Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Muatuli ya Ezanga ze Lukile Kamita Genese 18:22-32

Muatuli ya Ezanga ze Lukile Kamita Genese 18:22-32

 Mu Sutelele ku Mulimu

Muatuli ya Ezanga ze Lukile Kamita Genese 18:22-32

KATULO ye lukile. Kana ha mu tabeli kalemeno ka kande kao? Mañi ni mañi u tabela hahulu ku eziwa ka ku luka ili takazo ye lu pepilwe ni yona. Kono ka bumai, mwa lifasi kacenu ku taata hahulu ku ezwa ka ku luka. Nihakulicwalo, ku na ni Muatuli ye lu swanela ku sepa. Muatuli yo ki Jehova Mulimu. Yena u ezanga ze lukile kamita. Likande la naa bile ni lona Jehova ni Abrahama, le li ñozwi kwa Genese 18:22-32, li paka hande taba yeo. *

Jehova ha naa bulelezi Abrahama mulelo wa hae wa ku tatuba miinelo mwa Sodoma ni Gomora, Abrahama naa ikalezwi hahulu ka za batu ba bande ba ne ba pila mwateñi, ku kopanyeleza cwalo ni Lota mwanaa muhulwanaa hae. Abrahama naa buzize Jehova kuli: “Kana u ka bulaya ya lukile hamoho ni ya maswe? Mwendi ku ka fumanwa mwa munzi batu ba ba lukile ba ba eza mashumi a keta-lizoho. Kana . . . u si ke wa u shemuba kabakala ba ba lukile ba ba eza mashumi aketa-lizoho ba ba li mwateñi?” (Litimana 23, 24) Mulimu naa alabile kuli naa si ke a sinya munzi wo haiba ne ku ka fumanwa mwateñi ba ba lukile ba ba eza mashumi a keta-lizoho. Abrahama naa itilelezi ku Jehova ha keta-lizoho, inza fukuza kwa palo yeo, ku to fita mane fa palo ya batu ba ba lishumi feela. Mulimu naa zwelapili ku bulela kuli naa si ke a timeza munzi wo haiba ne ku ka fumaneha feela ba ba lukile ba ba lishumi.

Kana Abrahama foo naa kanana ni Mulimu? Kutokwa! Ku eza cwalo ne ku ka bonahalisa moya wa buikuhumuso. Kono mubulelelo wa Abrahama ne li o likute ni wa buikokobezo. Mane naa ibapanyize feela kwa “liluli ni mulola.” (Litimana 27, 30-32) Ku zwa fo hape, manzwi a Abrahama naa bonisa mwa naa sepezi Jehova kabakala ku luka kwa hae. Abrahama naa bulezi habeli kuli taba ya kuli Mulimu u ka bulaya ya lukile hamoho ni ya maswe ‘i kwahule ni Mulimu.’ Musepahali yo naa buzize kuli: “Muatuli wa lifasi kaufela kana a si ke a eza ka ku luka?”—Timana 25.

Kana lika kaufela za naa bulezi Abrahama ne li nepahezi? Ze ñwi ne li nepahezi kono ze ñwi ne li si ka nepahala. Naa bushize ha na bulezi kuli ne ku na ni ba ba lukile ba ba lishumi mwa Sodoma ni Gomora. Kono naa nepile ha naa bulezi kuli Mulimu naa si ke a “bulaya ya lukile hamoho ni ya maswe.” Mulimu ha naa sinyize minzi ye maswe yeo, Lota muuna ya lukile ni bana ba hae ne ba bandusizwe ka tuso ya mangeloi.—2 Pitrosi 2:7-9.

Ki lika mañi ze lu ituta kwa taba ye ka za Jehova? Jehova ha naa taluselize Abrahama mulelo wa hae wa ku tatuba minzi yeo, naa tabela hahulu ku utwa maikuto a Abrahama. Mi naa teelelize ka tokomelo mulikanaa hae Abrahama ha naa talusa maikuto a hae. (Isaya 41:8) Kwa tabisa hakalo ku ituta kuli Jehova ki Mulimu ya ishuwa, ya kuteka batanga ba hae ba fa lifasi. Kacwalo, lu na ni libaka le lituna la ku sepa Jehova, yena Muatuli ya ezanga ze lukile kamita.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Kono ka nako yeo, Jehova naa bulela ka ku itusisa lingeloi. Mutala o muñwi hape mu kona ku u fumana kwa Genese 16:7-11, 13.

[Siswaniso se si fa likepe 20]

Abrahama naa buzize Jehova ka za Sodoma ni Gomora