TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA February 2015

Mwa tawala ye, ku fumaneha litaba ze ka itutiwa ku zwa April 6 ku isa May 3, 2015.

Mpo ye ne ba Filwe Batu ba Mwa Japan ka ku sa Libelela

Hatiso ye nca mwa puo ya Sijapanizi ye na ni toho ya taba ye li, Bibele—Buka ya Evangeli ya Mateu. Ki lika mañi ze i na ni buka yeo? Ki kabakalañi ha ne i lukisizwe?

Mu be ni Buikokobezo ni Musa Sina Jesu

1 Pitrosi 2:21 i lu laela ku latelela mutala wa Jesu ka busepahali. Lu kona ku bonisa cwañi buikokobezo ni musa sina Jesu nihaike kuli ha lu si ka petahala?

Mu be ni Bundume ni Temuho Sina Jesu

Ka ku itusisa ze ñozwi mwa Bibele, lu ituta kuli Jesu ki ya cwañi. Mu nyakisise mo lu kona ku likanyiseza Jesu ka busepahali ka ku bonisa bundume ni temuho.

Mu Zwelepili ku ba ni Tukufalelo Mwa Bukombwa

Lwa ziba kuli ku kutaza taba ye nde ki ona musebezi wa butokwa o lu kona ku eza kacenu. Lu kona ku zwelapili cwañi ku ba ni tukufalelo ye tuna mwa bukombwa?

Ku Lukisa Macaba Kuli A Lutiwe “Tuto ya Jehova”

Bakreste ba kwa makalelo ne ba kondisize cwañi musebezi wa ku kutaza taba ye nde? Ki lika mañi ze ne tahisize kuli musebezi wa ku kutaza u be o bunolo mwa linako za baapositola ku fita nako ifi kamba ifi?

Jehova U Etelela Musebezi wa Luna wa ku Luta Mwa Lifasi Kaufela

Ki lika mañi ze ezahalile mwa lilimo za cwanoñu fa ze tusize batanga ba Jehova ku kutaza hande taba ye nde mwa lifasi kaufela?

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Lu kona ku ezañi kuli lu tuse mizwale ni likaizeli ba ba kula matuku a sa lumelelani ni miunko ya lisende? Ki mwa miinelo mañi mo kaizeli a swanela ku itama taulo kwa toho?

FROM OUR ARCHIVES

“Nako ye Ipitezi Hahulu”

Magazini ya Zion’s Watch Tower, ye ne talusa kuli sitabelo sa tiululo ki sona se si bonisa hahulu lilato la Mulimu. Kupuzo ne i eziwanga cwañi mwa mazazi a kwamulaho?