Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Itebuhe Lika za Mulimu!

Mu Itebuhe Lika za Mulimu!

 Ku Ba Banca

Mu Itebuhe Lika za Mulimu!

Litaelo: Mu ezeze lika ze latelela ze, mwa sibaka se si kuzize. Ha mu nze mu bala mañolo, mu eze inge kuli ni mina mu sweli mwa abana mwa kezahalo yeo. Mu eze inge mwa bona ze ezahala. Mu utwe manzwi a bulelwa. Mu ikutwe mo ba ikutwela batu ba ba mwa taba yeo. Mu ikutwe kuli ze mu bala li sweli za ezahala luli.

Batu ba ba mwa taba mo: Isaka, Rebeka, Jakobo, ni Isau

Taba ka bukuswani: Isau u lekisa tukelo ya hae ya buhulu ku munyanaa hae Jakobo.

1 MU NYAKISISE ZE EZAHALA.—MU BALE GENESE 25:20-34.

Ki mikwa mañi ye ne bonahalile ku Jakobo ni Isau niha ne ba sa li mwa mba?

Mu nahana kuli Jakobo ni Isau ne ba bonahala cwañi ha ne ba li mitangana?

Ki maikuto mañi e mu nahana kuli naa bile teñi mwa puhisano ya Jakobo ni Isau ye mwa litimana 30 ku isa 33?

MU BATISISE KA BUTUNGI.

Ka ku itusisa liitusiso ze mu na ni za ku ezisa patisiso, mu batisise ka za litukelo za naa na ni zona mweli wa mushimani. Ki kabakalañi litukelo ze ha ne li li za butokwa? Ku lekisa litukelo za hae za ku ba mweli ka ku li cincisa ni muapeelo wa linawa ne ku bonisañi?

2 MU NYAKISISE ZE EZAHALA.—MU BALE GENESE 27:1-10, 30-38.

Ki maikuto mañi e mu lemuha mwa mubulelelo wa Isau ha naa lemuhile kuli munyanaa hae na amuhezi limbuyoti za ku ba mweli?

 ․․․․․

MU BATISISE KA BUTUNGI.

Kana Rebeka ni Jakobo ne ba fosize ha ne ba cincize lika ilikuli Jakobo a amuhele limbuyoti? Mu fe libaka ha ne ku fosahalile kamba ha ne ku si ka fosahala. (Kuli mu fumane kalabo: Mu bone Genese 25:23, 33.)

3 MU SEBELISE ZE MU ITUTILE. MU ÑOLE LIKA ZE MU ITUTILE KA ZA . . .

Ze maswe ze ina nako ye telele ze zwa mwa ku bata ku ikola minyaka ye ina nako ye nyinyani.

ZE ÑWI HAPE ZE LU KONA KU ITUTA.

Ki lika mañi za Mulimu ze mu filwe ku eza?

Ki mwa linzila mañi luli mo mu kona ku bonisa kuli mwa itebuha lika za Mulimu?

4 KI KALULO MAÑI YA TABA YE, YE MI TUSIZE HAHULU, MI KI KABAKALAÑI?

Haiba ha mu Nabibele, mu Kupe Lipaki za Jehova Kamba mu Kalime