Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Za na Lutile Jesu ka za Mubuso wa Mulimu

Za na Lutile Jesu ka za Mubuso wa Mulimu

 Za na Lutile Jesu ka za Mubuso wa Mulimu

“Jesu a ya mwa minzi ni minzinyana, a nzaa luta batu, a bulela Evangeli ya mubuso wa Mulimu.”—LUKA 8:1.

LU TABELANGA ku bulela ka za lika za butokwa hahulu ku luna, ili lika ze lu tabela. Jesu na bulezi kuli: “Mulomo u buleliswa ki se si tezi mwa pilu.” (Mateu 12:34) Ha lu nyakisisa za na bulezi Jesu mwa bukombwa bwa hae, lwa kona ku lemuha kuli Mubuso wa Mulimu ne li wa butokwa ku yena.

Mubuso wa Mulimu ki nto mañi? Mubuso ki mulonga o busiwa ki mulena. Kacwalo Mubuso wa Mulimu ki mulonga o tomilwe ki Mulimu. Jesu na bulezi hahulu ka za Mubuso wa Mulimu, mi ne li yona taba ye tuna ya lushango lwa hae. Mwa litaba za Evangeli zee ne, Mubuso wo u amilwe teñi ku fitelela 110. Kono Jesu na si ka luta Mubuso wo ka ku bulela feela. Likezo za hae ni zona ne li lutile hahulu ka za Mubuso wa Mulimu ni ze u ka peta.

Ki mañi Mulena wa Mubuso wo? Mulena wa Mubuso wa Mulimu ha si ka ketiwa ki batu. Kono Mubusi yo u ketilwe ki Mulimu ka sibili. Jesu na bonisize ka za na luta kuli ki yena ya na ketilwe ki Mulimu kuli a be Mulena.

Jesu na ziba kuli bupolofita bwa Bibele ne bu polofitile kuli Mesia ya na sepisizwe na ka busa mwa Mubuso wa ku ya ku ile. (2 Samuele 7:12-14; Daniele 7:13, 14; Mateu 26:63, 64) Mu hupule kuli Jesu na itibahalize kuli ki yena Mesia ya na sepisizwe. Kacwalo, Jesu fo na itumelela kuli ki yena Mulena ya ketilwe ki Mulimu. (Joani 4:25, 26) Ne ku swanela Jesu ha na itusisize ha sikai pulelo ya “mubuso wa ka.”—Joani 18:36.

Jesu hape na lutile kuli ne ku ka ba ni batu ba bañwi ba ba ka busa ni yena mwa Mubuso. (Luka 22:28-30) Na bizize batu ba ba ka busa ni yena kuli ki “mutapinyana,” kakuli palo ya bona ne i ka ba ye nyinyani. Na bulezi ka za bona kuli: “Ndataa mina u katezwi ku mi fa mubuso.” (Luka 12:32) Buka ya mafelelezo mwa Bibele i bonisa kuli ku ka ba ni palo ya batu ba ba eza 144,000 ba ba ka ba ni tohonolo ya ku busa ni Kreste.—Sinulo 5:9, 10; 14:1.

Mubuso wo u fumaneha kai? Jesu na bulelezi mubusi wa Roma Ponse Pilato kuli: “Mubuso wa ka hasi wa lifasi le.” (Joani 18:36) Mubuso wa Mulimu wo ka busiwa ki Kreste ha u na ku itusisa milonga ya butu. Jesu na kuta-kutezi ku ama kwa Mubuso wa Mulimu sina “mubuso wa kwa lihalimu.” * (Mateu 4:17; 5:3, 10, 19, 20) Kacwalo, Mubuso wa Mulimu ki mulonga wa kwa lihalimu.

 Jesu na libelela ku kuta kwa lihalimu hamulaho wa ku pila nako-nyana fa lifasi. Na bulezi kuli na ka yo “lukiseza sibaka” ba ka yo busa ni bona kwa lihalimu, ili ku ba kwalulela nzila kuli ba yo swalisana ni yena.—Joani 14:2, 3.

Mubuso wo u petañi? Jesu na lutile bateelezi ba hae ku lapela ku Mulimu kuli: “Ku tahe mubuso wa hao; se si latwa ki Wena si ezwe mwa lifasi, mo si ezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:9, 10) Tato ya Mulimu i sweli ya eziwa mwa lihalimu. Mubuso wo ki wona wa itusisa Mulimu ku peta mulelo wa hae ka za lifasi. Kuli mulelo wo u petahale, Mubuso wo u ka tahisa licinceho ze tuna fa lifasi le.

Ki lika mañi ze u ka eza Mubuso wo fa lifasi? Jesu na lutile kuli Mubuso wa Mulimu u ka felisa bumaswe ka ku sinya batu kaufela ba ba tundamena ku bu eza. (Mateu 25:31-34, 46) Mi ao a ka ba ona mafelelezo a ku sa sepahala ni bumaswe kaufela. Jesu na lutile kuli lifasi li ka tala batu ba ba “ishuwa,” ba ba lukile, ba ba na ni sishemo, “ba ba na ni pilu ye kenile,” ni ba ba batiseza batu kozo.—Mateu 5:5-9.

Kana batu ba ba cwalo ba ba sepahala ba ka pila mwa lifasi le li silafezi? Kutokwa! Jesu na sepisize kuli ku ka ba ni licinceho ze nde hahulu lifasi ha li ka busiwa ki Mubuso wa Mulimu. Muuna ya na tuha a bulaiwa hamoho ni Jesu na bulezi kuli: “Mulena, u ni hupule ha u kena mwa mubuso wa hao.” Jesu na mu alabile kuli: ‘Kaniti na ku bulelela kacenu, u ka ba ni na mwa [Paradaisi].’ (Luka 23:42, 43) Kaniti, Mubuso wa Mulimu u ka fetula lifasi kaufela ku ba paradaisi—ye swana ni ye ne li mwa simu ya Edeni.

Ki lika mañi ze ñwi hape ze u ka ezeza batu Mubuso? Jesu na si ka sepisa feela batu ze u ka eza Mubuso wa Mulimu. Hape na bonisize ni ze u ka eza. Jesu na ezize limakazo ze ñata za ku folisa batu, ili ku bonisa feela  hanyinyani lika ze tuna za ka eza kwapili mwa puso ya hae ya Mubuso. Litaba za Evangeli ze buyelezwi li bulela ka za Jesu kuli: “Jesu a ya mwa Galilea kaufela, inzaa luta batu mwa masinagoge a bona, a bulela Evangeli ya mubuso, a folisa matuku kaufela ni buanga kaufela bo bu kwa batu.”—Mateu 4:23.

Jesu na folisize matuku a mifuta-futa. Na “tutubuluzi meto a ya naa pepilwe a li sibofu.” (Joani 9:1-7, 32, 33) Jesu na folisize muuna ya na kula butuku bo bu nyenyisa bwa mbingwa, ka ku mu swala hande ku sina ku mu nyenya. (Mareka 1:40-42) Ha ne ba mu tiselize “mutu wa susu, ya naa bulela ka taata feela,” Jesu na bonisize kuli na kona ku “utwisa ba ba tibani lizebe,” ni ku “bulelisa ba ba sa buleli.”—Mareka 7:31-37.

Mulena ya ketilwe ki Mulimu na kona ku zusa nihaiba batu ba ba shwile. Likezahalo ze talu ze ñozwi li bonisa kuli Jesu na kutiselize kwa bupilo batu ba ne ba shwile. Jesu na zusize mwanaa mbelwa wa mushimani wa libanda, musizana wa lilimo ze 12, ni mulikanaa hae Lazaro.—Luka 7:11-15; 8:41-55; Joani 11:38-44.

Ha na talusa bupilo bwa kwapili bo bunde bo ba lukiselizwe babusiwa ba Mubuso wa Mulimu, Jesu na bulezi cimo ka ku itusisa muapositola Joani kuli: “Mu bone Tabernakele ya Mulimu, i inzi ni batu; U ka yaha ni bona, ba be macaba a hae; mi Mulimu u ka ba ni bona, Yena luli, ibe Mulimu wa bona; mi u ka takula miyoko kaufela kwa meto a bona; mi lifu ha li sa na ku ba teñi; nihaiba ku tahelwa ki maswabi ni ku lila, ni ku utwa butuku; kakuli za pili li felile.” (Sinulo 1:1; 21:3, 4) Mu nahane feela—lifasi mo ku si na miyoko ya maswabi, mo ku si na ku utwa butuku, ni mo ku si na lifu! Cwale tapelo ya kuli tato ya Mulimu i eziwe mwa lifasi mo i ezezwa kwa lihalimu i ka talelezwa ka ku tala.

Mubuso wa Mulimu u ka taha lili? Jesu na lutile kuli nako ya na ka kalisa ku busa sina mulena ne i ka zamaelela ni nako ye ne i zibahala hahulu ya na bizize kuli ki nako ya ‘ku ba teñi kwa hae.’ Jesu na talusize bupolofita bo ne bu na ni litaba ze ñata ze bonisa fo ne i ka kaliseza nako ya ku ba teñi kwa hae sina mulena. Nako ye, ne i ka zibahala ka matata a mwa lifasi kaufela, ku kopanyeleza lindwa, lukupwe, lizikinyeho, matuku a yambukela, ni ku ekezeha hahulu kwa bumaswe. (Mateu 24:3, 7-12; Luka 21:10, 11) Lizibelo ze kaufela ni ze ñwi ze ñata za na talusize Jesu li bonahezi hahulu ku kala ka 1914, sona silimo se ne i kalisize Ndwa ya Lifasi ya Pili. Cwale, Jesu sa busa sina Mulena. Ona cwale-cwale fa Mubuso u ka taha mi u ka tahisa kuli tato ya Mulimu i ezwe mwa lifasi. *

Ku taha kwa Mubuso wa Mulimu ku mi ama cwañi mina ka butu? Zeo kaufela li itingile ka mo mu amuhelela lushango lwa Jesu.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 8 Pulelo ya “mubuso wa kwa lihalimu” i fumaneha mwa Litaba za Evangeli za Mateu ku fitelela ha 30.

^ para. 17 Kuli mu zibe litaba ze ñata ka za mo lu kona ku zibela kuli ku taha kwa Mubuso wa Mulimu se kuli fakaufi, mu bone kauhanyo 9 ye li, “Kana Lu Pila mwa ‘Mazazi a Maungulelo’?,” mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.