Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Banana ba Swanela ku Ituta ka za Mulimu?

Kana Banana ba Swanela ku Ituta ka za Mulimu?

 Kana Banana ba Swanela ku Ituta ka za Mulimu?

“Bulapeli bu lu tahiselize feela ku toyana ku fita ku latana.”—BO JONATHAN SWIFT, BAÑOLI BA SIKUWA.

NIHAIKE kuli bo Swift ne ba ñozi manzwi ao mwa lilimo za mwanda wa bu-18, batu ba bañata kacenu ba sa lumelelana ni manzwi a bona. Mane batu ba bañwi ba lumela kuli bashemi ha ba swaneli ku ba ni tukelo ya ku luta bana ba bona ka za Mulimu. Ba ikutwa kuli banana ba ba huliselizwe mwa malapa a batu ba ba lapela ba ziyelehile.

Mina mu bona cwañi? Kwa mibamba ye latelela, ki ufi mubamba o mu lumelelana ni ona?

● Bashemi ha ba swaneli ku lumelezwa ku luta bana ba bona ka za Mulimu.

● Bashemi ba swanela ku libelela ku fitela bana ba bona ba hula kihona ba ka ambola ni bona litaba ze ama bulapeli.

● Bashemi ba swanela ku luta bana ba bona ze ba lumela ka za Mulimu inze ba sa li banana. Kono bana ba bona ha ba nze ba hula, bashemi ba swanela ku ba susueza ku nahanisisa fa taba ya bulapeli ni ku ikezeza keto.

● Banana ba swanela ku amuhela litumelo za bashemi ba bona ku si na ku li nyakisisa kuli ki za niti kamba ki za buhata.

Kana Bulapeli Bwa Sinya Banana?

Ha ku na mushemi ya lilato ya tabela ku sinya mwanaa hae. Kono kana ze ezahala za lumelelana ni mubonelo wa batu ba ba bulela kuli banana ha ba swaneli ku ituta ka za Mulimu? Ka lilimo-limo, babatisisi ba ezize lipatisiso ka za mo litumelo za mushemi li kona ku amela bana. Babatisisi ba fumaniñi mwa lipatisiso za bona?

Babatisisi ba fumani kuli, mwa sibaka sa ku sinya mwanana, bulapeli bwa kona ku tusa mwanana ku hula hande. Mwa silimo sa 2008, piho ye ne hatisizwe mwa mutende o muñwi o bizwa Social Science Research * ne i ize: “Bulapeli bu tiisa silikani se si mwahalaa mushemi ni mwanaa hae ibe kuli ki mushemi wa muuna kamba ki wa musali.” Piho ye, ne i ekelize kuli: “Ku bonahala kuli, bulapeli ni ku latelela milao ya Mulimu ki lika za butokwa mwa bupilo bwa banana ba bañata mi li tiisa swalisano ye mwahalaa mabasi.” Ha mu bone ze ne fumanwi mwa lipatisiso zeo mo li lumelelanela ni manzwi a Jesu Kreste ha na ize: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu.”—Mateu 5:3, NW.

Ku cwañi ka za mubonelo wa kuli banana ha ba swaneli ku lutiwa ka za Mulimu ni bulapeli ku fitela ba hula? Mubonelo wo ha u swalisani ni taba ya niti ye: Munahano wa mwanana u swana sina hemele ye li mukungulu ili ye libelela ku tazwa lika ze ñwi. Kaniti, bashemi ba na ni ku keta ku luta bana ba bona likuka za muzamao kamba ku ba tuhelela kuli ba yo lutiwa ki ze ba ka utwa kaufela kwa batu ba bañwi.

Kiñi ze Kona ku Tusa Bashemi?

Ze ezahezi li bonisa kuli batu ba kona ku itusisa litaba za mwa bulapeli sina mabaka a ku ketulula batu ni ku ba toya. Kacwalo, bashemi ba kona ku ambuka cwañi ze ne ba talusize bo Jonathan Swift? Bashemi ba kona ku luta cwañi bana ba bona litumelo ze ka ba tusa ku lata ba bañwi?

Ze kona ku tusa bashemi li fumaneha ka ku alaba lipuzo ze taalu ze latelela: (1) Banana ba swanela ku itutañi ka za Mulimu? (2) Ki bo mañi ba ba swanela ku luta banana? (3) Ki milutelo ifi ye sebeza hande?

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 11 Patisiso ye, ne i tomile fa litaba ze ne ba bulezi banana ba ba fitelela 21,000 ba kwa United States, hamoho cwalo ni ze ne ba bulezi bashemi ni baluti ba bona.