Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Jesu na Itutile ku Ipeya ku Utwa

Jesu na Itutile ku Ipeya ku Utwa

Mu Lute Bana ba Mina

Jesu na Itutile ku Ipeya ku Utwa

KANA ka linako ze ñwi kwa mi belanga taata ku ipeya ku utwa?— * Haiba ki cwalo, ha ku komokisi. Mañi ni mañi fokuñwi ku mu belanga taata ku utwa. Kana ne mu ziba kuli nihaiba Jesu na itutile ku ipeya ku utwa?—

Kana mwa ziba mutu ye ba swanela ku utwa banana kaufela?— Ki bo ndataa luna ni bo maa luna. Bibele i bulela kuli: “Bana, mu utwe bashemi ba mina ku Mulena.” (Maefese 6:1) Ndatahe Jesu ki mañi?—Ki Jehova Mulimu, mi ni luna ki ndataa luna. (Mateu 6:9, 10) Kono ha ne mu ka bulela kuli Josefa ne li yena ndatahe Jesu ni kuli Maria ne li yena mahe, hape ne mu si ke mwa fosa. Kana mwa ziba mo ne ku tezi kuli ba be bashemi ba hae?—

Lingeloi Gabriele ne li bulelezi Maria mwa na ka bela me nihaike kuli na si ka zibana kale ni muuna. Jehova na konahalisize Maria ku itwala ka ku eza makazo ye tuna. Gabriele na taluselize Maria kuli: “Maata a Muambakani-ya-Pahami a ka ku ukama; ki fo, Ya-Kenile ya ka pepwa ki wena u ka bizwa Mwanaa Mulimu.”—Luka 1:30-35.

Mulimu na ngile bupilo bwa Mwanaa hae kwa lihalimu ni ku bu beya mwa mba ya Maria. Kacwalo Jesu na hula mwa mba ya Maria sina feela mo li hulelanga limbututu ze ñwi mwa limba za bo ma zona. Hamulaho wa likweli ze 9, Jesu na pepilwe. Ka nako yeo, Josefa na nyezi Maria, mi batu ba bañata ne banga kuli Josefa ne li yena luli ndatahe Jesu. Kono niti kikuli Josefa na li ndatahe ya na mu añuzi. Kacwalo, lwa kona ku bulela kuli Jesu na na ni bo ndatahe ba babeli!

Jesu ha na na ni lilimo ze 12, na ezize nto ye ñwi ye ne bonisa kuli na lata Ndatahe wa kwa lihalimu, Jehova. Ka nako yeo, lubasi lwa Jesu ne lu tamile musipili o mutelele wa ku ya kwa Jerusalema kwa Paseka, sina mo ne ba ezezanga kamita. Hamulaho wa Paseka, ha ne ba kuta kwa hae kwa Nazareta, Josefa ni Maria ne ba si ka lemuha kuli Jesu na siyezi. Kana ha mu komokiswi ki mo ne ba konezi ku mu libalela?—

Kana nako yeo, Josefa ni Maria ne se ba na ni bana ba bañwi. (Mateu 13:55, 56) Mwendi hape ne ba zamaya ni bahabo bona, ba ba cwale ka Jakobo ni Joani hamohocwalo ni ndataa bona Zebedea, ni maa bona Salome, ili yo mwendi na pepwa ni Maria. Kacwalo, mwendi Maria na nahanile kuli Jesu na li ni bahabo yena ba bañwi mwa sikwata.—Mateu 27:56; Mareka 15:40; Joani 19:25.

Josefa ni Maria ha ne ba lemuhile kuli Jesu na siyo, ba kuta kapili-pili kwa Jerusalema. Ba bata-bata mwanaa bona inze ba ikalezwi hahulu. Ka lizazi la bulalu, ba mu fumana mwa tempele. Maria a li ku yena: “Kiñi soo lu ezelize cwalo? Bona, ndataho ni na, lu sweli lwa ku bata lu ziyelehile.” Kono Jesu a alaba kuli: “Ne mu ni batelañi? Ne mu sa zibi kuli ni swanezi ku ba kwa litaba za Ndate?”—Luka 2:45-50.

Kana mu nahana kuli Jesu na si ka eza hande ku alaba bo mahe ka mukwa wo cwalo?—Bashemi ba Jesu ne ba ziba kuli Jesu na tabela ku lapelela mwa ndu ya ndatahe. (Samu 122:1) Kacwalo kana ne si nto ye nde ku Jesu ku nahana kuli tempele ya Mulimu ki sona sibaka sa pili ko ne ba ka mu batela bashemi ba hae?—Hasamulaho, Maria na zwezipili ku nahana za na bulezi Jesu.

Jesu na ngile cwañi Josefa ni Maria?—Bibele i bulela kuli: “[Jesu] a shetumuka ni bona, a ya kwa Nazareta. Naa ikokobeza ku bona.” (Luka 2:51, 52) Lu kona ku itutañi kwa mutala wa Jesu?—Ni luna lu tokwa ku ipeya ku utwa bashemi ba luna.

Kono ne ku sa bangi bunolo ku Jesu ku ipeya ku utwa ka nako kaufela—mane nihaiba ku Ndatahe wa kwa lihalimu.

Busihu bo ne bu latelezwi ki lizazi la na shwile, Jesu na kupile Jehova kuli kambe na ka cinca munahano wa Hae ka za lika za Na bata kuli Jesu a eze. (Luka 22:42) Kono Jesu na ipeile utwa Mulimu nihaike kuli ne si nto ye bunolo ku eza cwalo. Bibele i bulela kuli “u itutile ku utwa, ka ze butuku ze mu tahezi.” (Maheberu 5:8) Kana mu nahana kuli ni luna lwa kona ku ituta tuto yeo?—

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Haiba mu sweli ku bala ni mwanana, mutila o mu ka fumana hamulaho wa puzo ni puzo, u mi hupulisa kuli mu yeme ni ku susueza mwanana ku alaba.

LIPUZO:

▪ Ne ku tile cwañi kuli Maria a be mahe Jesu, mi ka mubulelelo o muñwi, ne ku tile cwañi kuli Jesu a be ni bo ndatahe ba babeli?

▪ Ki kabakalañi bashemi ba Jesu ha ne ba palezwi ku lemuha kuli Jesu na siyezi?

▪ Jesu na libelela kuli bashemi ba hae ba ka yo mu batela kai?

▪ Mu kona ku itutañi kwa mutala wa Jesu?

[Siswaniso se si fa likepe 31]

Ki kabakalañi ha mu nahana kuli tempele ki sona sibaka sa pili ko Josefa ni Maria ne ba lukela ku yo batela Jesu?