Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Banana ba Swanela ku Itutañi ka za Mulimu?

Banana ba Swanela ku Itutañi ka za Mulimu?

 Banana ba Swanela ku Itutañi ka za Mulimu?

“Liñolo kamukana li tahile ka Moya wa Mulimu, mi li na ni tuso kwa ku luta, ni ku kolisa, ni ku nyaza, ni ku hulisa ka ku luka.”—2 TIMOTEA 3:16.

BANANA ba tokwa ku lutiwa niti ka za Mulimu. Ba kona ku ituta kai niti yeo? Ba kona ku ituta yona mwa Bibele, yona buka ya bulapeli ye kutekiwa hahulu mwa lifasi.

Bibele i swana sina liñolo le li zwa ku Mulimu. Mwa liñolo leo, Mulimu u patulula butu bwa hae, mi u fa ketelelo ya muzamao o munde kwa bana ba hae kaufela, ibe kuli ki banana kamba ki ba bahulu. Ha lu nyakisiseñi lituto ze ñwi ze fumaneha mwa Bibele ze ba kona ku ituta ku zona nihaiba banana.

Mulimu u bata kuli lu zibeñi ka za hae?

Ze i luta Bibele: “Wena u nosi wa Libizo la [Jehova], ki wena Muambakani-ya-Pahami, wa lifasi kaufela.”—Samu 83:18.

Ze lu ituta: Mulimu u teñi luli, mi mane u na ni libizo le li ipitezi.

Ze i luta Bibele: “Muñaa Bupilo u tatuba lipilu, mi u ziba milelo ni mihupulo kaufela. Ha u mu bata u ka mu fumana.”—1 Makolonika 28:9.

Ze lu ituta: Jehova Mulimu wa lu tokomela kaufela luna, hamohocwalo ni banana. (Samu 10:14; 146:9) Jehova u bata kuli lu itute ka za hae.

Ze i luta Bibele: ‘Mu si ke mwa swenya . . . ndiala. Ha u ka mu swenya mi a huweleza ku na, ni ka utwa mihuwelezo ya hae.’—Exoda 22:22-24.

Ze lu ituta: Jehova wa teelezanga litapelo nihaiba za banana. Lwa kona ku lapelanga ku Mulimu kamita ni ku mu bulelela maikuto a luna kaufela.

Ze i luta Bibele: “Ba likile Mulimu hañata-ñata, mi ba utwisize ya Kenile wa Isilaele butuku.”—Samu 78:41, Bibele ye Kenile, hatiso ya 1984.

Ze lu ituta: Ze lu bulela ni ze lu eza za kona ku tabisa kamba ku utwisa butuku Jehova, kona libaka ha lu swanela ku nahananga pili lu si ka bulela kamba ku eza nto ye ñwi.

 Lu swanela ku nga cwañi batu ba ba sa swani ni luna mwa likalulo kaufela za bupilo?

Ze i luta Bibele: “Mulimu haa yi ka ku keta batu; kono mwa sicaba ni sicaba, ya mu saba mi a eza se si lukile u lumelelwa ki yena.”—Likezo 10:34, 35.

Ze lu ituta: Haiba Mulimu u amuhela batu ba lisimuluho kaufela, ha lu swaneli ku ketulula batu ba bañwi bakeñisa kuli mubala wa litalo la bona kamba ponahalo ya sifateho sa bona ha li swani ni za luna.

Ze i luta Bibele: “Mu itukiseze kamita ku ikalabela ku ya ka mi buza sepo ye li teñi ku mina, inze mu eza ka musa ni likute.”—1 Pitrosi 3:15.

Ze lu ituta: Ha lu ambola litaba za bulapeli, lu swanela ku bulela maikuto a luna ka buikolwiso ni ka musa. Mi hape lu swanela ku kuteka batu ba ba na ni litumelo ze shutana ni za luna.

Lu swanela ku pilisana cwañi ni batu ba mwa lubasi lwa luna?

Ze i luta Bibele: “Bana, mu utwe bashemi ba mina mwa linto kaufela, kakuli ki se si tabisa Mulimu.”—Makolose 3:20.

Ze lu ituta: Banana ba ba utwa bashemi ba bona ha ba bonisi feela kuli ba lata bashemi ba bona, kono hape ba bonisa kuli ba bata ku tabisa Mulimu.

Ze i luta Bibele: “Mu ezane hande, mi mutu ha na ni sa tongoka yo muñwi, mu swalelane; sina Kreste haa mi swalezi, mu eze cwalo ni mina.”—Makolose 3:13.

Ze lu ituta: Ka linako ze ñwi, lu ka swabiswa ki batu ba bañwi, ku kopanyeleza cwalo ni ba mwa lubasi lwa luna. Haiba lu bata kuli Mulimu a lu swalele, lu swanela ku ituta ku swalela ba bañwi.—Mateu 6:14, 15.

 Ki kabakalañi ha lu swanela ku sepahala ni ku ba ni musa?

Ze i luta Bibele: “Mu tobohe bupumi, mi mutu ni mutu a bulelele wahabo niti.”—Maefese 4:25.

Ze lu ituta: Ha lu bulela niti, lu likanyisa Mulimu, mi lwa mu tabisa. Haiba lu hulisa mukwa wa ku bulelanga buhata, lu ka ba sina sila sa Mulimu, yena Diabulosi, ya li “ndatahe lishano.”—Joani 8:44; Tite 1:2.

Ze i luta Bibele: “Linto kamukana ze mu lata kuli batu ba mi ezeze, mu ba ezeze zona ni mina.”—Mateu 7:12.

Ze lu ituta: Lu swanela ku iyakatwa maikuto ni butokwi bwa batu ba mwa lubasi lwa luna ni batu ba ba pila mwa silalanda sa luna. Ha lu bonisa “maikuto a li mañwi,” ba bañwi ba ka lu eza ka sishemo.—1 Pitrosi 3:8; Luka 6:38.

Sina mo i boniseza mitala ye lu nyakisisize, mwa Bibele ku na ni mitala ye kona ku tusa banana kuli ba yo ba batu ba ba na ni buitebuho, ba ba na ni likute, ni mufelañeke ha ba ka hula. Kono ki bo mañi ba ba swanela ku luta banana lituto zeo?