Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

 Mu Itute Linzwi La Mulimu

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

Taba ye i nyakisisa lipuzo ze ne mu kana mu ipuzize mi i bonisa ko mu kona ku fumana likalabo mwa Bibele ya mina. Lipaki za Jehova ba ka tabela ku nyakisisa ni mina likalabo ze.

1. Mulelo wa Mulimu ka za lifasi ki ufi?

Lifasi li bupezwi kuli batu ba pile ku lona. Hamulaho wa ku bupa mangeloi kuli a pile mwa lihalimu, Mulimu naa bupile batu kuli ba pile fa lifasi. (Jobo 38:4, 7) Kacwalo, Jehova a beya mutu wa pili mwa paradaisi ye ne bizwa Edeni mi a fa mutu yo ni bana ba hae ba na ka ba ni bona kwapili sepo ya ku pila ku ya ku ile fa lifasi.—Genese 2:15-17; mu bale Samu 115:16.

Simu ya Edeni ne i li kalulonyana feela ya lifasi. Bo muuna ni musali ba pili, bona bo Adama ni Eva, ne ba laezwi ku ba ni bana. Batu ha ne ba nze ba ata, ne ba ka lima lifasi ni ku li bisa paradaisi. (Genese 1:28) Lifasi ni kamuta ha li na ku sinyiwa.—Mu bale Samu 104:5.

2. Ki kabakalañi lifasi ha li si paradaisi cwale?

Adama ni Eva ne ba si ka utwa Mulimu, kacwalo ne ba lunduzwi mwa simu ya Edeni. Paradaisi ne i sinyehile, mi ha ku na mutu ya konile ku i lukisa. Bibele i bulela kuli: “Lifasi li beilwe mwa maata a ba ba maswe.”—Jobo 9:24; mu bale Genese 3:23, 24.

Jehova ha si ka libala mulelo wa hae wa kwa makalelo kwa neku la batu, mi ni kamuta ha na ku palelwa ku peta mulelo wo. (Isaya 45:18) U ka tahisa kuli lusika lwa batu lu pile bupilo mwa na bu lelezi kwa makalelo.—Mu bale Samu 37:11.

3. Mulimu u ka kutisa cwañi sinca kozo mwa lifasi?

Mulimu u swanela pili ku yundisa batu ba ba maswe kuli batu ba ikole kozo. Fa ndwa ya Armagedoni, mangeloi a Mulimu a ka timeza batu kaufela ba ba lwanisa Mulimu. Satani u ka tamiwa ka lilimo ze 1,000, mi batu ba ba lata Mulimu ba ka ikola bupilo mwa lifasi le linca.—Mu bale Sinulo 16:14, 16; 20:1-3; 21:3, 4.

  4. Manyando a ka fela lili?

Mwahalaa lilimo ze 1,000, Jesu u ka busa lifasi inze a li mwa lihalimu mi u ka fetula lifasi ku ba paradaisi. Hape u ka felisa libi za ba ba lata Mulimu. Kacwalo, Jesu u ka felisa makulanu, busupali, ni lifu.—Mu bale Isaya 11:9; 25:8; 33:24; 35:1.

Mulimu u ka zwisa lili bumaswe fa lifasi? Jesu naa bonisize “se si ka supa” kuli mafelelezo a lifasi a fakaufi. Miinelo mwa lifasi la kacenu le ki ye lubeta kwa bupilo bwa batu mi i bonisa kuli se lu pila mwa nako ya “ku fela kwa lifasi.”—Mu bale Mateu 24:3, 7-14, 21, 22; 2 Timotea 3:1-5.

5. Ki bomañi ba ba ka pila mwa paradaisi ya kwapili?

Jesu naa laezi balateleli ba hae ku luta batu linzila za Mulimu ze lilato. (Mateu 28:19, 20) Jehova u tusa batu ba ba eza bolule-lule mwa lifasi kaufela kuli ba to pila mwa lifasi le linca. (Zefania 2:3) Kwa Mandu A Mubuso a Lipaki za Jehova, batu ba itutanga mo ba kona ku bela baana ni basali ba bande mwa manyalo ni mo ba kona ku bela bashemi ba bande. Bana ni bashemi ba itutanga hamoho mabaka a mande ha ba swanela ku ba ni sepo ya kuli lika li ka ba hande kwapili.—Mu bale Mika 4:1-4.

Ha mu ka ya kwa Ndu ya Mubuso, mu ka yo kopana ni batu ba ba lata Mulimu ili ba ba bata ku ituta mwa ku tabiseza Mulimu.—Mu bale Maheberu 10:24, 25.

Kuli mu bale litaba ze ñata ka za taba ye, mu bone kauhanyo 3 ya buka ye, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.