Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

5 Ki Nako ni Sibaka Mañi ko lu Swanela ku Lapelela?

5 Ki Nako ni Sibaka Mañi ko lu Swanela ku Lapelela?

5

 Ki Nako ni Sibaka Mañi ko lu Swanela ku Lapelela?

KU SI na ku kakanya, mu lemuhile kuli bulapeli bo buñata bu kanatela fa taba ya ku lapelela mwa mandu a mande hahulu mi bu tomile linako za ku lapelanga mwahalaa lizazi. Kana Bibele i tomile nako ni libaka ko lu swanela ku lapelelanga?

Bibele i bonisa kuli ku na ni linako ze swanela za ku lapela. Ka mutala, Jesu a si ka ca kale lico ni balateleli ba hae, na itumezi ku Mulimu ka tapelo. (Luka 22:17) Mi baapositola ba hae ha ne ba kopani ka nako ya milapelo, ne ba lapezi hamoho. Kacwalo ne ba zwezipili ni muezezo wa kale wa Sijuda wa ku lapelelanga mwa masinagoge ni mwa tempele kwa Jerusalema. Mulimu na lukisize kuli tempele i be “Ndu ya Tapelo ya macaba kaufela.”—Mareka 11:17.

Batanga ba Mulimu ha ba kopana ni ku lapela hamoho, likupo za bona za kona ku alabiwa. Haiba sikwata si na ni mubonelo o swana mi tapelo ye fiwa ya ku yemela sikwata i tomile fa likuka za mwa Mañolo, Mulimu u tabela tapelo ye cwalo. Tapelo ye cwalo i ka tahisa kuli Mulimu a eze lika za na si ke a eza kambe kuli tapelo yeo ne i si ka fitiswa. (Maheberu 13:18, 19) Lipaki za Jehova ba lapelanga nako ni nako ha ba eza mikopano ya bona. Mwa memiwa ku taha kwa Ndu ya Mubuso ye li bukaufi ni ko mu pila kuli mu to ikutwela litapelo ze cwalo.

Niteñi, Bibele ha i si ka toma nako kamba sibaka sa ku lapelela. Mwa Bibele lu bala ka za batanga ba Mulimu kuli ne ba lapelanga ka linako ze ñata ni mwa libaka ze shutana-shutana. Jesu na bulezi kuli: “Ha u lapela, kena mwa muzuzu, mi ha u kwalile sikwalo, u lapele Ndataho ya kwa mukunda; mi ndataho ya bona kwa mukunda, u ka ku kutiseza.”—Mateu 6:6.

Yeo luli ki memo ye nde! Mwa kona ku atumela Muambakani-ya-Pahami ka nako ifi kamba ifi, kwa mukunda, mi mu kolwe kuli u ka mi teeleza. Kona libaka Jesu ha na tabelanga ku ba a nosi kwa mukunda kuli a lapele! Nako ye ñwi na tandile busihu kaufela inze a lapela ku Mulimu ili ku kupa ketelelo kuli a kone ku eza katulo ya butokwa hahulu.—Luka 6:12, 13.

Baana ni basali ba bañwi ba ba ñozwi mwa Bibele ne ba lapelanga ha ne ba tokwa ku eza likatulo ze tuna kamba ha ne ba talimananga ni matata. Fokuñwi ne ba lapelanga ka ku tiisa mi fokuñwi ne ba lapelelanga mwa pilu, mi ne ba lapelelanga mwa likwata ni ha ne ba li ba nosi. Sa butokwa kikuli ne ba lapelanga. Mane Mulimu u mema batanga ba hae kuli: “Mu lapele ka ku sa lisela.” (1 Matesalonika 5:17) Nako kaufela wa teelezanga kwa litapelo za batu ba ba eza tato ya hae. Memo ye i bonisa kuli Jehova u lilato.

Mwa lifasi la kacenu mo ku tezi buitati, batu ba bañata ha ba zibi kuli tapelo ya tusa. Mu kana mwa buza kuli, ‘Kana luli tapelo ya kona ku ni tusa?’

[Manzwi a fa likepe 9]

Lwa kona ku lapela ka nako ifi kamba ifi ni mwa sibaka sifi kamba sifi