Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

‘Limakazo za ku Folisa’ Kacenu Kana li Zwa ku Mulimu?

‘Limakazo za ku Folisa’ Kacenu Kana li Zwa ku Mulimu?

 ‘Limakazo za ku Folisa’ Kacenu Kana li Zwa ku Mulimu?

MWA LINAHA ze ñwi, balapeli hañata ba boniwanga inge ba ya kwa libaka za ku lapelela ili koo batu ba bañata ba lumela kuli ha ne ba ile kwateñi ne ba folisizwe kwa matuku “a na sa foli.” Mi ku ze ñwi linaha, bafolisi ba mwa bulapeli ba ipapata ku folisa batu ka m’ata a fita a lifasi le. Kono mwa linaha ze ñwi hape, ku ezwanga mikopano ya bulapeli mi teñi koo bakuli ba yemanga mwa lipula za bona za mawili kamba ba yumbanga likota za bona za ku zamaela ni ku bulela kuli ba folisizwe.

Batu ba ba ezanga zona limakazo zeo za ku folisa, ki ba bulapeli bo bu fapahana-fapahana mi hañata ba ñusananga kuli ba bañwi ki baipanguli, ki mahata, kamba kuli ki mahedeni. Cwale lu kana lwa ipuza kuli: Kana Mulimu u eza limakazo ka ku itusisa batu kamba likopano ze ñata ili ze itwanisa hañata? Mi mane Bibele i bulela kuli: “Mulimu hasi Mulimu wa mifilifili, kono ki wa kozo.” (1 Makorinte 14:33) Kacwalo kana luli ‘limakazo za ku folisa’ zeo li zwa ku Mulimu? Bafolisi ba bañwi ba ipapata kuli ba folisa batu ka m’ata a Jesu. Ha lu nyakisiseñi ka mo Jesu na foliseza batu.

Mwa na Foliseza Batu Jesu

Jesu na folisize batu ka linzila ze shutana hahulu ni mo ba foliseza bafolisi ba kacenu. Ka mutala, Jesu na folisize mutu kaufela ya na tile ku yena ku to kupa ku foliswa. Na si ka folisa batu ba sikai ba ne ba ketilwe mwa sicaba ni ku kutisa ba bañwi ba si ka foliswa. Jesu na foliseleza batu mi hañata na ba folisa honafo fela ili ka bubebe. Bibele i li: ‘Undi wa nyangela kaufela ba bata ku mu ngunyuta; kakuli mata n’a zwa ku yena, mi n’a ba folisa kaufela.’Luka 6:19.

Ka ku sa swana ni bafolisi ba ba alafa ka tumelo kacenu, ili bao hañata ba nyazanga bakuli ha ba sa foli kuli ha ba na tumelo, Jesu na folisize nihaiba batu ba ne ba si ka bonisa kale tumelo ku yena. Ka mutala, nako ye ñwi Jesu na atumezi munna wa sibofu, ya na si ka kupa ku foliswa mi a mu folisa. Mi hamulaho, Jesu a mu buza kuli: “Kikuli u lumela ku Mwan’a Mulimu?” Munna yo alaba kuli: “Ki yena mañi Mulena, kuli ni lumele ku yena?” Jesu a mu bulelela kuli: “Ki yena ya bulela ni wena.”—Joani 9:1-7, 35-38.

Mu kana mwa ipuza kuli: Haiba mutu na sa tokwi ku ba ni tumelo pili kuli a foliswe ki Jesu, ki kabakalañi hañata Jesu ha na bulelelanga ba na folisa kuli: “Tumelo ya hao i ku pilisize”? (Luka 8:48; 17:19; 18:42) Jesu ha na bulelanga cwalo, na bonisa kuli batu ba ne ba susuezwa ki tumelo ku mu bata, ne ba foliswa, kono batu ba ne ba sa mu bati ne ba icawisanga tohonolo yeo ya ku foliswa. Batu ba ne ba folisizwe ne ba si ka foliswa ki tumelo ya bona; ne ba folisizwe ki m’ata a Mulimu. Bibele i talusa cwana ka za Jesu, i li: “Mulimu n’a tozize ka Moya o Kenile ni ka mata Jesu wa Nazareta, ya n’a zamaya kai ni kai a nz’a eza batu hande, a folisa ba ba limbilwe ki Diabulosi kaufela; kakuli Mulimu n’a na ni yena.”—Likezo 10:38.

Mi hañata ku bonahala kuli mwa lifoliso za kacenu, masheleñi ki ona a butokwa hahulu. Bafolisi ba ba alafa ka tumelo ba zibahala hahulu ka buikoneli bwa ku susueza batu ku fa likoleko. Yo muñwi wa bafolisi bao ya boniswanga fa TV kuti na konile ku kungushula masheleñi a fita fa madola a kwa America a eza 89 milioni mwa silimo si li siñwi ka misebezi ya hae ya fa mazimumwangala ye boniswanga mwa lifasi kaufela. Likopano za likeleke ni zona li fumiswa ki likoleko ze ba fanga balapeli ba ba tamanga misipili ya ku ya kwa libaka za ku lapelela zeo ka sepo ya ku yo foliswa. Ka ku fapahana, Jesu ni kamuta na si ka nga masheleñi kwa batu ba na folisize. Ka linako ze ñwi, mane na fepile batu ba na folisize. (Mateu  15:30-38) Jesu ha na lumile balutiwa ba hae mwa musebezi wa ku kutaza, na ba bulelezi kuli: “Mu folise ba ba kula, mu zuse ba ba shwile, mu folise ba ba kula mbingwa, mu latele mioya ye maswe kwande; mu filwe fela, mu fane fela.” (Mateu 10:8) Ki kabakalañi likezo za kacenu za bafolisi ba mwa bulapeli ha li shutana ni likezo za Jesu?

Ba Fumana Kai M’ata a ku “Folisa?”

Ka lilimo-limo ze felile, baalafi ba bañwi ba tatubile buipapato bwa bafolisi ba mwa bulapeli. Ki likamañi ze ba fumani? Ka ku ya ka mutende wa Daily Telegraph wa kwa London, mualafi yo muñwi wa kwa England ya tandile lilimo ze 20 inze a batisisa za taba ye, na bulezi kuli: “Lipiho ze futuka kwa bafolisi ba ba ipapata ku ba ni m’ata a ku folisa matuku ka makazo ha li yemelwi nihaiba fela ki bupaki bu li buñwi bwa za milyani.” Kono batu ba bañata ba lumela luli kuli ba folisizwe ki tubongobongo twa muhalalehi ya li nyandi, ki sibaka sa ku lapelela teñi, kamba ki bafolisi ba mwa bulapeli. Kana batu bao ba swelwi fela fa meto?

Mwa Ngambolo ya hae ya fa Lilundu, Jesu na bulezi kuli baipumisi ba mwa bulapeli ba ka mu bulelela, ba li: “Mulena, Mulena, ha lu li, . . . ne lu eza limakazo ze ñata ka Libizo la hao?” Kono yena u ka ba alaba kuli: “Ha ni si ka mi ziba haisali; mu zwe ku na, mina ba ba sebezanga ze maswe.” (Mateu 7:22, 23) Ka za simuluho ya m’ata e ba ipapata ku ba ni ona batu ba ba cwalo, muapositola Paulusi na elelize kuli: “Muikanyisi u ka taha ka mata a Satani, ka ku kona kaufela, ka limakazo ni liponiso za buhata, ni ka bupumi bwa hae kaufela bwa bumaswe.”—2 Matesalonika 2:9, 10.

Ku zwa fo, “limakazo” ze ezwa ka tubongobongo twa bahalalehi ba ba timezi, ka milimu ni ka maswaniso, ha li koni ku zwa ku Mulimu. Libaka? Kakuli Linzwi la Mulimu li laela hande kuli: “Mu sabe kwa sebelezo ya milimu,” mi “mu itibelele kwa milimu ya buhata.” (1 Makorinte 10:14; 1 Joani 5:21) “Limakazo” zeo ki kalulo ya tushambwe twa Diabulosi twa ku bata ku zwisa batu kwa bulapeli bwa niti. Bibele i bulela kuli: “Satani ni yena u ifetula sibupeho sa lingeloi la liseli.”—2 Makorinte 11:14.

Libaka Jesu ni Baapositola ha ne ba Folisize Batu

Limakazo za ku folisa za niti ze ñozwi mwa Mañolo a Sigerike ne li zibahalize hande kuli Jesu ni baapositola ne ba zwa ku Mulimu. (Joani 3:2; Maheberu 2:3, 4) Limakazo za Jesu za ku folisa batu hape ne li tiisize lushango lwa na shaela: “Jesu a ya mwa Galilea kaufela, inz’a luta batu mwa masinagoge a bona, a bulela Evangeli ya mubuso, a folisa matuku kaufela ni buanga kaufela bo bu kwa batu.” (Mateu 4:23) Misebezi ye m’ata ya na petile Jesu—ye kopanyeleza ku folisa bakuli hape ni ku fepa undi wa nyangela, ku kuzisa moya ni liwate, mane ni ku zusa bafu—i bonisa lika za ka petela batu mwa puso ya Mubuso wa hae. Yeo luli ki taba ye nde!

Misebezi ye m’ata, kamba limpo za moya zeo, ne i felile hamulaho wa lifu la Jesu ni la baapositola ni la mutu kaufela ye ne ba siyezi limpo zeo. Muapositola Paulusi na ñozi kuli: “Kanti bupolofita bu ka fela; nihaiba lipuo [ze bulelwa ka makazo] li ka tuhelwa ku bulelwa; nihaiba zibo [ye sinulwa ki Mulimu] i ka fela.” (1 Makorinte 13:8) Kabakalañi? Bakeñisa kuli misebezi yeo i petile mulelo wa yona—ku zibahaza Jesu kuli ki yena Mesiya ya na sepisizwe ni kuli puteho ya Sikreste ya shemubwa ki Mulimu—misebezi ye m’ata yeo, ku kopanyeleza cwalo ni limakazo za ku folisa, ha i sa tokwahala, i ‘felile.’

Niteñi, limakazo za Jesu za ku folisa ki za butokwa ku luna kacenu. Haiba lu isa mamelelo ni ku lumela litaba za na lutile Jesu ka za Mubuso wa Mulimu, lwa kona ku libelela nako muta bupolofita bo bu tahile ka moya wa Mulimu bu ka talelezwa kwa moya ni kwa mubili, bona bo bu li: “Ha ku na mutu . . . ya ka ipulela kuli: Na kula.”—Isaya 33:24; 35:5, 6; Sinulo 21:4.