Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Kabakalañi Litapelo ze Ñwi ha li sa Alabiwangi?

Ki Kabakalañi Litapelo ze Ñwi ha li sa Alabiwangi?

 Ze Ba Buza Babali

Ki Kabakalañi Litapelo ze Ñwi ha li sa Alabiwangi?

Mulimu wa atumeleha. Sina ndate ya lilato ha nyakalalanga bana ba hae ha ba bulela ku yena ka ku lukuluha, Jehova Mulimu ni yena wa nyakalalanga ha utwa litapelo za luna. Nihakulicwalo, sina ndate ya butali ha sa alabangi likupo kaufela, Mulimu ni yena u na ni mabaka a utwahala ha sa alabangi likupo ze ñwi. Kana Mulimu u patile mabaka ha sa alabangi likupo ze ñwi, kamba kana u a patuluzi mwa Bibele?

Muapositola Joani u talusa kuli: ‘Sepo ye tuna ye lu na ni yona ku yena kikuli ha lu kupa nto ka ku lata kwa hae, wa lu utwa.’ (1 Joani 5:14) Likupo za luna li lukela ku lumelelana ni tato ya Mulimu. Batu ba bañwi ba kupanga lika ze sa lumelelani ni tato ya Mulimu—sina ka mutala kuli ba wine likwinano za mali. Ba bañwi ba kupanga ka mulelo o fosahezi. Mulutiwa Jakobo u lu eleza ka za ku lapela ka mulelo o fosahezi, u li: “Mwa kupa mi ha mu amuheli, kakuli mu kupa mo ku sa lukeli, ilikuli mu sinyeze mwa minyaka.”—Jakobo 4:3.

Lu nge sina ka mutala kuli likwata ze peli za babapali ba mbola li lapelela ku wina. Mulimu ha na ku utwa ni hanyinyani litapelo za mufuta wo za batu ba ba lwanisana. Ki nto ye swana ni kwa lindwa za miteñi ye, haiba kuli likwata ze peli ze lwanisana li lapelela tulo.

Mulimu ha utwangi litapelo za ba ba nyefula mulao wa hae. Muta o muñwi Jehova naa bulelezi baipi kuli: “Niha mu ka eza litapelo ze ñata, ha ni na ku li utwa; mazoho a mina a tezi mali.” (Isaya 1:15) Bibele i bulela kuli: “Ya itiba kwa lizebe kuli a si ke a utwa mulao, mane ni tapelo ya hae ki nto ye masila.”—Liproverbia 28:9.

Kono Jehova u ka zwelapili ku utwa litapelo ze buniti za balapeli ba hae ba ba sweli ku lika ka taata ku mu sebeleza ku likana ni tato ya hae. Kana seo si talusa kuli u ka ba fa nto kaufela ye ba mu kupa? Kutokwa. Ha lu nyakisiseñi mitala ye miñwi ya mwa Mañolo.

Mushe naa li mulikanaa Mulimu yo mutuna; kono ni yena naa tokwa ku kupa ka ku lumelana ni ‘tato ya Mulimu.’ Ka ku fapahana ni mulelo wa Mulimu, Mushe naa kupile kuli a kene mwa naha ya Kanana. Na ize: “Na ku lapela, u ni lumelele ku sila kuli ni yo bona naha ye nde ye mwa buse bwa Jordani.” Kono Mushe naa taluselizwe cimo kuli ha na ku kena mwa naha yeo kabakala sibi sa hae. Kacwalo, mwa sibaka sa kuli Mushe a lumelezwe ku kena mwa naha yeo, Jehova naa mu bulelezi kuli: “Ku likani! U sike wa kutela u bulela ni na ka za taba yeo hape.”—Deuteronoma 3:25, 26; 32:51.

Muapositola Paulusi naa kupile kuli a zusiwe “muutwa mwa mubili.” (2 Makorinte 12:7) “Muutwa” wa naa talusa Paulusi foo mwendi ne li butuku bwa meto bo ne mu bu mu kataza kamba twaniso ya balwanisi ni “balumeli ba buhata.” (2 Makorinte 11:26; Magalata 4:14, 15) Paulusi naa ñozi kuli: “Ni lapezi Mulena hahulu, kuli nto yeo i zwiswe ku na.” Nihakulicwalo, Mulimu naa ziba kuli Paulusi ha naa ka zwelapili ku kutaza niha naa utwiswa butuku cwalo ki “muutwa mwa mubili,” taba yeo ne i ka bonisa hande fo ku sweu maata a Mulimu ni kuli Paulusi naa itingile ka ku tala ku Mulimu. Kacwalo mwa sibaka sa kuli Mulimu a zwise muutwa wo ku Paulusi, naa mu bulelezi kuli: “Maata a ka a petahala mwa mifokolo.”—2 Makorinte 12:8, 9.

Ka niti, Mulimu wa ziba hande lika ze nde, ze swanela zaa kona ku lu fa. Jehova kamita u lu fanga ze lu kupa, ze lumelelana ni tato ya hae ye lilato ye ñozwi mwa Bibele.