Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mulimu Wa Cincanga Muhupulo Wa Hae?

Kana Mulimu Wa Cincanga Muhupulo Wa Hae?

 Kana Mulimu Wa Cincanga Muhupulo Wa Hae?

BIBELE i bulela ka za Mulimu kuli: “Yoo ku si na petuho ku Yena, nihaiba muluti wa petuho.” Ka ku kolwisa, Mulimu yena ka sibili naa bulezi kuli: “Na, Muñaa Bupilo ha ni fetuhi.” (Jakobo 1:17; Malaki 3:6) Mulimu u shutana hahulu ni batu ba ba sa koni ku tabiswa ni ba ba sa koni ku sepiwa kabakala kuli nako kaufela ba cincanga muhupulo wa bona.

Kono babali ba bañwi ba Bibele ba ipuzanga ka za haiba Mulimu u cincize muhupulo wa hae. Ka mutala, ka nako ye ñwi Jehova Mulimu naa file Bakreste maata a ku eza limakazo, kono ka nako ye ha fi maata a cwalo. Kwaikale Mulimu naa tuhelezi batu ku nyala libali, kono isiñi ka nako ye. Mwa mulao wa Mushe, Jehova naa tokwa kuli batu ba bulukange Sabata, kono ka nako ye haa sa tokwa kuli batu ba eze cwalo. Kana mitala ye ha i bonisi kuli Mulimu u cincize?

Sapili, lu swanela ku kolwa kuli Mulimu ha cincangi likuka za hae za lilato ni za ku luka. Hape, “mulelo [wa hae] wa kamita” wa ku fuyaula batu ka Mubuso wa hae ha u si ka cinca. (Maefese 3:11) Niteñi, sina feela mo mu kona ku cinceza muhupulo wa mina ka za mutu ya na ni mukwa o mi swabisanga nako kaufela, Jehova wa cincanga mwa ezeza lika miinelo ha i cinca.

Mulimu hape wa cincanga litaelo za hae kwa batu ba hae ku likana ni miinelo ye ba li ku yona ni ze ba tokwa. Taba ye ha i swaneli ku lu komokisa. Ha lu nyakisiseñi za kona ku eza mupotisi ya ziba hande musebezi wa hae ha  bona kozi kwapili. U ka bulelela batu ba mwa sikwata sa hae kuli ba itusise nzila isili, ye kwahule ni ko ku inzi kozi. Kono ku eza cwalo ha ku talusi kuli u cincize muhupulo wa hae ka za sibaka kwa libile, nji ha ku cwalo? Kacwalo ha lu tatubeñi mitala ye milalu ye bulezwi kale, ili ye zinga batu ba bañwi.

Ki Kabakalañi Limakazo ha ne li Felile?

Ki kabakalañi Mulimu ha naa file Bakreste ba bañwi ba kwa makalelo maata a ku eza limakazo? Mwendi mwa ziba kuli Maisilaele ha ne ba li sicaba sa naa iketezi Mulimu, hañata Mulimu naa bonisize ka limakazo kuli naa li ni bona. Ka ku itusisa Mushe, Mulimu naa bonisize maata a hae a matuna ka ku lukulula Maisilaele mwa Egepita ni ku ba etelela mwa lihalaupa ni ku ba kenya mwa Naha ya Sepiso. Ka bumai, Maisilaele ka ku kuta-kutela ne ba si ka bonisa tumelo. Kwa mafelelezo Jehova ha naa hanile Maisilaele ni ku toma puteho ya Sikreste, naa file maata a ku eza limakazo kwa baapositola ni ba bañwi. Ka mutala, muapositola Pitrosi ni muapositola Joani ne ba folisize mutu ya naa pepilwe a li sianga, mi Paulusi naa zusize mucaha ya naa shwile. (Likezo 3: 2-8; 20: 9-11) Limakazo ze ne ba ezize ne li tusize hahulu kuli Bukreste bu kaliswe mwa linaha ze ñata. Kono ki kabakalañi limakazo ha ne li felile?

Muapositola Paulusi naa talusize taba yeo ka ku itusisa swanisezo, naa ize: “Ha ne ni sa li mwana, ne ni bulela sina mwana, ne ni utwa sina mwana, ne ni hupula sina mwana; kono ha ni se ni hulile ku ba muuna, na felisa za bumwana.” (1 Makorinte 13:11) Sina feela mo ba ezezanga lika bashemi ku mwana yo munyinyani ha ku shutana ni mo ba ezezanga ku mwana ya hulile, Jehova mwa naa ezelize lika ni puteho ya Sikreste ne ku cincize ha ne i ‘hulile.’ Muapositola Paulusi naa talusize kuli limpo ze cwale ka ku eza limakazo za ku bulela lipuo li sili kamba ku polofita li “ka fela.”—1 Makorinte 13:8.

Ki Kabakalañi Libali ha ne li Lumelelizwe?

Jesu naa bonisize kuli Mulimu naa tomile sikuka sa linyalo muta Mulimu naa bulelezi batu ba babeli ba pili kuli: ‘Muuna u ka tuhela ndatahe ni mahe, a kumalele musalaa hae, mi ba babeli ikaba nama i liñwi feela.’ (Mateu 19:5) Linyalo ne li swanela ku ba silikani sa kamita mwahalaa batu ba babeli. Kono Mulimu ha naa tilo onga-onga Maisilaele ku ba sicaba ni ku ba fa mulao, ku nyala libali ne se ku atile hahulu. Kacwalo nihaike kuli Mulimu naa si ka simulula kamba ku susueza batu ku nyala libali, naa file milao ya mwa ku zamaiseza libali. Puteho ya Sikreste ha ne i tomilwe, Linzwi la Mulimu ka ku utwahala hande ne li hanisize libali.—1 Timotea 3:2.

Jehova Mulimu wa tuhelelanga lika ze ñwi ku fitela nako ya hae ya ku li sikulula i kwana. (Maroma 9:22-24) Jesu naa bonisize kuli Jehova naa tuhelezi manyalo a si ka luka ka nakonyana, na a “lumelezi” kabakala “butata bwa lipilu” za Maisilaele.—Mateu 19:8; Liproverbia 4:18.

 Ki Kabakalañi ku Buluka Sabata ha ne Kuli Kwa Swalelele?

Mulimu naa tomile mulao wa ku buluka Sabata ya ka sunda ni sunda ha mano lukulula Maisilaele ku zwa mwa Egepita. Hamulaho naa ezize mulao wo ku ba kalulo ya Mulao wa sicaba seo. (Exoda 16:22-30; 20:8-10) Muapositola Paulusi naa talusize kuli, Jesu naa ifanile sina sitabelo ni kuli naa “felisize . . . Mulao wa litaelo ze laelwa” mi “u takuzi liñolo.” (Maefese 2:15; Makolose 2:14) Ze nee ‘felisizwe’ ni ku ‘takulwa’ li kopanyeleza mulao wa Sabata, kakuli Bibele i zwelapili ku bulela kuli: “Cwale mutu a si ke a mi nyaza ka za ku ca ni ku nwa, nihaiba ka mukiti, kamba ka moonda wa kweli, kamba la Sabata.” (Makolose 2:16) Kono cwale ki kabakalañi Mulimu ha naa file Mulao wo, ku kopanyeleza ni Sabata?

Muapositola Paulusi naa ñozi kuli: “Mulao wa ba muhulisi wa luna ku lu isa ku Kreste.” Mi cwale a ekeza kuli: “Tumelo ha i se i tahile, ha lu sa li mwatasaa muhulisi.” (Magalata 3:24, 25) Ku fita ku cinca muhupulo wa hae, Mulimu naa itusisize Sabata ku ba tukiso ya ka nakonyana ya ku luta batu kuli kamita ba swanela ku banga ni nako ya ku yeya litaba za kwa moya. Nihaike kuli mulao wa Sabata nee li wa ka nakonyana, ne u supa kwa nako ya kwapili, batu ha ba ka pumula kwa manyando a kwa mubili ni a kwa moya.—Maheberu 4:10; Sinulo 21:1-4.

Mulimu ya Sepahala ni ya Lilato

Mitala ya mwa Bibele ye lu nyakisisize fahalimu fa i bonisa kuli Jehova Mulimu naa file liketelelo ni litaelo ze fapahana ka linako ze shutana-shutana. Kono seo haa si talusi kuli naa cincize muhupulo wa hae. Kono naa ezize lika ku likana ni ze ne ba tokwa batu ba hae mwa miinelo ye shutana-shutana, mi naa ezize cwalo kuli a ba tuse. Ki nto ye swana ni kacenu.

Bakeñisa kuli Jehova haa cincangi likuka za hae, kamita lwa kona ku ziba ze lu tokwa ku eza kuli lu mu tabise. Hape lwa kona ku ba ni buikolwiso bwa kuli lika kaufela za sepisize Mulimu li ka talelezwa. Jehova u bulela kuli: “Ni ka eza se ni lata kaufela . . . Ki se ni lelile mi ni ka si feleleza.”—Isaya 46:10, 11.

[Manzwi a fa likepe 19]

Mulimu haa cincangi likuka za hae za lilato ni za ku luka

[Manzwi a fa likepe 20]

Paulusi naa talusize kuli kwapili limpo za ku eza limakazo li “ka fela”

[Manzwi a fa likepe 21]

Linyalo nee li swanela ku ba silikani sa kamita mwahalaa batu ba babeli