Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Basupali ha ba ka Kutela Kwa Bunca Hape

Basupali ha ba ka Kutela Kwa Bunca Hape

 Mu Sutelele Ku Mulimu

Basupali ha ba ka Kutela Kwa Bunca Hape

KI MAÑI ku luna ya tabela ze tahiswa ki busupali inge cwalo ku kokonyana litalo, ku sa bona hande, ku tibana lizebe, ni ku kula mahutu? Mu kana mwa ipuza kuli, ‘Ki kabakalañi Mulimu ha na lu bupile ni buikoneli bwa ku ikola bunca hailifo hape wa lu tuhelela ku nyandiswa ki butata bo bu tahiswa ki busupali?’ Taba ye tabisa ki ya kuli Mulimu naa si ka lela kuli lu supalange. Kono ka lilato, Mulimu u lelile ku lu lukulula kwa busupali! Mu lemuhe manzwi a na bulelezwi ñulukundi Jobo, ili a fumaneha kwa Jobo 33:24, 25.

Mu nyakisise muinelo wa naa li ku wona Jobo, muuna ya sepahala ili ya naa latiwa ki Jehova. Satani naa kakanyize busepahali bwa Jobo ka ku bulela kuli Jobo naa sebeleza Mulimu kuli a fumane feela za na tokwa, Jobo yena inze a sa zibi. Bakeñisa kuli Jehova naa sepile Jobo, mi u na ni maata a ku felisa bumaswe, a tuhelela Satani ku lika Jobo. Satani kiha “nata Jobo ka litombo ze maswe-maswe, ku zwa kwa mahatelo a mautu a hae, ku yoo fita ni fahalaa toho ya hae.” (Jobo 2:7) Nama ya mubili wa Jobo ne i tezi mabuku, mi litalo la hae ne li pazauhile ni ku ba le linsu-nsu, mi la pampumuka. (Jobo 7:5; 30:17, 30) Ha mu nahane feela butuku bwa na ikutwa Jobo. Nihakulicwalo, Jobo naa zwezipili ku sepahala, mi naa bulezi kuli: “Ni ka bulela kuli ni tokwa mulatu, mane ku isa kwa lifu la ka.”—Jobo 27:5.

Nihakulicwalo, Jobo naa ezize bufosi bo butuna. Ka nako ya na nahana kuli naa li bukaufi ni ku shwa, Jobo a ipulela kuli u lukile, a “tiisa niti kuli haa na mulatu ku Mulimu.” (Jobo 32:2) Elihu, mubuleli wa Mulimu a kalimela Jobo. Kono Elihu hape naa bulelezi Jobo manzwi a tabisa a naa zwa ku Jehova, naa ize: “U mu liulule [Jobo], a si ke a ya mwa libita, ni fumani tifo. Fohe, nama ya mubili wa hae ikaba ye nde ku fita ya mwanana, a kutelwe ki maata a kwa bucaha bwa hae.” (Jobo 33:24, 25) Manzwi ao a swanela ku ba a na file Jobo sepo. Jobo na si ke a zwelapili ku nyanda ku fitela a shwa. Haiba Jobo naa ka baka, Mulimu naa ka tabela ku amuhela tiululo ye ne zwa ku yena ni ku mu lukulula kwa manyando a hae. *

Ka buikokobezo, Jobo naa amuhezi kalimelo mi naa bakile. (Jobo 42:6) Ku bonahala kuli Jehova naa amuhezi tiululo ye ne zwa ku Jobo, ilikuli i kwahele mafosisa a hae ni ku kwalula nzila ya kuli Mulimu a mu folise ni ku mu fa mupuzo. Jehova “a fa Jobo limbuyoti mwa mafelelezo a bupilo bwa hae, ku fita mwa naa mu fezi mwa makalelo.” (Jobo 42:12-17) Mu nahane kimululo ya naa bile ni yona Jobo ha na fuyauzwi ki Jehova, mi ye ñwi kwa limbuyoti za naa fumani ki ya ku foliswa kwa butuku bwa hae bo bu maswe mi ka mubulelelo wo muñwi, nama ya mubili wa hae ne i ‘kutezwi ki maata a kwa bucaha bwa hae’!

Tiululo ya na amuhezi Mulimu ku zwelela ku Jobo ne i na ni tuso ya makutelakaufi, kakuli Jobo naa zwezipili ku ba mutu ya si ka petahala, mi hamulaho na shwile. Kacenu lu na ni tiululo ye nde hahulu ku fita ya Jobo. Jehova ka lilato naa fanile Mwanaa hae, Jesu, kuli a lu liulule. (Mateu 20:28; Joani 3:16) Batu kaufela ba ba lumela mwa tiululo yeo, ba na ni sepo ya ku pila kamita mwa paradaisi ya fa lifasi. Mwa lifasi le linca le li taha leo, Jehova u ka lukulula batu ba ba sepahala kwa busupali. Haike mu itute ze ñata ze ka mi tusa kuli mu yo ba teñi ka nako yeo basupali ba ka bona nama ya mubili wa bona ha i ‘kutelwa ki maata a kwa bucaha bwa bona’.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Linzwi le li itusisizwe fa la “tiululo” li talusa “ku kwahela.” (Jobo 33:24) Mwa muinelo wa Jobo, tiululo ne i kona ku ba sitabelo sa folofolo, ili ya naa ka amuhela Jehova kuli a kwahele, kamba ku swalela mafosisa a Jobo.—Jobo 1:5.