Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Timotea—Na Itukiselize Mi Na Tabela ku Sebeza

Timotea—Na Itukiselize Mi Na Tabela ku Sebeza

 Mu Lute Bana Ba Mina

Timotea—Na Itukiselize Mi Na Tabela ku Sebeza

“KANA mu itukiselize?” Kana mu kile mwa buziwa puzo yeo?—Mutu ya kile a mi buza puzo yeo na bata ku ziba haiba mu itukiselize ku eza nto ye ñwi. Ka mutala, mwendi mutu yo sa na bata ku ziba ki kuli: ‘Kana mu na ni libuka za ku ituta? Kana mu balile lituto za mina?’ Sina mo lu ka bonela mwa taba ye, Timotea na itukiselize.

Timotea hape na tabela. Kana mwa ziba se si taluswa fo?—Taluso fo kikuli, Timotea ha na kupilwe ku sebeleza Mulimu, na na ni moya o swana ni wa mutanga yo muñwi wa Mulimu, ya na ize: “Ki na yo, u lume na!” (Isaya 6:8) Bakeñisa kuli na itukiselize mi na tabela ku sebeza, Timotea na pilile bupilo bo bu tabisa. Kana mwa tabela ku ziba za bupilo bwa hae?—

Timotea na pepezwi kwa Listra ili sibaka se si kwahule hahulu ni Jerusalema. Bo kuku wa hae bo Loisi ni bomahe bo Eunise, ne li baituti ba bande ba Mañolo. Mane Timotea inz’a sa li mbututu, ne ba kalile ku mu luta Linzwi la Mulimu.—2 Timotea 1:5; 3:15.

Mwendi Timotea ha na sa li mwanana, kona fo muapositola Paulusi ni Barnabasi ne ba i lo potela kwa Listra, fa musipili wa bona wa pili o mutelele wa ku kutaza. Ku bonahala kuli ye kona nako yeo bomahe Timotea ni bo kuku wa hae ne ba bile Bakreste. Kana mwa tabela ku ziba za manyando e ne ba kopani ni ona bo Paulusi ni Barnabasi?—Batu ba ne ba toile Bakreste ne posakile Paulusi macwe, ku mu wiseza fafasi ni ku mu hohololela kwande a munzi. Ne ba hupula kuli u shwile.

Batu ba ne ba lumezi za na luta Paulusi ba mu beya mwahali, mi a zuha. Ha bu sa, bo Paulusi ni Barnabasi ba funduka, kono hamulaho ne ba kutezi kwa Listra. Ha ne ba kutile, Paulusi na file ngambolo ni ku bulelela balutiwa kuli: “Lu kena mwa mubuso wa Mulimu ka manyando a mañata.” (Likezo 14:8-22) Kana mwa ziba sa na talusa Paulusi fo?—Na talusa kuli batu ba bañwi ne ba ka nyandisa bao ba ba sebeleza Mulimu. Hamulaho, Paulusi na ñolezi Timotea kuli: ‘Batu kaufela ba ba lata ku pila ka bulumeli ba ka nyandiswa.’—2 Timotea 3:12; Joani 15:20.

 Bo Paulusi ni Barnabasi ha ne ba zwile kwa Listra, ne ba kutezi habo bona. Likwelinyana hamulaho, Paulusi a ya ni Silasi, mi bubeli bwa bona ne ba kutezi kwa libaka za na potezi Paulusi kuli ba yo susueza balutiwa ba banca. Ha ne ba fitile mwa Listra, Timotea u swanela ku ba ya na tabile ha na boni Paulusi hape. Mane na tabile hahulu ha na memilwe kuli a zamaye hamoho ni Paulusi ni Silasi. Timotea na lumezi ku ya ni bona. Na itukiselize mi na tabela ku ya.—Likezo 15:40–16:5.

Kaufela bona ba balalu ne ba zamaile hamoho musipili o mutelele, mi ki hona ba yo kwela sisepe. Ha se ba fuekile, ba zamaya ku liba kwa Tesalonika mwa Greece. Teñi koo, batu ba bañata ne ba bile Bakreste. Kono ba bañwi ba filikana mi ba tamahana kuli ba ba lwanise. Bupilo bwa bo Paulusi, Silasi ni Timotea ne bu li mwa lubeta, kacwalo ba funduka ku ya kwa Berea.—Likezo 17:1-10.

Paulusi na bilaela ka za balumeli ba banca mwa Tesalonika, kacwalo ki ha luma Timotea ku kutela kwateñi. Kana mwa ziba libaka ha na ezize cwalo?—Paulusi hamulaho na taluselize Bakreste ba kwa Tesalonika kuli: ‘Kuli a t’o mi tiisa ni ku mi wisa pilu, kuli ku si ke kwa fumanwa mutu ya zikinyeha.’ Kana mwa ziba libaka Paulusi ha na lumile Timotea ya na sa li mwanana kuli a yo eza musebezi o lubeta cwalo?—Libaka ki la kuli Timotea na sa zibwi hande ki balwanisi, mi na tabela ku ya. Ku eza cwalo ne ku tokwa bundume luli! Ki lifi ze ne zwile mwa musipili wo? Timotea ha na kutezi ku Paulusi, na tilo mu taluseza ka za tumelo ye ne ba na ni yona ba kwa Tesalonika. Kacwalo Paulusi a ba ñolela kuli: “Lipilu za luna li wisizwe ki mina.”—1 Matesalonika 3:2-7.

Timotea na belekile ni Paulusi ka lilimo ze lishumi ze ne latelezi. Hamulaho, Paulusi a tamelwa mwa Roma, mi Timotea ya na sa zo lukululwa mwa tolongo, a yo pila ni yena. Ha na li mwa tolongo cwalo, Paulusi na ñolezi ba kwa Filipi liñolo, mwendi ka ku itusisa Timotea sina muñoli wa hae. Paulusi na ize: ‘Ni ka mi lumela Timotea, kakuli ha ni na wa bubeli ya sepahala konji yena, mi u ka tokomela za mina.’—Mafilipi 2:19-22; Maheberu 13:23.

Manzwi ao a swanela ku ba a na tabisize hahulu Timotea! Paulusi na latile hahulu Timotea bakeñisa kuli Timotea na itukiselize mi na tabela ku sebeza. Lu sepa kuli ni mina mu ka ba sina Timotea.

Lipuzo:

○ Timotea na hulezi kai, mi ne ku ezaheziñi Paulusi ha na potezi sibaka seo lwa pili?

○ Timotea na ezizeñi ha na memilwe ku zamaya ni bo Paulusi ni Silasi?

○ Timotea na bonisize cwañi bundume, mi ki kabakalañi Paulusi ha na mu lata hahulu?

[Siswaniso se si fa likepe 18]

Ku ezaheziñi?