Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Lipaki za Jehova ba Lumela Testamente ya Kale?

Kana Lipaki za Jehova ba Lumela Testamente ya Kale?

 Ze ba Buza Babali

Kana Lipaki za Jehova ba Lumela Testamente ya Kale?

Lipaki za Jehova ba nga Bibele kuli ki Linzwi la Mulimu mi ba lumela Testamente ya Kale hamoho ni Testamente ye Nca kuli ki likalulo za yona za butokwa. Kono ba tabela ku itusisa mabizo a swanela hande a “Mañolo a Siheberu” ni “Mañolo a Sigerike,” puo ye ne i tusisizwe kwa makalelo kwa ku ñola Testamente ya Kale ne li Siheberu mi Testamente ye Nca yona ne i ñozwi mwa Sigerike.

Kono batu ba bañwi ba ba ipala ku ba Bakreste, bona ba kata-kata ku lumela Testamente ya Kale. Ba bulelanga kuli Testamente ya Kale i talusa za Mulimu ya nyemile ya na lumelelize lindwa, lipulao, ni likezo ze sa lumelelani ni Mulimu ya lilato hahulu, ili ya lukile ya talusizwe mwa Testamente ye Nca. Kamba ba talusanga kuli bakeñisa kuli Testamente ya Kale i bulela hahulu za bulapeli bwa Sijuda, hasi ya butokwa kwa Bakreste. Niteñi, ka ku ya ka taelo ya Mulimu ye kwa Deuteronoma 12:32 ya kuli kwa linzwi la hae ha ku swaneli ku ekezwa se siñwi kamba ku pumwa se siñwi, kana ao ki mabaka a utwahala luli a kuli lu hane kalulo yeo ye tuna ya Bibele?

Nako ye ñwi ka 50 C.E., Paulusi muapositola wa Mukreste ha na potezi bayahi ba munzi wa Tesalonika mwa Greece, “a bulela ni bona, ka ku ya ka Mañolo, a nz’a ba taluseza ni ku ba bonisa kuli Kreste n’a swanezi ku utwiswa butuku, mi a zuhe kwa bafu.” (Likezo 17:1-3) Ba bañwi kwa bateelezi ba hae ne ba til’o ba Bakreste, mi Paulusi hamulaho na ba babalize, a li: “Nako ye mu amuhezi Linzwi la Mulimu le mu utwile ku luna, mu li amuhezi isi sina linzwi la mutu, kono sina Linzwi la Mulimu.” (1 Matesalonika 2:13) Ka nako ya na ba potela, ku bonahala kuli kwa libuka ze 27 za Mañolo a Sigerike, ki buka fela ya Evangeli ya Mateu ye ne i ñozwi. Kacwalo “Mañolo” a na itusisize Paulusi ku ‘talusa ni ku bonisa’ ku si na kuliñi ne li litaba za mwa Mañolo a Siheberu.

Mane bañoli ba Mañolo a Sigerike ne ba amile ka ku nonga kwa litaba ze mwa Mañolo a Siheberu ibata iba ha 320 mi ne ba amile ku ona ka ku sa nonga hañata-ñata. Kabakalañi? “Kakuli manzwi kaufela h’a ñozwi kale, a ñozwi ku lu luta, kuli ka ku tiiswa ni ku kutazwa ki Mañolo, lu ine lu na ni sepo.” (Maroma 15:4) Seo si bonisa hande kuli kacenu batu ba ba lumela Bibele kaufela yona, ba tusiwa hahulu ka ku eza cwalo.

Mañolo a Sigerike, a tomile fa mutomo wa Mañolo a Siheberu, ki mañolo a utwahala a ekelizwe kwa Linzwi la Mulimu kabakala ku zwelapili ku patuluha kwa milelo ya Mulimu. Ha fezi butokwa bwa Mañolo a Siheberu. Caziba ya luta za Mulimu kwa Cambrige University, u talusa kuli litaba za Evangeli “ha li konwi ku utwisiswa ku si na ku nyakisisa litaba ze ne ezahezi kale kwa sicaba se ne si li mwa bulikani bwa pili, ka mo li taluselizwe mwa Testamente ya Kale.”

Linzwi la Mulimu ha li tokwi ku bolosolwa. Kono “nzila ya ba ba lukile i swana sina liseli la lizazi, le li ya li ekezeha, mane ku y’o fita fa musihali o mutuna.” (Liproverbia 4:18) Ka ku ekeza Mañolo a Sigerike kwa Bibele, Mulimu u benyisa liseli hape kuli a bonise mo u ka petahalela mulelo wa hae, ku si na ku feza butokwa bwa Mañolo a Siheberu. Likalulo ze peli zeo kaufela ki “linzwi la [Jehova le li ka] ina ku ya ku ile.”—1 Pitrosi 1:24, 25.