Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Lipaki za Jehova ba Kauhanyanga Manyalo a Batu?

Kana Lipaki za Jehova ba Kauhanyanga Manyalo a Batu?

 Kana Lipaki za Jehova ba Kauhanyanga Manyalo a Batu?

“HAIBA mutu yo muñwi ya mwa linyalo a cinca bulapeli bwa hae, linyalo li ka fela.” Wo kona mubonelo wa batu ba bañata. Fokuñwi, batu ba bañwi kona mo ba bulelelanga ku mutu ya mwa linyalo ili ya keta ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Kono kana taba yeo ki ya niti?

Niti kikuli, mutu ya mwa linyalo ha kalisa ku bonisa cisehelo mwa bulapeli kamba ha tuhela ku ba ni tumelo mwa lituto za bulapeli za lumezi ka nako ye telele, ya nyalani ni yena wa kona ku komoka hahulu. Muinelo wo u kona ku tahisa lipilaelo, maswabi, mane mwendi ni sitoyo.

Hañata ki musali ya kalanga ku ikutwa kuli wa swanela ku cinca bulapeli bwa hae. Haiba bo musal’a mina ba ituta Bibele ni Lipaki za Jehova, linyalo la mina li kona ku ba cwañi? Haiba mu basali ba ba nyezwi ili ba ba swalisana ni Lipaki za Jehova, mu kona ku ezañi kuli bakumina ba si ke ba ba ni lipilaelo?

Mubonelo wa Munna

Bo Mark, ba ba pila mwa naha ya Australia, ne se ba nyezi ka lilimo ze 12 ka nako yeo basali ba bona ne ba kalile ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Bo Mark ba bulela kuli: “Ne ni na ni linyalo le linde mi ne ni eza musebezi o ne ni lata. Bupilo ne bu tabisa. Kono hamulaho musal’a ka a kala ku ituta Bibele ni Lipaki za Jehova. Honafo fela na ikalelwa kuli mupilelo wa ka u ka cinca. Kwa makalelo, ne ni nze ni bilaezwa ki takazo ya na na ni yona musal’a ka ya ku ituta Bibele, kono ha na ni bulelezi kuli u ketile ku kolobezwa sina yo muñwi wa Lipaki za Jehova, na bilaela hahulu ni ku fita.”

Bo Mark ba kalisa ku bilaela ka ku nahana kuli bulapeli bo bunca bwa bakubona bu ka tahisa kuli linyalo la bona li sinyehe. Ba nahana za ku bata ku ba tuhelisa ku ituta Bibele ni ku ba hanisa ku swalisana ni Lipaki za Jehova. Kono bo Mark ne ba si ka matukela fela ku nga muhato wo, ba fitisa nako. Linyalo la bona ne li bile cwañi?

Bo Mark ba li: “Ni tabile kuli linyalo la luna cwale li tiile hahulu ku fita ni mo ne li inezi sapili. Linyalo la luna li zwezipili ku tiya ku zwa fa kolobelezwa musal’a ka sina yo muñwi wa Lipaki za Jehova lilimo ze 15 kwamulaho.” Kiñi se ne si tisize kuli linyalo la bona li tiye? Bo Mark ba li: “Ha ni iheta kwamulaho, ni lemuha kuli ne li  bakeñisa kuli musal’a ka na latelela likelezo ze nde ze mwa Bibele. Kamita u likanga ka mwa konela kaufela ku ni kuteka.”

Likelezo ze Zwa Kwa Basali ba ba Konile ku Tusa Banna ba Bona

Haiba mu basali ba ba nyezwi ili ba ba swalisana ni Lipaki za Jehova, mu kona ku ezañi kuli bakumina ba si ke ba ba ni lipilaelo? Ha mu nyakisise ze ba bulela basali ba mwa linaha ze shutana-shutana za lifasi.

Bo Sakiko, ba kwa naha ya Japan, ba li: “Se ni nyezwi ka lilimo ze 31 mi ni na ni bana ba balalu. Ni bile yo muñwi wa Lipaki za Jehova ka lilimo ze 22. Ku pila ni munna ya si Paki fokuñwi ku banga t’ata. Kono na ikatazanga ka mo ni konela kaufela ku latelela kelezo ya Bibele ya ku ba “ya teeleza kapili, ya liyeha kwa ku bulela, ya liyeha ni kwa ku halifa.” (Jakobo 1:19) Ni ikatazanga ku bonisa sishemo ku bo munn’a ka ni ku eza ze ba tokwa haiba ha li lwanisani ni likuka za Bibele. Ku eza cwalo ku tiisize linyalo la luna.”

Bo Nadezhda, ba kwa naha ya Russia, ba li: “Se ni nyezwi ka lilimo ze 28 mi ni bile Paki ya kolobelizwe ka lilimo ze 16 ze felile. Pili ni si ka ituta kale Bibele, ne ni sa zibi kuli bo munn’a ka ki bona ba ba swanela ku ba toho ya lubasi. Ne ni lata hahulu ku ikezeza likatulo. Nihakulicwalo, hamulaho wa nako na fita fa ku lemuha kuli ku sebelisa likuka za Bibele ne ku ekelize kwa kozo ni tabo mwa lubasi lwa luna. (1 Makorinte 11:3) Ne ku kalile ku ba bunolo ku utwa bo munn’a ka hanyinyani-hanyinyani, mi bo munn’a ka ne ba lemuhile licinceho ze ne ni eza zeo.”

Bo Marli, ba kwa naha ya Brazil, ba li: “Ni na ni bana ba babeli mi se ni nyezwi ka lilimo ze 21. Ne ni bile Paki ya kolobelizwe lilimo ze 16 kwamulaho. Ne ni itutile kuli Jehova Mulimu u bata kuli batu ba ba nyalani ba pile hamoho, ku fita ku kauhana. Kabakaleo na likanga ka mo ni konela kaufela ku ba musali yo munde, ku bulela ni ku eza lika ka nzila ye tabisa Jehova ni bo munn’a ka.”

Bo Larisa, ba kwa naha ya Russia, ba li: “Ha ne ni bile yo muñwi wa Lipaki za Jehova lilimo ze 19 kwamulaho, ne ni lemuhile kuli nto ya butokwa ye ne ni swanela ku eza ki ku eza licinceho mwa bupilo bwa ka. Bo munn’a ka ba iponela mo ni tuselizwe ki Bibele ku ba musali yo munde ni ku itebuha hahulu bona. Kwa makalelo, ne lu omananga ka mo ne lu tokwa ku utela mwan’a luna, kono ki kale lu felisa lifapahano zeo. Bo munn’a ka ba ni lumelezanga ku ya ni bana ba ka kwa mikopano ye ni fumanehanga ku yona ya ku lapela Mulimu bakeñisa kuli ba lemuhile kuli ba lutiwa fela lika ze ka ba tusa.”

Bo Valquíria, ba kwa naha ya Brazil, ba li: “Ni na ni mwana a li muñwi mi se ni nyezwi ka lilimo ze 19. Lilimo ze 13 kwamulaho, ne ni bile yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Kwa makalelo, bo munn’a ka ne ba sa lati kuli ni abanange mwa musebezi wa ku kutaza. Kono ne ni itutile ku ba alabanga hande ka musa ha ba bulela maikuto a bona mi ne ni ba tusize ku lemuha kuli Bibele ne i ni bisa mutu yo munde. Hamulaho wa nako, bo munn’a ka ba utwisisa kuli ki kwa butokwa kuli ni abanange mwa musebezi wa ku kutaza. Kacenu le, ba ni tusa hahulu kuli ni kwanise ku eza misebezi ye ama tumelo ya ka. Mane ha ni zamaisanga lituto za Bibele mwa minzi ya kwahule, ba ni isanga kwateñi ka mota ya bona ni ku ni libelela ku fitela ni feza.”

Bibele I Tiisa Manyalo

Haiba bo musal’a mina kamba bo munn’a mina ba swalisana ni Lipaki za Jehova, mu si ikalelwi kuli ku eza cwalo ku ka sinya linyalo la mina. Sina mo ba lemuhezi banna ni basali ba bañata mwa lifasi kaufela, Bibele i tiisa manyalo.

Munna yo muñwi ya nyezi ili ya si yo muñwi wa Lipaki za Jehova, na pakile kuli: “Kwa makalelo musal’a ka ha na bile yo muñwi wa Lipaki za Jehova ne ni utwile hahulu butuku, kono cwale ni lemuhile kuli niha ne ni utwile butuku, ze zwile mwateñi ki ze nde.” Munna yo muñwi na bulezi cwana ka za musal’a hae: “Tumelo ya musal’a ka ni busepahali bwa hae, li tahisize kuli ni ikumbute hahulu Lipaki za Jehova. Linyalo la luna li tiisizwe hahulu ki tumelo ya bulapeli bwa hae. Lu fanana tukuluho mi lu ngile linyalo la luna sina silikani sa mwa bupilo bwa luna kaufela.”

 [Mbokisi/Siswaniso se si fa likepe 32]

Lipaki za Jehova ba Nga Cwañi Linyalo?

Lipaki za Jehova ba nga Bibele kuli ki Linzwi le li tahile ka moya wa Mulimu. Kacwalo ba kuteka hahulu ze i bulela ka za linyalo. Ha mu bone likalabo ze i fa Bibele kwa lipuzo ze latelela:

Kana Lipaki za Jehova ba susuezanga bo ba lapela ni bona ku kauhana ni be ba nyalani ni bona ba ba si Lipaki? Batili. Muapositola Paulusi na ñozi kuli: “Mulumeli h’a na ni musali ya sa lumeli, mi ili ya lata ku ina ni yena, a si ke a mu leleka. Mi musali h’a na ni munna ya sa lumeli, mi yo a lata ku ina ni yena, a si ke a hana munn’a hae.” (1 Makorinte 7:12, 13) Lipaki za Jehova ba latelela taelo yeo.

Musali ya li yo muñwi wa Lipaki za Jehova kana wa swanela ku sa iseza pilu kwa lika za tabela muun’a hae haiba wa muuna haki wa tumelo ye swana ni ya hae? Batili. Muapositola Pitrosi na ñozi kuli: “Mina basali, mu ipeye kwatas’a banna ba mina, kuli ba bañwi ha ba ka ba teñi ba ba sa lumeli, ba koliswe ki mizamao ya basali ba bona, ku si na manzwi a’ bulelwa; ha ba nze ba lemuha mizamao ya mina ye kenile, ye na ni sabo.”—1 Pitrosi 3:1, 2.

Kana Lipaki za Jehova ba luta batu kuli muuna u na ni m’ata kaufela? Batili. Muapositola Paulusi na bulezi kuli: “Ni lata kuli mu zibe se: Toho ya munna kaufela ki Kreste; mi munna ki toho ya musali; mi Mulimu ki toho ya Kreste.” (1 Makorinte 11:3) Musali wa Sikreste u ka kuteka muun’a hae ka ku ba yena toho ya lubasi. Nihakulicwalo, muuna ha na m’ata a tamaiso kaufela. U na ni ku ikalabela ku Mulimu ni ku Kreste. Kacwalo, haiba muuna a laelela musal’a hae ku eza nto ye sa lumelelani ni mulao wa Mulimu, musali wa Sikreste u ka ‘utwa Mulimu ku fita batu.’—Likezo 5:29.

Kana Lipaki za Jehova ba luta batu kuli telekano i hanisizwe? Batili. Jesu Kreste na ize: ‘Ni li ku mina: Ya leleka musal’a hae, konji ka mulatu wa buhule, mi a nyala yo muñwi, wa buka; mi ya nyala ya lelekilwe, ni yena wa buka.’ (Mateu 19:9) Kacwalo, Lipaki za Jehova ba lumela ni ku latelela mubonelo wa Jesu wa kuli yo muñwi ha buka telekano ya kona ku ba teñi. Kono hape ba lumela kuli linyalo ha li swaneli ku sinyeha ka mabaka fela a sa utwahali. Ba susuezanga ba ba lapela ni bona ku latelela manzwi a Jesu a li: “[Muuna] u ka tuhela ndat’ahe ni m’ahe, a kumalele musal’a hae, mi ba babeli ikaba nama i liñwi fela. . . . Cwalehe, Mulimu s’a kopanyize hamoho, mutu a si ke a si kauhanya.”—Mateu 19:5, 6.