Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

U “ka Shukelwa”

U “ka Shukelwa”

 Mu Sutelele Ku Mulimu

U “ka Shukelwa”

KI NTO ye tomohisa hahulu pilu ku bona mulatiwa wa luna inze a kula hahulu ku fitela a timela. Lwa swabanga hahulu bakeñisa muinelo wo cwalo. Nihakulicwalo, ki nto ye omba-omba ku ziba kuli Mubupi wa luna Jehova wa lu utwisisanga ha lu li mwa maswabi. Mane, Jehova u nyolelwa ku itusisa maata a hae a matuna kwa ku zusa bafu. Ha mu bone sepo ye mwa manzwi a Jobo, ye ñozwi kwa Jobo 14:13-15.

Mu nyakisise ze ne ezahezi. Jobo, muuna wa tumelo ye tuna, u tahelwa ki miliko ye mituna, ye ne kopanyeleza ku latehelwa ki maluo a hae, ku shwelwa ki bana ba hae kaufela ili bao naa lata, ni ku kula butuku bo butuna. Ha naa li mwa manyando a matuna, Jobo a bulelela Mulimu kuli: “Mawe! Kaboo ka ni pata mwa libita!” (Timana 13). Jobo naa nga kuli ha naa ka shwa ni ku pumbekiwa mwa libita, manyando a hae naa ka fela. Jobo ha naa ka ba mwa libita, naa ka swana feela inge kuli ki siluwo se si patilwe ki Mulimu, mi na si ke a nyanda ni ku utwa butuku. *

Kana Jobo u ka inelela mwa libita? Jobo naa lumela kuli naa si ke a inelela mwa libita. Jobo u zwelapili mwa tapelo ya hae kuli: “Mawe! Kaboo ka . . . ni tomela lizazi lo ka ni hupula ka lona!” Jobo naa sepile ka ku tiya kuli na ka ina swalelele mwa libita ni kuli Jehova haa na ku mu libala. Jobo naa bapanyize nako ya naa ka ba mwa libita kwa “ndwa” ya ku libelela ku fitela a lukululwa. Ki nako ye kuma kai ya ka ba mwa libita? Jobo u bulela kuli, “Ku fitela ku taha ya to ni lukulula mwa sibaka sa ka.” (Timana 14) Ku lukuluha ko, ku ka talusa ku zwisiwa mwa libita, ka mubulelelo o muñwi, ku talusa ku zusiwa kwa bafu!

Ki kabakalañi Jobo ha naa kozwi kuli ku na ni ya naa ka to mu lukulula? Ki kabakala kuli naa ziba mwa ikutwela Mubupi wa luna ya lilato ka za balapeli ba Hae ba ba sepahala ili ba ba timezi. Jobo naa bulezi kuli: “Fo, Wena no ka biza, mi ne ni ka ku alaba. Mi no ka shukelwa ku bona hape musebezi wa mazoho a hao.” (Timana 15) Jobo naa itumelezi kuli na bupilwe ki Mulimu. Kaniti, Mufani wa Bupilo ya naa bupile Jobo mwa mba wa kona ku mu zusa kwa bafu ha saa shwile.—Jobo 10:8, 9; 31:15.

Manzwi a Jobo a lu luta kuli Jehova u lilato: Jehova u lata hahulu batu ba ba swana sina Jobo, ili ba ba bata ku etelelwa ki yena ni ku mu lumeleza kuli a ba bupe hande ka mulelo wa kuli ba be batu ba ba tabisa mwa meeto a hae. (Isaya 64:8) Jehova u nga balapeli ba hae ba ba sepahala kuli ki ba butokwa. Jehova u “shukelwa” ku zusa batanga ba hae ba ba sepahala. Kacwalo, linzwi la Siheberu le li itusisizwe fa, ka ku ya ka caziba yo muñwi, “ki le liñwi la manzwi a maata aa bonisa maikuto a ku nyolelwa.” Ku si na ku kakanya, kwandaa feela a ku hupula balapeli ba hae, Jehova hape u nyolelwa ku ba zusa kwa bafu.

Kwa tabisa luli ku ziba kuli mwa buka ya Jobo, ili ye ñwi ya libuka za pili za mwa Bibele ku ñoliwa, Jehova naa patuluzi mulelo wa hae wa ku zusa bafu. * Jehova u bata kuli mu to bonana hape ni balatiwa ba mina ba ba shwile. Taba yeo ya kona ku lu tusa ku tiyela ka bunolo maswabi a ku latehelwa ki mulatiwa wa luna. Haike mu itute ze ñata ka za Mulimu yo ya lilato ni mo mu kona ku mu tuhelela kuli a mi bupe kuli mu be batu ba ba ka bona mulelo wa hae ha u petahala.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 4 Buka ye ñwi i bulela kuli manzwi a Jobo a kuli kaboo “ka ni pata” a kona ku talusa “ku [ni] buluka hande sina mo ku bulukelwa siluwo sa butokwa.” Buka ye ñwi yona i akaleza kuli manzwi ao, a talusa kuli “u ni pate sina siluwo.”

^ para. 8 Haiba mu bata ku ziba ze ñata ka za sepiso ya mwa Bibele ya zuho ya bafu mwa lifasi le linca, mu bone kauhanyo 7 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.