Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Lipuzo Zezwa Kwa Babali

Ki mañi Gogo wa kwa Magogo yabulezwi mwa buka ya Ezekiele?

Ka lilimo zeñata, lihatiso zaluna nelitalusanga kuli Gogo wa kwa Magogo ki libizo lenelifilwe Satani hamulaho wakulundulwa kwa lihalimu. Libaka? Kakuli buka ya Sinulo italusa kuli Satani ki yena yaetelela mwa kulwanisa batu ba Mulimu mwa lifasi kaufela. (Sin. 12:1-17) Kacwalo, neluutwisisa kuli Gogo ki libizo leliñwi la Satani.

Nihakulicwalo, kutwisiso yeo neitahisize lipuzo zeñwi zabutokwa. Ki kabakalañi halubulela cwalo? Muhanane ka za litaba ze, zelatelela: Hanaabulela za sinyeho ya Gogo, Jehova naabulezi kuli ukafa Gogo kwa ‘manoñu, ni linyunywani za mishobo-shobo, ni libatana za mwa naheñi, kuli a be sico sa zona.’ (Ezek. 39:4) Jehova naaekelize kuli: “Ka lizazi leo, ni ka fa Gogo sibaka sa mabita mwa Isilaele.” (Ezek. 39:11) Kono Satani, yali sibupiwa sa moya ukona kuciwa cwañi ki linyunywani ni libatana za mwa naheñi? Satani ukona cwañi kubani libita mwa lifasi? Bibele ibulela kakuutwahala kuli Satani ukanepelwa mwa mukoti ka lilimo ze 1,000. Haana kuciwa ki linyunywani ni libatana kamba kupumbekiwa.—Sin. 20:1, 2.

Bibele ibulela kuli kwa mafelelezo a lilimo ze 1,000, Satani uka lukululwa mwa mukoti mi “u ka zwa ku yo kelusa macaba a mwa maneku a mane a lifasi, Gogo ni Magogo, ku ba kubukanyeza ndwa.” (Sin. 20:8) Kono Satani ukona kukelusa cwañi Gogo, haiba kuli ki yena Gogo? Kona kuli “Gogo” yabulezwi mwa buka ya Ezekiele, kamba mwa buka ya Sinulo haki Satani.

Kacwalo, ki mañi Gogo wa kwa Magogo? Kuli lualabe puzo yeo, lutokwa kubatisisa mwa Mañolo kuli luzibe yaka lwanisa batu ba Mulimu. Bibele ibulela za twaniso ya ‘Gogo wa kwa Magogo,’ twaniso ya “mulena wa kwa mutulo,” ni twaniso ya “malena ba lifasi.” (Ezek. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Sin. 17:14; 19:19) Kana zeo ki litwaniso zeshutana? Hakubonahali cwalo. Kubonahala kuli Bibele itusisa mabizo ashutana kwa kutalusa twaniso yeswana. Ki kabakalañi halubulela cwalo? Kakuli Bibele ilubulelela kuli macaba kaufela amwa lifasi akaabana mwa twaniso ya mafelelezo yekatahisa kuli ndwa ya Armagedoni ikalise.—Sin. 16:14, 16.

Halubapanya litaba ze kaufela zeama twaniso  ya mafelelezo kwa batu ba Mulimu, lwaiponela hande kuli libizo la Gogo wa kwa Magogo haki libizo la Satani. Kono Gogo wa kwa Magogo ki sikwata sa batu. Kana “mulena wa kwa mutulo,” ki yena yaka etelela sikwata seo? Haluzibi hande taba yeo. Kono kutwisiso ye, izamaelela ni zabulela Jehova ka za Gogo kuli: “U ka zwa mwa naha ya hao ye kwa mafelelezo a Mutulo, u ta ni macaba a mañata a ku wena; kaufela bona ki ba ba pahami lipizi, ki kopano ye tuna, mpi ye maata.”—Ezek. 38:6, 15.

Kakuswana, mupolofita Daniele yanaapilile ka nako yeswana ni yanaapila kuyona Ezekiele, ubulela cwana ka za mulena wa kwa mutulo: “Kwa Upa ni kwa Mutulo, ku ka zwa mulumo o ka mu sabisa, mi u ka kuta a halifile hahulu, ku yo bulaya ni ku sinya ba bañata. Fa ka tibelela, mwa litende za hae za bulena, ki mwahalaa mawate ni lilundu le li tumile, le li kenile. Kwapili u ka fita fa lizazi la hae la ku shwa, a sa fumani tuso ku mutu.” (Dan. 11:44, 45) Taba ye, yaswana ni litaba zeibulela buka ya Ezekiele ka za lika zakaeza Gogo.—Ezek. 38:8-12, 16.

Ki lika mañi zekaezahala hamulaho wa twaniso ya mafelelezo? Daniele ulubulelela kuli: “Mwa linako zeo [fa Armagedoni] ku ka yema Mikaele [Jesu Kreste], nduna yo mutuna, ya yemela sicaba sa henu [yayemi kuzwa feela ka 1914]. Linako zeo ikaba linako za ñalelwa [ili ñalelwa yetuna], ze ka eza kuli, samba ku ba, ha ku si ka bonwa nako ye cwalo mwa macaba. Mwa linako zeo, mutu kaufela wa mwa sicaba sa henu ya ka fumanwa a ñozwi mwa buka, u ka piliswa.” (Dan. 12:1) Kwa liñolo la Sinulo 19:11-21, lubala litaba zeswana ni zeo ili za kaeza Jesu.

Kono ki mañi “Gogo ni Magogo” yabulezwi kwa Sinulo 20:8? Libizo leo liyemela batu babaka kwenuhela Jehova ni kulwanisa batu ba Mulimu ka nako ya tiko ya mafelelezo ili kwa mafelelezo a lilimo ze 1,000. Batu bao bakaba ni moya omaswe wa sitoyo, oswana ni wa Gogo wakwa Magogo ili macaba akalwanisa batu ba Mulimu kwa mafelelezo a ñalelwa yetuna. Sina feela macaba ao hakayundiswa fa Armagedoni, Gogo ni Magogo niyena ukayundiswa. (Sin. 19:20, 21; 20:9) Kacwalo, kwaswanela kuli batu kaufela babaka kwenuhela Mulimu kwa mafelelezo a lilimo ze 1,000 babizwe “Gogo ni Magogo.”

Ka kuba baituti ba Bibele babatukufalezwi, lunyolelwa hahulu kuziba yakaba “mulena wa kwa mutulo” kwapilinyana. Kono kusina taba ni kuli ki mañi yakaetelela macaba kuyo lwanisa batu ba Mulimu, lunani buikolwiso bwalika zepeli ze: (1) Gogo wakwa Magogo ni mpi yahae bakatulwa ni kuyundiswa. (2) Mulenaa luna Jesu Kreste ukalamulela batu ba Mulimu ni kubakenya mwa lifasi lelinca mokunani kozo ni buiketo sakata.—Sin. 7:14-17.