Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lifasi Kaufela Li Kupa Nto Ye Swana

Lifasi Kaufela Li Kupa Nto Ye Swana

 Lifasi Kaufela Li Kupa Nto Ye Swana

MU NGE kuli batu ba bañata-ñata ba kupa nto ye swana. Ba bata kuli mubusi wa pupo kaufela a alabe kupo ya bona. Kono buñata bwa bona ha ba zibi nihaiba nto ka sibili ye ba kupa. Kana kwa konahala luli kuli batu kaufela ba kupe nto ye swana? Eni, mane ba eza cwalo zazi ni zazi. Ki nto mañi ye ba kupa batu bao kaufela? Ba kupa kuli Mubuso wa Mulimu u tahe!

Patisiso ye ñwi i bonisa kuli likeleke ze bat’o ba 37, 000 li ipapata ku ba za Sikreste ni kuli Jesu Kreste ki yena ya li etelela. Mi mwa likeleke zeo kaufela ku na ni batu ba ba fitelela 2 bilioni. Buñata bwa bona batu ba, ba lapelanga Tapelo ya Mulena. Kana tapelo yeo mwa i ziba? Ka ku ya ka mwa na lutezi balateleli ba hae Jesu, tapelo yeo i kalisa ka manzwi a li: “Ndat’a luna ya kwa lihalimu, Libizo la hao a li be le li kenile; ku tahe mubuso wa hao; se si latwa ki Wena si ezwe mwa lifasi, mo si ezezwa kwa lihalimu.”—Mateu 6:9, 10.

Ka lilimo-limo, batu mwa likeleke se ba lapezi tapelo ye hañata-ñata. Hape se ba i lapezi hamoho ni mabasi a bona kamba ha ba li ba nosi, mwa linako ze nde ni ze tata. Se ba i lapezi ka pilu ya bona kaufela. Ba bañata mane ba petile manzwi a tapelo yeo mi ba kona ku a bulela ka ku a kuta-kutela niha ba s’a utwisisi. Kono hasi batu fela ba mwa likeleke ba se ba lapezi kuli Mubuso wa Mulimu u tahe.

Kupo ya Batu Kaufela

Ku na ni tapelo ye zibahala hahulu mwa sizo sa Sijuda (mourner’s Kaddish) ye lapelwanga kamita mwa sinagoge kamba fa lifu la mulatiwa. Nihaike kuli tapelo yeo i utwahala kuli ha i talusi hahulu za lifu kamba manyando, hañata i lapelwanga ka nako ya malilo. Mwa tapelo yeo ku na ni manzwi a li: “Haike [Mulimu] a tome mubuso wa hae mwa mazazi a hao . . .  mane a eze cwalo kapili-pili.” * Tapelo ye ñwi ye ne lapelwanga hahulu mwa sinagoge kwaikale i bulela za sepo ya ku taha kwa Mubuso wa Mesiya, wa lusika lwa Davida.

Nihaiba batu ba bañwi besi Bakreste ba lapelelanga Mubuso wa Mulimu. Mutende o muñwi (The Times of India) u talusa kuli, mueteleli yo muñwi wa bulapeli wa kwa India ya na pilile mwa lilimo za ma-1800 C.E., ili ya na tabela hahulu kuli bulapeli bwa si-Hindu, si-Muslim, ni bwa Sikreste bu swalisane, na bulezi kuli: “Mubuso wa Mulimu ha u na ku taha konji bulapeli bwa lifasi kaufela ha bu ka swalisana.” Mi cwanoñu fa, musali yo muñwi ya zamaisa sikolo se si pahami sa ma-Muslim mwa Strathfield, kwa Australia, na ñolezi bahatisi ba mutende o muñwi kuli: “Sina fela mo ba lumelela ma-Muslim, ni lumela kuli Jesu u kabe a kutile ilikuli a tome Mubuso wa Mulimu.”

Kaniti batu ba ba eza lule-lule ba sweli ba lapelela Mubuso wa Mulimu. Kono ha mu nyakisise fela taba ye latelela ye.

Mwendi mwa itibela hande kuli luna Lipaki za Jehova, bañoli ba magazini ye, lu zamayanga fa ndu ni ndu mwa silalanda sa mina inze lu ambola ni batu ka za Bibele. Lu eza musebezi  wo mwa lifasi kaufela mwa linaha ze 236 ni mwa lipuo ze fitelela 400. Taba luli ye lu kutaza kwa batu ki ya Mubuso wa Mulimu. Mane mu ka lemuha kuli toho ya taba ya magazini ye ki Tawala ya Mulibeleli Ye Zibahaza Mubuso wa Jehova. Hañata lu buzanga batu haiba ba lapelelanga Mubuso wo. Mi ba bañata ba alabanga kuli ba u lapelelanga. Kono buñata bwa batu ha ba buziwanga kuli Mubuso wo ki nto mañi, ba alabanga kuli ha ba u zibi. Kamba ba fanga fela kalabo ye sa utwahali.

Ki kabakalañi batu ba bañata-ñata cwalo ha ba kupa nto ye ba sa zibi? Kana kikuli Mubuso wa Mulimu ki nto ye sa koni ku utwisiseha? Batili. Mubuso wo u talusizwe hande ka ku utwahala mwa Bibele. Mane ze i bulela Bibele ka za Mubuso za kona ku mi tusa ku ba ni sepo ya za kwapili nihaike lu pila mwa linako ze t’ata. Mwa taba ye tatama lu ka bona mo i taluselizwe sepo yeo mwa Bibele. Mi lu ka ziba fo i ka alabelwa tapelo ya Jesu ya kuli Mubuso wa Mulimu u tahe.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 6 Tapelo ya Kaddish ni yona i na ni manzwi a ku keniswa kwa libizo la Mulimu sina tapelo ye li mutala ya na file Jesu. Nihaike kuli batu ha ba lumelelani hande ka za haiba tapelo ya Kaddish i simuluha mwa miteñi ya Kreste kamba ne i kalile kale-kale pili Jesu a si ka fita kale, ha ku komokisi tapelo yeo ha i kona ku swana ni tapelo ye li mutala ya na file Jesu. Jesu ha na lutile balutiwa ba hae mwa ku lapelela, na sa bati kuli balutiwa ba hae ba cince mulapelelo wa bona. Kupo ni kupo ye ne bulezwi mwa tapelo ya Jesu ne i tomile fa mañolo e ne ba itusisa Majuda miteñi yani. Jesu na luta Majuda ku lapelelanga lika ze ne ba swanela ku lapelelanga mane a si ka taha kale ni fa lifasi.