Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Batu ba ba Ishuwa ki ba Butokwa ku Jehova

Batu ba ba Ishuwa ki ba Butokwa ku Jehova

 Mu Sutelele ku Mulimu

Batu ba ba Ishuwa ki ba Butokwa ku Jehova

Numere 12:1-15

MWA lifasi batu ba bañata ba ba kondisanga za bona ba banga ni buikuhumuso, muna, ni takazo ye tuna ya ku bata libubo. Kono kana mikwa ye cwalo ya kona ku lu suteleza ku Jehova Mulimu? Batili, mane Jehova u bata kuli balapeli ba hae ba be ba ba ishuwa. Taba yeo i pakwa ki likande le li fumaneha mwa buka ya Numere kauhanyo ya 12. Litaba ze bulezwi mwa likande leo ne li ezahalela mwa lihalaupa la Sinai, Maisilaele ha se ba lukuluzwi mwa Egepita.

Bahulwani ba Mushe, bo Miriame ni Aruni, “ba ikanyiseza” munyanaa bona. (Timana ya 1) Ne ba swanela ku atumela Mushe ni ku ambola ni yena ka za lipilaelo za bona, kono bona ba bilaela ka za hae mi ku bonahala kuli ne ba hasanyize lipilaelo zeo mwa mafulo. Bakeñisa kuli Miriame ki yena ya bulezwi kwa makalelo a likande leo, ku bonahala kuli ki yena ya naa bilaela hahulu. Libaka la pili le ne li tahisize kuli ba bilaele, nee li la kuli Mushe naa nyezi musali wa Muetopia. Kana Miriame naa utwa muna kuli musali yo naa ka ba ni libubo ku fita yena, sihulu ka ku ba kuli nee si Muisilaele?

Ne ku na ni mabaka a mañwi hape a naa tahisize kuli ba bilaele. Miriame ni Aruni ba zwelapili ku bulela, ba li: “Muñaa Bupilo kikuli u bulezi ni Mushe feela? Kana haa si ka bulela ni luna?” (Timana ya 2) Kana nto luli ye nee tahisize kuli ba bilaele nee li ku bata ku ba ni maata ni libubo?

Mwa likande leo, Mushe yena naa si ka bulela se siñwi ka za lipilaelo zeo. Mi ku bonahala kuli naa si ka bilaela ka za litaba ze ne ba bulezi bahulwani ba hae, kono a itiisa ka pilu-telele. Pilu-telele ya hae ni ku sa bilaela kwa hae ne ku pakile ze i bulela Bibele ka za hae kuli nee li “mutu ya musa [kamba ya ishuwa] hahulu, ku fita mutu ni mutu ya mwa lifasi.” * (Timana ya 3) Mushe naa sa tokwi ku taluseza sicaba libaka Jehova ha naa itusisa yena. Jehova naa teeleza, mi a yemela Mushe.

Jehova naa ikutwile kuli Miriame ni Aruni ne ba bilaela ka za hae. Kakuli ki yena ya naa ketile Mushe. Mulimu a ba kalimela mi a ba hupulisa kuli naa na ni bulikani bo bu ipitezi ni Mushe, a li: “Ni bulela ni yena, mulomo u talimani ni mulomo.” Cwale Jehova a buza Miriame ni Aruni, kuli: “Kiñi ha mu tokwile ku saba ku bulela mutangaa ka maswe, yena Mushe?” (Timana ya 8) Ka ku ikanyiseza Mushe, ne ba ikanyiseza Mulimu ka sibili. Bakeñisa ku bulela ka kashwau cwalo, ne ba ka tukelwa ki buhali bwa Mulimu.

Miriame ya naa bonahala ku bilaela hahulu naa natilwe ka mbingwa. Aruni kapili-pili a kupa Mushe kuli a lapelele Miriame. Mu nahane feela—kuli Miriame a foliswe naa tokwa ku tusiwa ki Mushe, yena ye ne ba foselize! Ka ku ishuwa Mushe a eza za naa kupilwe. Mushe a bulela lwa pili mwa likande leo mi a kupa Jehova kuli a folise kaizelaa hae. Miriame a foliswa, kono naa na ni ku swaba ka ku kwalelwa mwa sasana mazazi a 7 kwandaa mafulo.

Likande le, li lu tusa ku utwisisa mikwa ya nga Jehova kuli ki ya butokwa ni mikwa ya toile. Haiba lu bata ku sutelela ku Mulimu, lu swanela ku toola mikwa ye lu lemuha kuli lu na ni yona ye cwale ka buikuhumuso, muna, ni ku bata libubo. Jehova u lata batu ba ba ishuwa. U sepisa kuli: “Ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.”—Samu 37:11; Jakobo 4:6.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 7 Musa, kamba ku ishuwa, ki mukwa o kona ku tusa mutu ku itiisa ka pilu-telele, a sa kutisezi bumaswe haa nyandiswa.