Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Likozi za ka Taho, ki Likoto ze Zwa ku Mulimu?

Kana Likozi za ka Taho, ki Likoto ze Zwa ku Mulimu?

 Ze Ba Buza Babali

Kana Likozi za ka Taho, ki Likoto ze Zwa ku Mulimu?

Mulimu ha otangi batu ba ba si na mulatu ka ku ba tahiseza likozi za ka taho. Ha si ka eza kale cwalo mi ha na ku eza cwalo nihaiba kwapili. Bakeñisañi? Bakeñisa kuli “Mulimu u lilato” ku likana ni mo i bulelela Bibele kwa liñolo la 1 Joani 4:8.

Likezo za Mulimu kaufela zona li tomile fa lilato. Lilato ha li tahisangi bumai kwa batu ba ba si na mulatu, bakeñisa kuli Bibele i li: “Lilato ha li ezi wahabo mutu maswe.” (Maroma 13:10) Kwa liñolo la Jobo 34:12, Bibele i li: “Ki taba ye tiile ya kuli Mulimu h’a na ku eza bumaswe.”

Ki niti kuli Bibele ne i polofitile kuli mwa miteñi ya luna ku ka ba ni likozi za ka taho ze cwale ka “lizikinyeho ze tuna.” (Luka 21:11) Kono Jehova haki yena ya tahisa sinyeho ye tahiswa ki lizikinyeho zeo, sina fela mutu ya talusa kuli ku ka ba ni kakundukundu ha i si yena ya tahisa sinyeho ye tiswa ki kakundukundu kao. Cwale haiba lisinyeho ze tiswa ki likozi za ka taho ha li zwi ku Mulimu, li tiswa kiñi he?

Bibele i patulula kuli: “Lifasi kamukana li lapalezi mwatas’a ya maswe,” yena Satani Diabulosi. (1 Joani 5:19) Satani u bile mubulai wa batu ku kala ka nako ya na kwenuhezi Mulimu ili kwa makalelo a bupilo bwa batu ku to fita ni la kacenu le. (Joani 8:44) Satani ha ngi bupilo bwa batu ku ba bwa butokwa. U eza lika kaufela ka buitati, mi kona libaka lifasi la hae ha li itingile fa buitati. Lifasi kacenu li tuhelela batu inze ba nyandisiwa kuli mane buñata bwa batu ba ba si na silelezo ba pila mwa libaka ze mwa lubeta, ili libaka ze kona ku tahelwa ki likozi za ka taho kamba ze tiswa ki batu. (Maefese 2:2; 1 Joani 2:16) Kacwalo, batu ba ba na ni mukwañuli ki bona ba ba tahisa likozi ze ñwi ze tahela batu. (Muekelesia 8:9) Ka nzila ifi?

Likozi ze ñwi li tahiswa ki batu ka nzila ye ñwi. Ka mutala, mu nahane za liñungwa (hurricane) le ne li ziyelize bayahi ba tolopo ye ne tibile mwa mezi ya New Orleans, mwa U.S.A., kamba za mandu a na sinyizwe ki sileze se ne si zwa fa malundu a miseto ya Venezuela. Likozi ze peli ze tuna zeo ni ze ñwi, ne li tisizwe ki lika za ka taho ze cwale ka moya ni pula, kono se ne si tisize likozi zeo luli ki kutokwa liseli kwa batu ka za mayemo a lihalimu, ku yaha maswe, ku sa nahanela hule, ku sa utwa litemuso, ni mafosisa a na ezizwe ki babusi.

Ha mu nahane za kozi ye ne ezahezi mwa linako za Bakreste ba kwa makalelo. Mwa miteñi ya Jesu, tawala ye ne wile ka sipundumukela, ne i bulaile batu ba 18. (Luka 13:4) Mwendi kozi yeo ne i tisizwe ki mafosisa a batu, “bushiko kamba bumai,” kamba bubeli bwa mabaka ao, kono niti kikuli haki Mulimu ya na tisize kozi yeo ka mulelo wa ku atula batu bao.—Muekelesia 9:11.

Kana ku na ni likozi ze kile za tiswa ki Mulimu? Eni liteñi, kono zona ne li sa swani ni likozi za ka taho kamba ze tiswa ki batu, ne li sa bulayi batu ba ba si na mulatu, ne li banga teñi ka mulelo mi hape ne li sa ezahalangi nako kaufela. Ze ñwi za likozi ze ne tisizwe ki Jehova ki ze cwale ka Munda wa lifasi kaufela wa mwa miteñi ya Nuwe ni sinyeho ya mileneñi ye mibeli ya Sodoma ni Gomora mwa miteñi ya Lota. (Genese 6:7-9, 13; 18:20-32; 19:24) Likozi ze ne tisizwe ki Mulimu zeo ne li yundisize fela baezalibi ba ne ba sa baki mi ne li siile batu ba ne ba lukile mwa meto a Mulimu.

Niti kikuli, Jehova Mulimu wa kona ku feza manyando kaufela ni ku sileleza batu kwa likozi za ka taho mi u na ni m’ata ni takazo ya ku eza cwalo. Liñolo la Samu 72:12 ne li polofitile cwana ka za Mulena Jesu Kreste ya ketilwe ki Mulimu, kuli: “U ka lamulela mubotana ya itilelela ku yena, ni yena mukunyandela ya si na ya mu tusa.”