Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Hupulange ba ba Mwa Sebelezo ya ka Nako Kaufela

Mu Hupulange ba ba Mwa Sebelezo ya ka Nako Kaufela

“Ha lu libalangi musebezi wa tumelo ya mina ni buikatazo bwa lilato la mina.”—1 MATES. 1:3.

1. Paulusi naa ikutwile cwañi ka za mizwale ni likaizeli ba ne ba beleka ka taata ku kutaza taba ye nde?

MUAPOSITOLA Paulusi naa itebuha hahulu mizwale ni likaizeli za hae ba ne ba sebeza ka taata mwa musebezi wa ku kutaza taba ye nde. Naa ñozi kuli: “Ha lu libalangi musebezi wa tumelo ya mina ni buikatazo bwa lilato la mina ni buitiiso bo mu bonisa kabakala sepo ya mina ku Mulenaa luna Jesu Kreste fapilaa Mulimu wa luna Ndate.” (1 Mates. 1:3) Jehova ni yena wa hupulanga ni ku itebuha lika kaufela ze ba eza batanga ba hae kuli ba mu sebeleze, ibe kuli ki ze tuna kamba ki ze nyinyani.—Maheb. 6:10.

2. Lu ka nyakisisañi mwa taba ye?

2 Mwa linako za kwamulaho ni mwa linako za luna, Bakreste ba zwezipili ku fa matabelo a matuna ilikuli ba eze ze ñata ha ba nze ba sebeleza Jehova. Mwa taba ye, lu ka nyakisisa ze ne ba ezize Bakreste ba bañwi mwa linako za baapositola kuli ba sebeleze Jehova. Hape lu ka nyakisisa musebezi o ba eza mizwale ni likaizeli ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela, mi lu ka bona mo lu kona ku ba tuseza.

BAKRESTE BA MWA LINAKO ZA BAAPOSITOLA

3, 4. (a) Mizwale ni likaizeli ba mwa linako za baapositola ne ba sebelelize Jehova mwa linzila mañi? (b) Bakreste ba ne ba li mwa sebelezo ya ka nako kaufela ne ba fumananga cwañi ze ne ba tokwa?

3 Hamulahonyana wa kolobezo ya hae, Jesu a kala ku kutaza ka za Mubuso wa Mulimu, mi a luta ba bañwi kuli ba eze musebezi o swana wo. (Luka 3:21-23; 4:14, 15, 43) Jesu ha saa shwile, baapositola ba hae ba etelela  mwa musebezi wa ku kutaza mi taba ye nde ya kutazwa kwa batu ba bañata. (Lik. 5:42; 6:7) Bakreste ba bañwi ne ba siile mandu a bona ni ku yo sebeleza ku si li sina balumiwa. Ka mutala, Filipi naa kutalize mwa libaka ze shutana-shutana za mwa Palestine. (Lik. 8:5, 40; 21:8) Paulusi, ya naa li mulumiwa, naa kutalize taba ye nde mwa libaka ze ñata ze ne li kwahule ni kwa naa pila. (Lik. 13:2-4; 14:26; 2 Makor. 1:19) Batu ba ba cwale ka Mareka, Luka, ni Silvano (Silasi), ne ba ñozi libuka za mwa Bibele kamba ne ba tusize batu ba ne ba ñola Bibele mwa musebezi wa buñoli. (1 Pit. 5:12) Likaizeli ba bañata ne ba belekile hamoho ni mizwale bao. (Lik. 18:26; Maro. 16:1, 2) Mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste, lu bala litaba ze tabisa ka za mizwale ni likaizeli bao. Litaba zeo li bonisa kuli Jehova wa itebuha musebezi o ba eza batanga ba hae mi wa ba tusa ku fumana ze ba tokwa.

4 Bakreste ba ne ba pila mwa linako za baapositola ne ba ipilisanga kamukwaufi? Ka linako ze ñwi, ne ba tusiwanga ki Bakreste ba bañwi, kono ne ba sa pihelelangi kuli Bakreste bao ba ba tuse. (1 Makor. 9:11-15) Nihakulicwalo, ne ba amuhelanga lituso ze ne ba fiwanga. Ne ba memelwanga kwa lico, ne ba fiwanga mandu a ku pila ku ona, ni ku tusiwa mwa linzila ze ñwi. Batu hamoho cwalo ni puteho kaufela ne ba tusanga Bakreste bao.—Mu bale Likezo 16:14, 15; Mafilipi 4:15-18.

BAKRESTE BA BA MWA SEBELEZO YA KA NAKO KAUFELA KACENU

5. Ki lika mañi ze ne ba bulezi batu ba bañwi ba ba nyalani ka za bupilo bwa bona mwa sebelezo ya ka nako kaufela?

5 Ni kacenu, mizwale ni likaizeli ba ba bañata ba sebeza ka taata kuli ba sebeleze Jehova ka nako kaufela mwa linzila ze shutana-shutana. (Mu bone mbokisi ye li “ Linzila ze Shutana-Shutana za Sebelezo ya ka Nako Kaufela.”) Mizwale ni likaizeli bao ba ikutwa cwañi ka za bupilo bo ba iketezi? Mu ka susuezwa hahulu haiba mu buza mizwale ni likaizeli ba bañwi puzo yeo. Muzwale yo muñwi u sebelize sina paina wa kamita, paina ya ipitezi, mulumiwa, ni ku sebeza sina silama sa lubasi lwa Betele ya kwa naha i si li. Muzwale yo u li: “Ni ikutwa kuli ye ñwi ya liketo ze tuna ka ku fitisisa ze ni kile na eza ki ku kena mwa sebelezo ya ka nako kaufela. Ha ne ni na ni lilimo ze 18, ne ni li mwa silikwalikwani sa ku keta ku ya kwa yunivesiti, ku kena musebezi, kamba ku eza bupaina. Ze ezahezi mwa bupilo bwa ka li ni tusize ku lemuha kuli Jehova ha libalangi matabelo e lu mu ezezanga kuli lu mu sebeleze ka nako kaufela. Ni konile ku itusisa buikoneli kaufela bwa ni file Jehova, mwa miinelo ye ne ku ka ba taata ku eza cwalo kambe ne ni ketile ku eza misebezi ya mwa lifasi.” Musalaa muzwale yo u bulela kuli: “Musebezi kaufela o lu filwe u lu tusize ku hula kwa moya. Lu silelelizwe ni ku etelelwa ki Jehova ka nako kaufela nihaiba mwa linzila ze ne lu si ke lwa silelezwa ni ku etelelwa kambe ne lu si ka eza keto ye ne lu ezize. Ni itumelanga ku Jehova zazi ni zazi bakeñisa ku kena mwa sebelezo ya ka nako kaufela.” Kana kona mo mu bata ku ikutwela ni mina mwa bupilo?

6. Jehova u ikutwa cwañi ka za musebezi o lu mu ezeza?

6 Batu ba bañwi ha ba koni ku kena mwa sebelezo ya ka nako kaufela ka nako ye, kono ba kona ku sebeleza Jehova mo ba konela kaufela. Lwa ziba kuli Jehova wa itebuha sebelezo ya bona. Ka mutala, kwa liñolo la Filemoni 1-3, Paulusi naa lumezi litumeliso kwa mizwale kaufela ba mwa puteho ya mwa Kolose mi naa pundile ba bañwi kwa mizwale bao fa mabizo. Paulusi naa itebuha musebezi o ne ba eza mizwale bao mi ni Jehova ni yena naa itebuha musebezi wo. (Mu bale.) Sina feela mwa naa itebuhela musebezi o ne ba eza mizwale bao, Jehova, Ndataa luna wa kwa lihalimu wa itebuha musebezi o mu mu ezeza. Kacwalo ki lika mañi ze mu kona ku eza kuli mu tuse mizwale ni likaizeli ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela?

LINZILA ZE LU KONA KU TUSA KA ZONA MAPAINA

7, 8. Mapaina ba eza musebezi mañi, mi ba bañwi mwa puteho ba kona ku tusa cwañi mapaina?

7 Ka ku swana ni bakutazi ba ba tukufalezwi ba mwa linako za baapositola, mapaina kacenu ba susueza hahulu mizwale ni likaizeli mwa puteho. Mapaina ba bañata ba kutaza lihola ze 70 ka kweli. Mu kona ku ba tusa cwañi?

8 Kaizeli yo muñwi ya li paina ya bizwa Shari naa bulezi kuli: “Mapaina ba bonahala ku ba batu ba ba tiile, ba yanga mwa bukombwa ka zazi ni zazi. Nihakulicwalo, mapaina ba tokwa ku susuezwanga.” (Maro. 1:11, 12) Kaizeli yo muñwi ya naa ezize bupaina ka lilimo ze ñata naa bulezi cwana ka za mapaina  ba ba mwa puteho ya li ku yona: “Ba zwelapili ku sebeza ka taata. Haiba ba bañwi ba itatela ku itusisa mota ya bona mwa bukombwa ha ba zamaya ni mapaina, kamba haiba ba mema mapaina kwa sico, ku ba fa pene ya ku itusisa kwa tanansipoti, kamba ku ba fa pene ye ka ba tusa mwa linzila ze ñwi, mapaina ba ka itebuha hahulu. Mapaina ba ka ikutwa kuli ba latiwa luli.”

9, 10. Ki lika mañi ze ba ezize batu ba bañwi kuli ba tuse mapaina mwa puteho ya bona?

9 Nzila ye ñwi ye lu kona ku tusa ka yona mapaina ki ka ku sebeza ni bona mwa bukombwa. Likaizeli ba babeli ba ba li mapaina ne ba bulezi kuli ba tokwa mizwale ni likaizeli ba bañata ba ku sebezanga ni bona mwahalaa sunda ni ka nako ya musihali. Kaizeli ya saa sebeleza fa Betele kwa Brooklyn u hupula tuso ya naa kile a fiwa ha naa saa eza bupaina. Kaizeli yo u li: “Kaizeli yo muñwi ya naa na ni mota naa ni bulelezi kuli, ‘Ka nako ifi kamba ifi ha u ka bata mutu wa ku sebeza ni yena mwa bukombwa, u ni lizeze kuli ni to ya ni wena.’ Kaizeli yo naa ni tusize hahulu ka nako ye ne ni eza bupaina.” Kaizeli ya bizwa Shari u bulela kuli: “Hamulaho wa ku kutaza, mapaina ba bañata ba ba li makwasha ba siyalanga ba nosi. Mwendi ka linako ze ñwi mwa kona ku memanga mizwale ba makwasha kamba likaizeli ba makwasha kuli ba to fumaneha kwa tukiso ya mina ya ku lapela sina lubasi. Mapaina ba ka zwelapili ku tiya haiba mu eza ni bona misebezi ye miñwi.”

10 Kaizeli yo muñwi ya saa bile mwa sebelezo ya ka nako kaufela ka lilimo ze bato kwana 50, naa bulezi cwana ka za tuso ya naa filwe yena ni likaizeli ba bañwi ba makwasha: “Baana-bahulu ba mwa puteho ya luna ne ba kuta-kutelanga ku lu potela hamulaho wa likweli li sikai. Ne ba lu buzanga ka za buikangulo bwa luna ni za mubeleko wa luna mi ne ba lu buzanga haiba kuli ku na ni lipilaelo ze lu na ni zona. Ne ba tabelanga ku lu tusa luli. Ne ba lu potelanga kwa mandu a luna kuli ba zibe haiba ne lu tokwa ku tusiwa.” Baana-bahulu ba ni ba bañwi ba ba swana ni bona ba likanyisa mutala wa Onesiforo. Onesiforo naa na ni buikalabelo bwa ku babalela lubasi lwa hae, kono hape naa tusize Paulusi.—2 Tim. 1:18.

11. Mapaina ba ba ipitezi ba eza musebezi mañi?

11 Mufuta o muñwi wa sebelezo ya ka nako kaufela ki musebezi wa bupaina bo bu ipitezi. Mapaina ba ba ipitezi ba bañata ba kutazanga lihola ze 130 ka kweli ni kweli. Mi hape ba patehanga ku eza misebezi ye miñwi ya mwa puteho. Ofisi ya mutai i fanga mapaina bao pene-nyana ka kweli ni kweli bakeñisa kuli ha ba na hande nako ya kuli ba kene musebezi. Pene-nyana yeo i tusa mapaina bao ku leka lika ze ba tokwa, mi i ba tusa kuli ba fumane nako ye ñata ya ku kutaza.

12. Baana-bahulu ni ba bañwi mwa puteho ba kona ku tusa cwañi mapaina ba ba ipitezi?

 12 Lu kona ku ezañi kuli lu tuse mapaina ba ba ipitezi? Muuna-muhulu yo muñwi ya sebeleza fa ofisi ya mutai ili ya naa ambozi ni mapaina ba ba ipitezi ba bañata u bulela kuli: “Baana-bahulu ba swanela ku ambolanga ni mapaina ba ba ipitezi, ku ziba miinelo ye ba li ku yona, mi kona ba ka ziba mo ba kona ku ba tuseza. Lipaki ba bañwi ba nahananga kuli mapaina ba ba ipitezi ha ba tokwi ku tusiwa kakuli ba fiwanga pene-nyana ki ofisi ya mutai, kono mizwale ni likaizeli ko ba sebeleza mapaina bao ba kona ku tusa mapaina ba ba ipitezi bao mwa linzila ze ñata.” Ka ku swana ni mapaina ba kamita, mapaina ba ba ipitezi ba itebuhanga hahulu mizwale ni likaizeli ha ba sebeza ni bona mwa bukombwa. Kana mwa kona ku sebeza ni mapaina ba ba ipitezi?

MO LU KONA KU TUSEZA BAOKAMELI BA MUPOTOLOHO

13, 14. (a) Ki lika mañi ze lu swanela ku hupulanga ka za baokameli ba mupotoloho ni basali ba bona? (b) Mu kona ku ezañi kuli mu tuse ba ba mwa musebezi wa mupotoloho?

13 Baokameli ba mupotoloho ni basali ba bona ki mizwale ni likaizeli ba ba na ni yeloseli ili ba ba na ni tumelo ye tiile mi ba lu susuezanga. Kono ha lu swaneli ku libala kuli mizwale ni likaizeli bao ni bona ba tokwa ku susuezwa. Ni bona ba tabela kuli mizwale ni likaizeli ba sebezange ni bona mwa bukombwa. Hape ba itebuhanga haiba mizwale ni likaizeli ba ba mema kuli ba to itabisa hamoho ni bona, ku ikatulusa hamoho, kamba ku eza hamoho nto ye ñwi. Baokameli ba mupotoloho kamba basali ba bona ha ba li mwa sipatela kamba ha se ba ya kwa ku fola, lwa kona ku ba tusa ka ku ba lekulanga ni ka ku ba babalela ka ku ba fa lika ze ba tokwa. Luka, “mualafi ya latwa,” naa babalezi Paulusi ni batu ba naa zamaya ni bona ha ne ba ya kwa ku potela liputeho ze shutana-shutana.—Makolo. 4:14; Lik. 20:5–21:18.

14 Baokameli ba mupotoloho ni basali ba bona ba tokwa ku latiwa ni ku susuezwa ki balikani ba batuna. Muokameli yo muñwi wa mupotoloho naa ñozi kuli: “Ku bonahala kuli balikani ba ka, ba zibanga kuli ni tokwa ku susuezwa. Ba ni buzanga lipuzo ze tahisa kuli ni bulele mo ni ikutwela luli mi nto yeo i ni tusanga kuli ni bulele lika ze ni bilaeza. Bakeñisa kuli balikani ba ka ba ni teelezanga ka tokomelo ha ni bulela, ba ni tusanga luli.” Baokameli ba mupotoloho ba itebuhanga hahulu mizwale ni likaizeli ha ba bonisa kuli ba ba lata mi ba itamanga bulikani bo bunde ni mizwale ni likaizeli mwa puteho.

MU TUSE BA BA SEBELEZA FA BETELE

15, 16. Ki kabakalañi musebezi o ba eza ba ba sebeleza fa Betele ni ba ba yahanga Libaka za Mikopano ha u li wa butokwa, mi lu kona ku ba tusa cwañi?

15 Mizwale ni likaizeli ba ba sebeleza fa Betele ni ba ba yahanga Libaka za Mikopano ba eza musebezi wa butokwa hahulu o tusa mwa musebezi wa ku kutaza taba ye nde. Haiba kuli mwa puteho ya mina kamba mwa mupotoloho wa mina ku na ni mizwale ni likaizeli ba ba sebeleza fa Betele, mu kona ku ba tusa cwañi?

16 Mizwale ni likaizeli bao ha ba sa zo taha-taha fa Betele, mwendi ba ikutwanga bulutu ni ku tonda mabasi a bona ni balikani ba bona be ba siile kwa mahae a bona. Mizwale ni likaizeli ba ba sa zo taha-taha fa Betele bao ba itebuhanga haiba ba bañwi fa Betele kamba mwa puteho ya bona ba ikataza ku ba ziba hande ni ku ba balikani ba bona. (Mare. 10:29, 30) Tomahanyo ya musebezi wa fa Betele i lukisizwe ka nzila ye tusa mizwale ni likaizeli ba ba pila fa Betele kuli ba fumanehange kwa mikopano ya puteho ni ku yanga mwa bukombwa sunda ni sunda. Kono fokuñwi mizwale ni likaizeli bao ba banga ni misebezi ye miñwi kwandaa misebezi ye ba ezanga ka zazi ni zazi. Mizwale ni likaizeli mwa liputeho ba swanela ku utwisisa taba yeo mi ba swanela ku bonisa kuli ba itebuha musebezi o ba eza mizwale ni likaizeli ba ba sebeleza fa Betele.—Mu bale 1 Matesalonika 2:9.

KU TUSA BA BA MWA SEBELEZO YA KA NAKO KAUFELA BA BA SEBELEZA MWA LINAHA LI SILI

17, 18. Ki misebezi mañi ye ba peta mizwale ni likaizeli ba ba lumiwanga ku yo sebeleza mwa linaha li si li?

17 Bakreste ba bañwi ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela, ba lumiwanga ku yo sebeleza kwa naha i si li. Mwendi ba ka yo kalisa ku ca lico li si li, ku ituta puo i si li, ku twaela lizo za mwa sibaka seo, ni ku pila bupilo ka nzila ye shutana ni mo ne ba pilela ku  bona. Ki misebezi mañi ye ba ezanga ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba ba sebeleza kwa linaha li si li?

18 Ba bañwi ki balumiwa mi ba tandanga nako ya bona ye ñata mwa bukombwa. Ki bakutazi ni baluti ba ba na ni yeloseli mi ba talusezanga mizwale ni likaizeli mwa liputeho za bona litaba ze ba itutile. Ofisi ya mutai i fumanelanga balumiwa ndu-nyana kuli ba pile mwateñi mi i ba fanga pene-nyana kuli ba leke ze ba tokwa. Ba bañwi ba lumiwanga kwa naha i si li ku yo sebeleza fa ofisi ya mutai, kamba ku yo tusa mwa musebezi wa ku yaha liofisi za mutai, liofisi za toloko, Libaka za Mikopano, kamba Mandu A Mubuso. Ofisi ya mutai kamba mizwale ba ba pila kwa sibaka ko ba sebeleza balumiwa bao, ba ba fanga lika ze ba tokwa, inge cwalo ku ba fa lico ni mandu mwa ku ina. Ka ku swana ni ba ba sebeleza fa mutai, mizwale ni likaizeli bao ba fumanehanga kamita kwa mikopano ya puteho ni ku yanga mwa bukombwa. Mizwale ni likaizeli ba ba mwa liputeho ze ba sebeleza ku zona mizwale ni likaizeli bao ba tusiwanga hahulu.

19. Mu kona ku tusa cwañi ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba ba tilo sebeleza mwa naha ya mina?

19 Mu kona ku tusa cwañi ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba ba tilo sebeleza mwa naha ya mina? Mu hupule kuli mizwale ni likaizeli ba ba sa zo fita-fita mwa naha ya mina bao, mwendi ha ba si ka twaela lico ze mu canga mwa naha ya mina. Kacwalo, ha mu ba mema kwa sico, mwa kona ku ba buza haiba ba tabela ku ca sico se ba si ka ca kale fateñi kamba mwa kona ku ba kupa kuli ba mi bulelele lico ze ba sa tabeli ku ca. Ha ba ituta puo ya mina kamba lizo za mwa naha ya mina, ha ba na ku ziba lika zeo honafo feela. Kacwalo, mu bonise pilu-telele ku bona mi mu ba tuse ka sishemo. Ba tabela ku ituta!

20. Lu kona ku tusa cwañi ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ni bashemi ba bona?

20 Nako ha inze i ya, ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ili ba ba pila kwahule ni bahabo bona, mwendi ba ka tokwa ku eza katulo ya mwa ku tuseza bashemi ba bona ba se ba supezi. Haiba kuli bashemi ki Lipaki, ba batanga hahulu kuli bana ba bona ba zwelepili mwa sebelezo ya ka nako kaufela. (3 Joa. 4) Ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba ka eza mo ba konela kaufela ku tusa bashemi ba bona ni ku ba potelanga ka nako ni nako. Ba ba pila bukaufi ni bashemi ba ba cwalo ba kona ku tusa ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela. Batu bao ba ba pila bukaufi ba kona ku tusa bashemi bao haiba ba tokwa tuso. Lu swanela ku hupulanga kuli ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba patehile hahulu ku tusa mwa musebezi wa ku kutaza ili ona musebezi wa butokwa hahulu ka ku fitisisa fa lifasi kacenu. (Mat. 28:19, 20) Kana mwa kona ku hupulanga ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ka ku tusa bashemi ba bona?

21. Batu ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba ikutwanga cwañi ha ba tusiwa ni ku susuezwa ki ba bañwi?

21 Batu ba bañata ba sebeza ka taata bakeñisa kuli ba bata ku fuma. Kono batu ba ba iketela ku kena mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba sebeza ka taata bakeñisa kuli ba bata ku sebeleza Jehova mo ba konela kaufela ni ku tusa ba bañwi. Kacwalo, ba itebuha tuso ifi kamba ifi ye ba fiwa ki ba bañwi. Kaizeli yo muñwi ya mwa sebelezo ya ka nako kaufela ili ya naa lumilwe ku yo sebeleza kwa naha i si li naa bulezi kuli: “Ku amuhela liñolo la manzwinyana feela a bonisa kuli batu ba itebuha musebezi wa eza mutu ku bonisa kuli batu ba bañwi ba ku nahananga mi ba tabela musebezi wo eza.”

22. Mu ikutwa cwañi ka za sebelezo ya ka nako kaufela?

22 Batu ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba ketile ku pila bupilo bo bu tabisa luli. Ki bona bupilo bo bunde ka ku fitisisa kacenu. Batu ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela ba kona ku ituta tulemeno ni lituto ze ka ba tusa ka nako ya cwale ni mwa lifasi le linca. Hona cwale-cwale fa, batanga ba Jehova kaufela ba ka eza musebezi o ka ba fanga tabo ka zazi ni zazi. Haike lu zweleñipili ku hupulanga “musebezi wa tumelo” ni “buikatazo bwa lilato” za ba ba mwa sebelezo ya ka nako kaufela.—1 Mates. 1:3.