Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana ki Kwabutokwa Kuli Mutu Yomuñwi Alemuhe Musebezi Wamina?

Kana ki Kwabutokwa Kuli Mutu Yomuñwi Alemuhe Musebezi Wamina?

BEZALEELE ni Oholiabi nebaziba hande musebezi wa buyahi. Hanebali batanga mwa Egepita, mwendi nebanatile masitina amañata hahulu mi mane nebasa lati kuhupula lilimo zeo zene bali mwa butanga. Kono lilimo zeo nese lifitile mi nebasike bakutela kueza misebezi yeo hape. Ka nako yenebafilwe buikalabelo bwa kuetelela mwa musebezi wa kuyaha tabernakele, nese bali licaziba ba misebezi ya mazoho. (Ex. 31:1-11) Nihakulicwalo, ki batu basikai feela bane babona misebezi yemiñwi yeminde yene baezize. Kana bo Bezaleele ni Oholiabi nebaka zwafa bakeñisa kuli misebezi yene bapetile neiboniwa feela ki batu basikai? Kana nekuli kwa butokwa kuli mutu yomuñwi alemuhe musebezi wabona? Kana ki kwa butokwa kuli mutu yomuñwi alemuhe musebezi wamina?

MISEBEZI YEMINDE YENEIBONWI FEELA KI BASIKAI

Likabiso zeñwi zene fumaneha mwa tabernakele neli zende hahulu. Ka mutala, munahane ka za likerubimi za gauda zeneli fahalimwaa aleka ya bulikani. Muapositola Paulusi naatalusize kuli likerubimi zeo neli “ze kanya.” (Maheb. 9:5) Munahane feela mwa naabonahalela bunde maswaniso ao anaapangilwe fa gauda!—Ex. 37:7-9.

Kambe lika zene bapangile bo Bezaleele ni Oholiabi nelika fumanwa kacenu, nelika beiwa mwa limiziyamu zende hahulu, mi batu babañata nebakaitebuha zona. Kono ka nako yene lipangwa lika zeo, ki babakai bane baliboni luli? Likerubimi nelifumaneha mwa Sibaka Sesikenile Hahulu, kacwalo nelikona kubonwa feela ki muprisita yo muhulu hanaakenanga mwahali hañwi ka silimo ili fa Lizazi la Swalelo ya Libi. (Maheb. 9:6, 7) Kabakaleo, neeli feela batu basikai bane babonanga lika zeo.

KUFUMANA TABO NIHA MUSA BUBEKWI KI BABAÑATA

Kambe neli mina Bezaleele kamba Oholiabi mi mwaziba kuli muikatalize kueza misebezi yeminde hahulu, nemukaikutwa cwañi hanemuka lemuha kuli ki batu feela basikai bababoni zemuezize? Kacenu, batu babañwi baikutwanga kuli bapetile nto yeñwi haiba litaka zabona baikumbuta bona kamba kubabubeka. Baikutwa kuli kububekwa ki kona kokukona kubatusa kulemuha butokwa bwa musebezi obapetile. Kono batanga ba Jehova habaikutwangi cwalo. Ka kuswana ni Bezaleele ni Oholiabi, lufumana tabo mwa kueza tato ya Jehova ni kutabelwa ki yena.

 Mwa linako za Jesu, babahulu babulapeli nebalapelanga litapelo zelelezwi kutabisa batu. Nihakulicwalo, Jesu naabulezi nto yeñwi yeluswanela kuziba, naize: Mulapele kuzwelela kwa pilu mi musike mwa libelela kububekwa ki baba mibona. Ki lika mañi zenekazwa mwateñi? Naize: “Ndataho ya bona kwa mukunda, u ka ku kutiseza.” (Mat. 6:5, 6) Ka niti, nto yabutokwa haki zebanahana batu ka za litapelo zaluna, kono ki zanahana Jehova. Mubonelo wa Jehova ki ona otahisa kuli litapelo zaluna libe zabutokwa. Ki nto yeswana ni kwa lika zelupeta mwa sebelezo yaluna ku Jehova. Haluikutwi kuli sebelezo yaluna ku Jehova ki yabutokwa bakeñisa kuli batu babañwi balububeka, kono luikutwa cwalo bakeñisa kuli itabisa Jehova “ya bona kwa mukunda.”

Tabernakele haneifelile kuyahiwa, “lilu la kwahela Tende ya kopano, mi liseli la kanya ya Muñaa Bupilo la tala mwa Tabernakele.” (Ex. 40:34) Nto yeo neibonisize kuli Jehova naatabile hahulu! Munahana kuli Bezaleele ni Oholiabi nebaikutwile cwañi ka nako yeo? Nihaike kuli mabizo abona naasika ñolwa fa lika zene bapangile, balukela kuba bane batabile kuziba kuli Mulimu naafuyozi buikatazo bwabona kaufela. (Liprov. 10:22) Mwa lilimo zenetatami, ka niti, nebatabile hahulu hanebaboni kuli lika zene bapangile nelizwelapili kuitusiswa mwa bulapeli bwa Jehova. Habaka zusiwa kwa bafu nikupila mwa lifasi lelinca, kusina kukakanya, Bezaleele ni Oholiabi bakataba hahulu habakaziba kuli tabernakele neiitusisizwe mwa bulapeli bwaniti ka lilimo ze batoeza 500.

Nihaike kuli hakuna mutu yabona buikokobezo bwamina ni moya wa kuitatela kusebeza, Jehova yena wabona!

Mwa kopano ya Jehova kacenu, batu babapanga mafilimu, babaswanisa, babaliza lipina, babaanga maswaniso, batoloki, ni bañoli, kaufelaa bona baezanga misebezi yeo basa itibahazi. Kacwalo, kamubulelelo omuñwi, hakuna ya bona misebezi yebaeza. Ki nto yeswana ni kwa misebezi yeeziwa mwa liputeho zefitelela 110,000 mwa lifasi kaufela. Ki mañi yabonanga misebezi yaezanga sikombwa sa liakaunti kwa mafelelezo a kweli? Ki mañi yabonanga muñoli halukisa piho yasebelezo ya mwa simu ya puteho? Ki mañi yabonanga muzwale kamba kaizeli yanga muhato wa kulukisa sinca Ndu ya Mubuso?

Kwa mafelelezo a bupilo bwabona, Bezaleele ni Oholiabi nebasika fiwa mipuzo yemituna ilikuli bakone kuitumba bakeñisa bukwala bone babonisize mwa misebezi yabona. Kono nebaamuhezi nto yeñwi yabutokwa hahulu ili kutabelwa ki Jehova. Lwakona kukolwa kuli Jehova naalemuhile musebezi wabona. Haike lulikanyise mutala wabona wa buikokobezo ni wa kuitatela kusebeza.