TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA August 2014

Mwa magazini mo, ku na ni litaba za ku ituta ze kalela mwa September 29 ku isa mwa October 26, 2014.

Kana Mwa Amuhela ‘Lico ka Nako ye Swanela’?

Kana mutu u swanela ku ba ni kolo ya ku bala lihatiso kaufela ze fiwa ki mutanga ya sepahala kuli a zwelepili ku tiya kwa moya?

Ki Lika Mañi ze ba Peta Basali Mwa Musebezi wa Jehova?

Mu itute mo ku kwenuhela Mulimu ne ku amezi baana ni basali. Ha mu nyakisise ze ezahezi za basali ba ne ba sepahala kwamulaho. Hape, mu bone mo basali ba Sikreste ba kona ku tuseza mwa musebezi wa Mulimu kacenu.

Mu Itusise Linzwi la Mulimu—La Pila!

Lipaki za Jehova kaufelaa bona ba bata ku ziba hande mwa ku kutaleza ha ba li mwa bukombwa. Mu nyakisise liakalezo ze tusa ze bonisa mo lu kona ku itusiseza Linzwi la Mulimu ni matrakiti a luna kuli lu buisane ni batu.

Jehova Mwa Sutelela ku Luna

Lu tokwa ku ba ni silikani se si tiile ni Jehova. Mu itute mo tiululo ni Bibele li boniseza kuli Jehova u lu suteleza ku yena.

Mu Utwe Linzwi la Jehova ko mu Inzi Kaufela

Mu itute libaka ha ku li kwa butokwa ku teeleza kwa linzwi la Jehova ni ku ambolisana ni yena. Taba ye i ka lu tusa ku bona mo lu kona ku ambukela lika ze kona ku lu palelwisa ku teeleza kwa linzwi la Jehova

‘U Kute mi U yo Tiisa Banabahenu’

Haiba muzwale naa kile a sebeza sina muuna-muhulu, kana wa kona ku “eza ka taata kuli a be fa musebezi wa buokameli” hape?

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Jesu ha naa bulezi kuli batu ba ba ka zusiwa kwa bafu “ha ba na ku nyala kamba ku nyalwa,” kana naa bulela za batu ba ba ka zusezwa fa lifasi?

FROM OUR ARCHIVES

Filimu ye Bizwa “Eureka Drama” ne I Tusize Batu ba Bañata ku Ituta Niti ya Mwa Bibele

Filimu ye kusufalizwe ya “Photo-Drama of Creation” ne i kona ku boniswa mwa libaka za matakanyani mane nihaiba mwa libaka mo ku si na malaiti.