Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mutone—Satani Ubata Kumica!

Mutone—Satani Ubata Kumica!

“Mu tone. Sila sa mina, yena Diabulosi, u zamaya sina tau ye buluma, ye bata ye i ka ca.”—1 PIT. 5:8.

1. Mutaluse mo sibupiwa sa moya nesifetuhezi kuba Satani.

KWA makalelo, naaswalisana hande ni Jehova. Kono hamulaho, sibupiwa sa moya se, nesibata kuli batu basilapele. Mwa sibaka sa kuhanela takazo yemaswe yene mutahela, naatuhelezi takazo yeo kuzwelapili kuhula kufitela aeza sibi. (Jak. 1:14, 15) Haluzibi libizo lanaabizwa kalona sapili, kono ka nako yacwale ubizwa Satani. “Naa si ka tiiseza mwa niti.” Naakwenuhezi Jehova mi afetuha kuba “ndatahe lishano.”—Joa. 8:44.

2, 3. Manzwi a kuli “Satani” “Diabulosi,” “noha,” ni “drakoni” abonisañi ka za sila sesituna ka kufitisisa sa Jehova?

2 Kuzwa feela ka nako yanaakwenuhile, Satani ubile sila sesituna ka kufitisisa sa Jehova ni sa batu kaufela mwa lifasi. Bibele ilutusa kuziba kuli Satani umaswe hahulu. Linzwi la Satani litalusa “Muhanyezi,” ili nto yebonisa kuli lingeloi lelimaswe le, litoile puso ya Mulimu mi lilwanisa puso yeo ka maata alona kaufela. Saabata Satani luli ki kubona puso ya Jehova haifela.

3 Kwa Sinulo 12:9, Satani ubizwa Diabulosi, ili linzwi lelitalusa “Musawani.” Satani ushwauzi Mulimu ka kumubiza kuli ki lihata. Manzwi a kuli “noha ya kale” aluhupulisa mo Satani  naaitusiselize noha kwa kupuma Eva. Manzwi a kuli “drakoni ye tuna” aa swanela kuitusiswa ku Satani kakuli wasabisa, ki ya situhu, mi umaswe. Ubata kuli mulelo wa Mulimu usike wapetahala, mi ubata kuyundisa batu ba Mulimu.

4. Lukanyakisisañi mwa taba ye?

4 Kwaiponahalela hande kuli Satani ki sila sesituna sesibata kulupalelwisa kusepehala ku Mulimu. Ki lona libaka Bibele hailulemusa kuli: “Mu buluke minahano ya mina i nze i iketile, mu tone. Sila sa mina, yena Diabulosi, u zamaya sina tau ye buluma, ye bata ye i ka ca.” (1 Pit. 5:8) Kabakaleo, mwa taba ye, lukanyakisisa mikwa ye milaalu ya Satani yebonisa libaka halutokwa kuipabalela kusona sila sesimaswe se, sa Jehova ni batu bahae.

SATANI UNANI MAATA

5, 6. (a) Mufe mitala yebonisa kuli mangeloi a “tiile ka maata.” (b) Satani unani “maata a ku tahisa lifu” ka nzila ifi?

5 Mangeloi a “tiile ka maata.” (Samu 103:20) Anani butali bobutuna mi anani maata amatuna kufita batu. Mangeloi asepahala itusisanga maata aona ka nzila yende. Ka mutala, lingeloi lililiñwi la Jehova nelibulaile masole ba Maasirya ba 185,000. Mutu aliñwi naasike akona kueza cwalo, mi nihaiba yona mpi mutumbi neikafumana taata kueza cwalo. (2 Mal. 19:35) Nako yeñwi lingeloi neliitusisize buikoneli bwalona ni maata alona kwa kulukulula baapositola ba Jesu mwa tolongo. Nihaike kuli balibeleli nebali bukaufi, nebasika lemuha kuli lingeloi nelikwaluzi likwalo, kuzwiseza baapositola kwande, ni kukwala likwalo hasamulaho!—Lik. 5:18-23.

6 Mangeloi asepahala aitusisanga maata aona kwa kueza lika zende, kono Satani yena uitusisanga maata ahae kwa kueza zemaswe. Kaniti, Satani unani maata, mi unani buikoneli bwa kukukueza. Bibele ibulela kuli Satani ki “mubusi wa lifasi le” ni kuli ki “mulimu wa lifasi le.” (Joa. 12:31; 2 Makor. 4:4) Satani mane unani “maata a ku tahisa lifu.” (Maheb. 2:14) Kono taba yeo haitalusi kuli ki yena luli yabulayanga batu. Haiba ki cwalo, taba yeo italusañi? Sapili, mwa lifasi le kutezi moya wa sitoyo ni wa mifilifili zesusuezwa ki Satani. Sabubeli, bakeñisa kuli Eva naalumezi buhata bwa Satani, ni kuli Adama naasika utwa Mulimu, batu kaufela banani sibi mi bashwa. (Maro. 5:12) Jesu naabulezi kuli Satani ki “mubulai.” (Joa. 8:44) Kusina kukakanya, Satani ki sila sesimaata.

7. Madimona abonisize cwañi kuli anani maata?

7 Haluhanyeza Satani, luhanyeza ni baba muyemela kaufela ni babalwanisa puso ya Mulimu. Babañwi kubona ki sikwatatuna sa mangeloi akwenuhile abizwa madimona. (Sin. 12:3, 4) Hañata-ñata, madimona abonisize kuli anani maata amatuna kufita batu, mi naaezize cwalo ka kubatahiseza manyando amañata hahulu. (Mat. 8:28-32; Mare. 5:1-5) Musike mwa libala kuli madimona ni mulenaa ona banani maata. (Mat. 9:34) Haiba Jehova asa lutusi, halukoni kuwina mwa ndwa ye lulwana ni Satani.

SATANI KI YASITUHU

8. (a) Ki ufi mulelo wa Satani? (Mubone siswaniso sesi fa likepe 9.) (b) Kulikana ni zemuiponezi, lifasi le, libonisa cwañi situhu sina Satani?

8 Muapositola Pitrosi naabapanyize Satani kwa “tau ye buluma.” Buka yeñwi ya lipatisiso ibulela kuli linzwi la Sigerike lelitolokilwe kuli “kubuluma” litalusa “mulilelo wa sibatana sesishwile hahulu tala.” Taba yeo italusa hande situhu ni moya omaswe zanaani zona Satani! Ki yena yazamaisa  lifasi kaufela, kono haikutwi kuli nto yeo ilikani kuyena. Satani uswana sina tau yeshwile tala yetaseza lifolofolo zeñata. (1 Joa. 5:19) Sihulu ulwanisa Bakreste babatozizwe babasali fa lifasi, kukopanyeleza cwalo ni “lingu ze ñwi.” (Joa. 10:16; Sin. 12:17) Mulelo wa Satani ki kuyundisa batu ba Jehova. Nyandiso yebakopani niyona Bakreste ba niti kuzwa feela mwa linako za baapositola kutofita cwale, ibonisa kuli Satani unani situhu.

9, 10. (a) Satani naataselize cwañi sicaba sa Isilaele? (Mufe mutala.) (b) Ki kabakalañi Satani hanaandongwami Maisilaele ba mwa linako za kwamulaho? (c) Munahana kuli Satani uikutwanga cwañi yomuñwi wa batanga ba Jehova haeza sibi sesituna kacenu?

9 Satani ubonisize situhu ka nzila yeñwi hape. Tau yeshwile tala haisweli folofolo, haiutwelangi makeke folofolo yeo. Isika bulaya kale folofolo yeo, haiutwangi makeke, mi haiikutwangi bumaswe hamulaho wa kubulaya folofolo. Ka nzila yeswana, Satani hautwelangi makeke batu bataseza. Ka mutala, munahana kuli Satani naaikutwanga cwañi hanaabonanga Maisilaele inze baeza libi zecwale ka buhule ni kuba ni mukwañuli? Hamubala za kozi yenetahezi Zimiri kabakala buhule bwahae ni za kozi yenetahezi Gehazi kabakala mukwañuli wahae, mwendi mwakona kulemuha kuli Satani ulukela kuba yanaatabile bakeñisa kuli naatuzi.—Num. 25:6-8, 14, 15; 2 Mal. 5:20-27.

Satani utabelanga hahulu yomuñwi wa batanga ba Jehova haeza sibi (Mubone paragilafu 10)

10 Satani naanani libaka lelituna hanaandongwami Maisilaele ba mwa linako za kwamulaho. Muhupule kuli Mesia naakazwa mwa sicaba sa Isilaele, ni kuli naakaba yena yanaaka pyata Satani ni kubonisa kuli Jehova ki yena yanani tukelo ya kubusa. (Gen. 3:15) Satani naasatabeli kuli Maisilaele balumelelwe ki Mulimu, kabakaleo naalikile mwanaakonela kaufela kuli abasilafaze ka bumaswe. Musike mwanahana kuli Satani naaikutwile bumaswe Davida hanaaezize bubuki. Mi musike mwanahana kuli Satani naautwile makeke Mushe hanaalatehezwi ki tohonolo yahae ya kukena mwa Naha ya Sepiso. Mane Satani utabelanga hahulu yomuñwi  wa batanga ba Mulimu haeza sibi sesituna. Mi mane Diabulosi uitusisanga libi zecwalo kwa kunyaza Jehova.—Liprov. 27:11.

11. Ki kabakalañi Satani hanaandongwami Sara?

11 Satani sihulu naatoile lubasi mwa naakazwa Mesia. Ka mutala, munahane feela zeneezahezi Jehova hanaabulelezi Abrahama kuli naakaba “sicaba se situna.” (Gen. 12:1-3) Abrahama ni Sara hane bali mwa Egepita, Faro naangile Sara kumuisa kwa ndu yahae kuli ayo ba musalaa hae. Nihakulicwalo, Jehova naasilelelize Sara ni kumubabalela mwa muinelo otaata wo. (Mubale Genese 12:14-20.) Nto yeswana neiezahezi mwa muleneñi wa Gerari pili Isaka asika pepiwa kale. (Gen. 20:1-7) Kana Satani ki yena yanaatahisize miinelo yeo? Muhupule kuli Sara naasiile muleneñi ofumile wa Ure ni kuyo pila mwa litende. Kacwalo, kana Satani naatahiseza Sara muliko wa kuli ayo pila mwa ndu ya silena ya Faro kamba ya Abimeleki mone kunani sifumu? Kana Satani naahananile kuli Sara naakayubeka muunaa hae ni kufulalela Jehova kuli anyalwe kuyomuñwi wa malena bao? Bibele haibuleli sesiñwi fa taba yeo, kono kusina kukakanya, Diabulosi naakatabela hahulu haiba Sara naakalatehelwa ki tohonolo ya kuba mwa lubasi mone kukazwa Mesia. Satani naasike aikutwa bumaswe nihanyinyani linyalo la musali yomunde yale, libizo hae, ni silikani sahae ni Jehova hane likasinyeha. Satani usituhu mi umaswe hahulu!

12, 13. (a) Satani naabonisize cwañi situhu ka nako yanaapepilwe Jesu? (b) Munahana kuli Satani uikutwa cwañi ka za banana babalata Jehova ili babaeza kataata kumusebeleza kacenu?

12 Jesu naapepilwe hamulaho wa lilimo zeñata-ñata kuzwa ka nako yanaapilile Abrahama. Musike mwanahana kuli Satani naanga mbututu yeo kuba yende kamba yebuheha. Satani naaziba kuli mbututu yeo neikahula ni kuba Mesia yanaasepisizwe. Jesu neli yena kalulo yetuna ya lusika lwa Abrahama, mi hamulaho naakaba yena yanaaka sinya “misebezi ya Diabulosi.” (1 Joa. 3:8) Kana Satani naakanahana kuli kubulaya mbututu yeo ki kezo yesituhu? Kutokwa. Satani haana taba ni kuli zaeza lilukile kamba halisika luka. Kacwalo naangile muhato kapili-pili kuli abulaye Jesu inze asali mwanana. Naaezize cwalo ka mukwa ufi?

13 Mulena Heroda hanaabulelezwi ki baana ba kwa Upa bane banuha ka linaleli kuli kupepilwe “mulena wa Majuda,” naanyemile hahulu kuli mane alela kubulaya mbututu yeo. (Mat. 2:1-3, 13) Kacwalo, alaela kuli bana babashimani kaufela mwa Betelehema ni mwa likiliti zayona, ba lilimo zepeli kamba zesafiti fo, babulaiwe. (Mubale Mateu 2:13-18.) Jesu naapunyuhile ka nako ya pulao yetuna yeo, kono taba yeo ilulutañi ka za Satani yena sila saluna? Diabulosi hangi bupilo bwa batu kuba bwa butokwa. Mane nihaiba banana haana taba ni bona. Kusina kukakanya, Satani ki “tau ye buluma.” Kamita muhupulange kuli Satani usituhu hahulu!

SATANI KI LIHATA

14, 15. Satani “foufalize minahano ya ba ba sa lumeli” ka mukwa ufi?

14 Buhata ki yona feela nzila yeo Satani aitusisanga kwa kukwenula batu ku Mulimu waluna yalilato Jehova. (1 Joa. 4:8) Satani upuma batu ka kutahisa kuli basike ba “lemuha kuli ba tokwa za Mulimu.” (Mat. 5:3) Diabulosi u “foufalize minahano ya ba ba sa lumeli” kuli basike baziba niti ka za Jehova.—2 Makor. 4:4.

15 Bulapeli bwa buhata ki yona nzila yetuna kakufitisisa yaitusisa Satani  kwa kupuma batu. Waziba kuli Jehova ki “Mulimu ya lifufa.” (Ex. 20:5) Kacwalo, munahane tabo yabanga ni yona Satani habona batu inze balapela bokukululu babona, lika zeñwi zebupilwe, lifolofolo, mutu yomuñwi kamba nto ifi kamba ifi mwa sibaka sa kulapela Jehova. Ka bumai, nihaiba batu babañata babanahana kuli balapela Mulimu ka nzila yelumelelwa, bazamiswa ki litumelo zabuhata ni lizo zesina tuso. Maisilaele ba mwa linako za Isaya ni bona nebali mwa muinelo oswana. Jehova naabatusize ka kubabulelela kuli: “Mu sinyezañi mali a mina ku ze si buhobe? Mi mu ikatalezañi ze sa kulisi? A mu ni teeleze, mi mu ka ca ze nde, moya wa mina u tabele ze nunile.”—Isa. 55:2.

16, 17. (a) Ki kabakalañi Jesu hanaabulelezi Pitrosi kuli: “Zwa ku na, Satani”? (b) Satani ukona kulupuma cwañi kuli lusike lwazwelapili kutona?

16 Satani wakona kupuma nihaiba batanga ba Jehova babatukufalezwi. Ka mutala, munahane zeneezahezi Jesu hanaabulelezi balutiwa bahae kuli naatuha abulaiwa. Muapositola Pitrosi yanaalata Jesu naabulezi kuli: “Mulena, ha ku ikutwele butuku; taba yeo ha i na ku ezahala ku wena.” Jesu naabulelezi Pitrosi kuli: “Zwa ku na, Satani!” (Mat. 16:22, 23) Ki kabakalañi Jesu hanaabizize Pitrosi kuli “Satani”? Neli kabakala kuli Jesu naaziba zenetuha liezahala. Nekusiyezi feela nako yenyinyani kuli Jesu ashwe ilikuli afe sitabelo sa tiululo ni kubonisa kuli Diabulosi ki lihata. Yeo neli nako yabutokwa hahulu mwa bupilo bwa batu mi nesi nako yakuli Jesu a “ikutwele butuku.” Satani naakatabela hahulu kambe Jesu naatuhezi kuba yatona.

17 Mafelelezo a muinelo wa lifasi le afakaufi, kacwalo, ni luna lupila mwa linako zetaata. Satani ubata kuli ‘luikutwele butuku’ ka kutahisa kuli luise hahulu mamelelo kwa kubata sifumu mwa lifasi le. Ubata kuli lulibale kuli lupila mwa linako za mafelelezo ni kuli lusike lwazwelapili kutona. Musike mwatuhelela nto yecwalo kuezahala kumina! Kono “mu zwelepili ku tona.” (Mat. 24:42) Musike mwa lumela buhata bwa Satani bwa kuli mafelelezo a lifasi akwahule hahulu kamba kuli mane haana kuba teñi.

18, 19. (a) Satani ukona kutahisa cwañi kuli lunahane kuli Jehova hakoni kululata? (b) Jehova ulutusa cwañi kuli luzwelepili kutona?

18 Satani ulika kulupuma ka nzila yeñwi hape. Ubata kuli lulumele kuli Jehova hakoni kululata ni kuli haana kuluswalela libi zaluna. Kono bo ki buhata bwa Satani. Munahane taba ye, ki mañi luli yasaswaneli kulatiwa ki Jehova? Ki Satani. Ki mañi luli yasike aswalelwa ki Mulimu? Ki Satani. Kono ka za luna, Bibele ibulela kuli: “Mulimu haki ya si ka luka kuli a libale musebezi wa mina ni lilato le mu bonisize kwa libizo la hae.” (Maheb. 6:10) Jehova waitebuha lika kaufela zelueza kuli lumutabise, mi sebelezo yaluna kuyena haki ya mbango. (Mubale 1 Makorinte 15:58.) Kacwalo, musike mwa pumiwa ki Satani.

19 Sina molubonezi, Satani unani maata, situhu, mi ki lihata. Lukona kuwina cwañi ndwa halulwana ni sila sesicwana? Jehova walutusa. Linzwi lahae liluluta za linzila zaitusisa Satani, kacwalo, “lwa ziba tushambwe twa hae.” (2 Makor. 2:11) Haluziba linzila zeshutana-shutana zaitusisa Satani kwa kulutaseza, kukalubela bunolo kuzwelapili kutona. Kono kuziba feela linzila zaitusisa Satani hakusika likana. Bibele ibulela kuli: “Mu hanyeze Diabulosi, mi u ka saba ku mina.” (Jak. 4:7) Mwa taba yetatama, lukanyakisisa linzila zetaalu zelukona kuitusisa kwa kulwana ni Satani kuli luwine ndwa.