mulimu ni za bupile. Ku yeyanga ko ku cwalo ku ka mi tusa ku ziba hande Jehova mi ku ka mi susueza ku mu lata. Banana hamohocwalo ni ba bahulu ba kona ku ikola tohonolo ye. Ku bonahala kuli Davida naa li bukaufi ni Jehova ku zwa feela kwa bwanana bwa hae. Lu ziba cwañi cwalo?

Davida wa Toziwa

Mulena Saule ha naa fitile fa ku sa swanela ku etelela batu ba Mulimu, Jehova naa bulelezi Samuele kuli: “U ka lisela lili ku lila Saule? Kanti ni mu hanile kwa ku busa Isilaele. Taza linaka la hao oli, u zamaye, na ku luma ku Jese wa mwa Betelehema; kakuli ni iketezi mulena kwa bana ba hae.”—1 Samuele 16:1.

Samuele mupolofita wa Mulimu ha naa fitile mwa Betelehema, a bulelela Jese kuli a bize bana ba hae. Samuele naa ka toza mañi kwa bana ba Jese kuli a be mulena? Samuele ha to bona Eliabi, ili mweli wa Jese ya naa bupehile hande, a ipulelisa kuli: ‘Yo ki yena luli.’ Kono Jehova a bulelela Samuele kuli: “U si ke wa talima bunde  bwa hae kamba butelele bwa faa kuma, kakuli Na ni mu hanile. Muñaa Bupilo haa talimi sina mutu mwa talimela; kakuli mutu u talima bunde, Muñaa Bupilo, Yena, u talima pilu.” Ka nzila ye swana, Jehova naa hanile Abinadabi, Sama, ni bana ba Jese ba bañwi ba bane. Taba i zwelapili kuli, “Samuele a ekeza a li ku Jese: Kikuli ki fona fo ba kuma bana ba hao, fa? A li: Ku sa siyezi yo munyinyani; kono u iloo lisa lingu.”—1 Samuele 16:7, 11.

Ku bonahala inge kuli Jese na talusa kuli: ‘Davida haki yena yo bata.’ Bakeñisa kuli Davida naa li yena mwanana ka ku fitisisa mwa lubasi, naa filwe musebezi wa ku lisa lingu. Kono nee li yena ya na ketilwe ki Mulimu. Jehova u talimanga pilu, mi ku bonahala kuli naa boni ze nde mwa pilu ya Davida. Kacwalo Jese ha naa lumile batu kuli ba yo biza Davida, Jehova a bulelela Samuele kuli: “Yema, u mu toze; kakuli ki yena yo. Samuele kihaa nga linaka la oli, a mu toza mwahalaa banabahabo; mi Moya wa Muñaa Bupilo wa ta ka maata ku Davida, ku kala lona lizazi leo.”—1 Samuele 16:12, 13.

Ha ku si ka bulelwa fa na kuma Davida ha ne ku ezahala litaba ze kaufela. Kono hamulaho wa nako, bahulwani ba Davida ba balaalu bo Eliabi, Abinadabi, ni Sama, ne ba sebeza sina masole mwa mpi ya Saule. Mwendi bahulwani ba Davida ba bañwi baketalizoho ne ba si ka kwanisa kale lilimo za kuli ba kone ku yo sebeza ni bahulwani ba bona mwa mpi ya Saule. Lwa kona ku bulela kuli kaufelaa bona baketalizoho ne ba si ka kwanisa kale lilimo ze 20 za ku pepwa, ili lilimo za buhulu ze ne konisa baana ba mwa Isilaele ku ya kwa ndwa. (Numere 1:3; 1 Samuele 17:13) Ibe kuli mabaka a bulezwi fahalimu ki a niti kamba kutokwa, lwa kona ku kolwa kuli Davida naa li mwanana hahulu ka nako ya naa mu ketile Jehova. Niteñi, ku bonahala kuli Davida na tabela za Mulimu a si ka toziwa kale. Kaniti, naa na ni silikani se situna ni Jehova, ili sa naa hulisize ka ku nahanisisanga lika za naa ziba ka za Mulimu.

Banana kacenu ba swanela ku susuezwa ku eza lika za na ezize Davida. Bashemi, kana mwa susuezanga bana ba mina ku yeyanga fa lika za Mulimu, ku itebuha lika za bupile Mulimu, ni ku ituta ze i bulela Bibele ka za Mubupi? (Deuteronoma 6:4-9) Mina banana, kana mwa ezanga lika ze bulezwi fahalimu ili mina? Lihatiso ze tomile fa Bibele ze cwale ka limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe! * li lukiselizwe ku mi tusa.

U Ziba ku Liza Harepa

Sina feela lisamu ze ñata za Davida ha li lu taluseza za bupilo bwa hae inze a sa li mulisana, ku bonahala kuli ni lipina za hae li talusa nto ye swana. Niti kikuli ha ku na nihaiba iliñwi kwa lipina ze ne kile za opelwa hamoho ni lipina ze kenile ze, ze sa li teñi. Se lu ziba feela kikuli muñoli wa lipina ze, naa li mulizi wa lipina yo munde. Esi mane libaka la naa bizelizwe Davida ku zwa kwa ku lisa lingu kuli a to sebeleza Mulena Saule ne li la kuli naa ziba hande ku liza harepa.—1 Samuele 16:18-23. *

Davida naa fumani kai buikoneli bo, mi ne li lili? Mwendi ne li ka linako za naa tandanga mwa mafulisezo inze a lisa lingu. Kacwalo kwa swanela ku lumela kuli Davida na opelelanga Mulimu lipina za milumbeko ku zwa feela kwa bwanana bwa hae. Esi mane se ne si tahisize kuli Jehova a mu kete ni ku mu fa musebezi ne li tukufalelo ya hae ku za Mulimu!

Ze ne ezahezi mwa bupilo bwa Davida hasamulaho wa nako ye telele li bonisa kuli Davida naa na ni silikani se situna ni Jehova. Kono ze zibahaza bupilo bwa hae kaufela li bonahala ku za naa nahananga kwa makalelo a bupilo bwa hae mwendi ka nako ya na banga mwa masimu a naa li mwa Betelehema. Ha mu nahane feela Davida ha nze a opelela Jehova kuli: “Ni hupula mazazi a kwakale, ni kengeela zoo ezize kaufela; ni nahana za misebezi ya mazoho a hao.” (Samu 143:5) Litaba ze tabisa ze mwa samu ye ni lisamu ze ñwi ze ñata za Davida li susueza batu kaufela ba ba bata ku kolisa pilu ya Jehova.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 9 Bere ye soto ya kwa Syria, ili ye ne fumanehanga mwa Palestine, ya buima bo bu batoo likana likilo ze 140 ne i kona ku bulaya ka bunolo mutu kamba folofolo ka ku itusisa makato a yona a matuna. Mwa sibaka seo, ne ku banga litau ze ñata. Liñolo la Isaya 31:4 li bulela kuli nihaiba ‘balisana ba bañata’ ne ba sa koni ku lelekisa ‘mwanaa tau fahalimwaa folofolo yee sweli.’

^ para. 20 Li hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

^ para. 22 Muelezi wa Mulena ya naa akalelize kuli Davida a tiswe ku Mulena, ni yena naa bulezi kuli Davida naa “na ni ngana mwa litaba, ya na ni sibupeho se sinde, mi Muñaa Bupilo u ku yena.”—1 Samuele 16:18.