Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Jehova wa Ziba ba ba li ba Hae”

“Jehova wa Ziba ba ba li ba Hae”

“Haiba mutu u lata Mulimu, mutu yo u zibwa ki Mulimu.”—1 MAKOR. 8:3.

1. Mu fe mutala o bonisa mo ne ba ipumezi batu ba bañwi ba Mulimu. (Mu bone siswaniso se si fahalimu.)

SIKWATA sa baana ne si yemi fapilaa tabernakele inze si itukiselize ku fa insense ku Jehova. Kwa lineku le liñwi, ne ku yemi Aruni yena muprisita ya pahami wa Isilaele, mi kwa lineku le liñwi ne ku yemi Kora ni baana ba 250. (Num. 16:16-18) Ne ku bonahala kuli baana bao kaufelaa bona ne ba sepahala ku Mulimu. Nihakulicwalo, Kora ni bayemeli ba hae ne ba ikuhumusa, ne li bakwenuheli, ne li baitati, mi hape ne ba bata ku yola Aruni fa buprisita. (Num. 16:1-11) Kora ni sikwata sa hae ne ba ipuma ka ku nahana kuli Jehova naa ka amuhela sebelezo ya bona. Kono niti kikuli ne ba shwauzi Jehova, ya ziba hande ze ne li mwa lipilu za bona. Jehova naa ziba kuli Kora ni sikwata sa hae ne li baipi ni kuli ne ba ipatela kanya.—Jer. 17:10.

2. Ki lika mañi za naa bulezi Mushe kuli ne li ka ezahala, mi za naa bulezi ne li talelelizwe cwañi?

2 Mushe naa bulezi kuli: “Muñaa Bupilo u ka bonisa ye li wa hae.” (Num. 16:5) Jehova naa bonisize cwañi kuli naa ziba balapeli ba hae ba niti ni balapeli ba ne ba ipumisa? Jehova naa lumile mulilo ku zwa kwa lihalimu mi wa to bulaya Kora ni baana ba 250. (Num. 16:35; 26:10) Ki Aruni feela ya naa siyezi inze a  yemi. Jehova naa bonisize hande kuli Aruni ne li yena muprisita ya naa ketilwe ni kuli ne li mulapeli wa niti wa Mulimu.—Mu bale 1 Makorinte 8:3.

3. (a) Ki lika mañi ze ne ezahezi mwa puteho ya Sikreste mwa miteñi ya Paulusi? (b) Lu kona ku itutañi ku Jehova ka za naa ezize kwa bakwenuheli ba mwa linako za Mushe?

3 Mwa linako za naa pila ku zona Paulusi, ili hamulaho wa lilimo ze 1,500 ku zwa mwa miteñi ya Mushe, ne ku ezahalile nto ye swana mwa puteho ya Sikreste. Paulusi naa talusize kuli batu ba bañwi ba ne ba ipapata ku ba Bakreste ne ba kalisize ku yemela lituto za buhata. Nihakulicwalo, ne ba zwezipili ku ba mwa puteho. Bakwenuheli bao ne ba bonahalile ku ba balapeli ba Jehova ba niti. Kono niti kikuli ne ba swana sina maakanyani, mi mane ne ba kalile “ku sinya tumelo ya ba bañwi.” (2 Tim. 2:16-18) Kana Jehova naa bona ze ne ezahala? Eni. Paulusi naa ziba za naa ezize Mulimu kwa batu ba ne ba mu kwenuhezi ili Kora ni bayemeli ba hae, kacwalo, naa sepile kuli Jehova naa ziba hande ze ne ezahala. Ni luna lwa kona ku sepa Jehova sina mwa naa mu sepezi Paulusi. Ha lu nyakisiseñi za naa bulezi Paulusi ku Timotea kuli lu bone mo lu kona ku sepela Jehova.

“NA MUÑAA BUPILO HA NI FETUHI”

4. Paulusi naa na ni buikolwiso bwa kuli Jehova naa ka ezañi, mi naa buleleziñi Timotea?

4 Paulusi naa na ni buikolwiso bwa kuli Jehova naa ka ziba batu ba ne ba mu lapela ka ku ipumisa. Hape Paulusi naa ziba kuli Jehova naa ziba batu ba ne ba mu lapela ka lipilu za bona kaufela. Paulusi naa bonisize kuli naa na ni buikolwiso bo bu cwalo mwa litaba za naa susumelizwe ku ñolela Timotea. Ha saa talusize bumaswe bo ne ba tahisa bakwenuheli kwa tumelo ya ba bañwi, Paulusi naa ize: “Kwandaa zeo, mutomo wa Mulimu o tiile u zwelapili u nze u tiile, mi u na ni manzwi a, a swana sina liswayo, a li: ‘Jehova wa ziba ba ba li ba hae,’ ni kuli: ‘Mutu kaufela ya biza libizo la Jehova a tuhele bumaswe.’”—2 Tim. 2:18,19.

5, 6. Pulelo ya naa itusisize Paulusi ya “mutomo wa Mulimu o tiile” i bonisañi, mi pulelo yeo ne i amile cwañi Timotea?

5 Bibele i itusisa linzwi la “mutomo” kwa ku talusa lika ze shutana-shutana. Lika zeo li kopanyeleza muleneñi o mutuna mwa Isilaele ya kwaikale, Jerusalema, ni musebezi wa eza Jesu kuli mulelo wa Mulimu u petahale. (Samu 87:1, 2; 1 Makor. 3:11; 1 Pit. 2:6) Kono pulelo ya “mutomo wa Mulimu o tiile” i itusisizwe feela hañwi mwa Bibele. Ki kezahalo mañi ya naa ama ku yona Paulusi ha naa itusisize pulelo yeo?

6 Paulusi naa bulezi manzwi a Mushe ka za Kora ni bayemeli ba hae mi hamulaho naa bulezi za “mutomo wa Mulimu o tiile.” (Mu bone Numere 16:5.) Ka ku eza cwalo, Paulusi naa hupulisa Timotea kuli Jehova naa ziba ze ne ezahala mwa puteho. Mulimu naa ka tibela bakwenuheli kuli ba si ke ba silafaza puteho. Kora naa palezwi ku cinca mulelo wa Jehova, mi bakwenuheli ba ne ba li mwa puteho ni bona ne ba palezwi ku cinca mulelo wa Mulimu. Paulusi naa si ka talusa ka ku tala ze ne i talusa pulelo ya “mutomo wa Mulimu o tiile.” Nihakulicwalo, za naa bulezi Paulusi ne li tusize Timotea ku sepa Jehova.

7. Ki kabakalañi ha lu kona ku kolwa kuli Jehova u ka zwelapili ku ba ya lukile ni ya sepahala?

7 Likuka za Jehova ha li cincangi. Samu 33:11 i li: “Milelo ya Muñaa Bupilo, yona ki ya kamita, i tiile; sa lela mwa pilu ya hae si ka ina mwa linako za masika ni masika.” Jehova ki Mulena, u bonisa lilato le li sa feli, u lukile mi wa sepahala. Bibele i bonisa kuli Mulimu u zwelapili ku bonisa lika zeo. (Ex. 15:18; Samu 106:1; 112:9; 117:2) Malaki 3:6 i bulela kuli: “Na, Muñaa Bupilo ha ni fetuhi.”  Ku zwa fo, Jakobo 1:17 i bulela kuli Jehova ha “fetuhi kamba ku cinca sina miluti ye cinca-cinca.”

LITABA ZE TIISA TUMELO YA LUNA KU JEHOVA

8, 9. Lu kona ku itutañi kwa litaba ze ne ñozwi fa “mutomo wa Mulimu o tiile”?

8 Mwa linako za kwamulaho, ku ñola lika fa mutomo wa muyaho ne ku atile hahulu. Hañata ne ba ezanga cwalo kuli batu ba zibe mutu ya yahile muyaho wo kamba muñaa ona. Kwa bañoli ba Bibele, Paulusi ki yena wa pili ku itusisa swanisezo yeo. * Fa “Mutomo wa Mulimu o tiile” wa naa talusize Paulusi kwa 2 Timotea 2:19, ne ku ñozwi fateñi litaba ze peli. (1) “Jehova wa ziba ba ba li ba hae” ni (2) “Mutu kaufela ya biza libizo la Jehova a tuhele bumaswe.” Litaba ze li lu hupulisa ze lu bala kwa Numere 16:5. Mu bale.

9 Batu ba Jehova ba kona ku itutañi kwa lika ze ne ñozwi fa “mutomo wa Mulimu o tiile”? Likuka za Jehova li tomile fa litaba ze peli za niti. Litaba zeo ki, (1) Jehova u lata batu ba ba sepahala ku yena, ni (2) Jehova u toile mikwa ye maswe. Litaba ze li kona ku tusa cwañi mwa puteho mo ku na ni bakwenuheli?

10. Mikwa ya bakwenuheli ne i amile cwañi Bakreste ba ba sepahala ba mwa linako za Paulusi?

10 Timotea ni batu ba bañwi ba ne ba sepahala ne ba katazwa hahulu ki mikwa ye maswe ye ne ba na ni yona bakwenuheli. Bakreste ba bañwi mwendi ne ba buzize libaka bakwenuheli bao ha ne ba zwelapili ku lumelezwa ku ba mwa puteho. Bakreste ba ba sepahala mwendi mane ne ba kakanya ka za haiba Jehova naa bona shutano ye ne li mwahalaa ba ne ba mu sebeleza ka busepahali ni bakwenuheli ba ne ba lapela Mulimu ka bupumi.—Lik. 20:29, 30.

Timotea naa si ka tuhelela bakwenuheli ku mu lyanganisa (Mu bone maparagilafu 10-12)

11, 12. Liñolo la naa ñozi Paulusi ne li tiisize cwañi tumelo ya Timotea?

11 Liñolo la naa ñozi Paulusi ne li tiisize tumelo ya Timotea. Paulusi naa hupulisize Timotea kuli Jehova naa bonisize hande kuli Kora ni sikwata sa hae ne li baipi. Jehova naa hanile Kora ni sikwata sa hae mi naa ba yundisize, kono naa shemubile Aruni. Ka nzila ye swana, nihaike kuli ku na ni batu ba ne ba ipumisa ku ba Bakreste mwa linako za Paulusi, Jehova naa ka bonisa batu ba ne ba li ba hae.

12 Jehova ha cincangi ni kamuta, kacwalo, lwa kona ku mu sepa ka nako kaufela. Mulimu u toile bumaswe mi u ka fa koto kwa batu ba ba eza ze maswe ili ba ba  sa baki. Timotea naa hupulisizwe kuli naa swanela ku hana ku kukuezwa ki batu ba ba maswe ba ne ba ipumisa ku ba Bakreste, kakuli “mutu kaufela ya biza libizo la Jehova” u swanela ku hana bumaswe. *

KU LAPELA JEHOVA KA BUSEPAHALI KU FUMANISANGA LIMBUYOTI

13. Ki buikolwiso mañi bo lu kona ku ba ni bona?

13 Za naa bulezi Paulusi ku Timotea za kona ku lu susueza ni luna. Kamukwaufi? Jehova wa ziba hande kuli lwa sepahala ku yena. Kono haki kuli u ziba feela batu ba ba sepahala ku yena. Jehova hape u iyakatwa hahulu batanga ba hae ba ba sepahala. Bibele i bulela kuli: “Meeto a Muñaa Bupilo a talimisisa lifasi kaufela, kuli a tahise maata a hae ku tusa ba ba mu file lipilu za bona, kaufela zona.” (2 Makol. 16:9) Lwa kona ku kolwa kuli Jehova ha na ku libala buikatazo bo lu eza kuli lu mu lapele.—1 Tim. 1:5.1 Makor. 15:58.

14. Ki balapeli ba ba cwañi ba sa lati Jehova?

14 Jehova u toile batu ba ba mu lapela ka ku ipumisa. Wa ziba ze kwa lipilu za batu kaufela mi wa bona batu ba ba si ka mu fa “lipilu za bona, kaufela zona.” Ki nto ye nyenyisa ku Jehova haiba mutu a ipumisa kuli wa utwa Jehova kono inze a zwelapili ku eza sibi kwa mukunda. (Liprov. 3:32) Ki niti kuli mutu ya eza lika ze cwalo wa kona ku puma batu ba bañwi, kono ha koni ku puma Mulimu. Bibele i bulela kuli: “Ya pata milatu ya hae ha na ku bona mbuyoti.” Taba yeo ki ya niti kakuli Jehova u na ni maata a matuna mi u lata ku luka.—Liprov. 28:13; mu bale 1 Timotea 5:24; Maheberu 4:13.

15. Lu swanela ku ambukañi mi ki kabakalañi?

15 Batu ba Jehova ba bañata ba mu lata ka lipilu za bona kaufela. Haki hañata ku ba ni mutu ya lapela Jehova ka ku ipumisa mwa puteho. Kono haiba kuli mwa linako za Mushe ni mwa linako za baapositola ne ku na ni batu ba ne ba lapela Jehova ka ku ipumisa, mu zibe ni kacenu kwa kona ku ba ni batu ba ba cwalo. (2 Tim. 3:1, 5) Kana taba yeo i talusa kuli lu swanela ku kakanya mizwale ni likaizeli za luna ni ku nga kuli ha ba sepahali ku Jehova? Ha lu swaneli ku eza cwalo, kakuli ikaba mafosisa haiba lu kakanya mizwale ni likaizeli za luna inze lu si na bupaki bwa kuli ha ba sepahali. (Mu bale Maroma 14:10-12; 1 Makorinte 13:7.) Ku zwa fo, ku kakanya mizwale ni likaizeli za luna ku kona ku sinya silikani sa luna ni Jehova.

16. (a) Mu kona ku ezañi kuli mu bone teñi kuli ha mu lapeli Jehova ka ku ipumisa mwa nzila ifi kamba ifi? (b) Lu kona ku itutañi mwa mbokisi ye li, “ Mu Zwelepili ku Itekula . . . Mu Zwelepili ku Bonisa . . .”?

16 Mukreste ni Mukreste u swanela ku ‘tatuba likezo za hae.’ (Magal. 6:4) Bakeñisa kuli ha lu si ka petahala, lu kana lwa kalisa ku lapela Jehova ka mabaka a fosahalile lu sa lemuhi. (Maheb. 3:12, 13) Lu kana lwa kalisa ku sebeleza Mulimu ka ku ipumisa mwa linzila ze sa lemusehi. Kacwalo, lu swanela ku ipuza kuli: ‘Ki kabakalañi ha ni lapela Jehova? Kana ni mu lapela ka libaka la kuli na mu lata ni kuli ni bata kuli a be Mubusi wa ka? Kamba kana ni mu lapela sihulu bakeñisa bupilo bo bunde bo ni sepa ku to ikola mwa Paradaisi?’ (Sin. 4:11) Haiba lu ipuza lipuzo zeo, lwa kona ku ikolwisa kuli ha lu lapeli Jehova ka ku ipumisa mwa nzila ifi kamba ifi.

KU SEPAHALA KU TAHISA TABO

17, 18. Ki kabakalañi ha lu swanela ku lapela Jehova ka busepahali?

17 Lu ka fumana limbuyoti haiba lu eza  ka mo lu konela kaufela ku lapela Mulimu ka ku sa ipumisa. Walisamu u li: “U na ni litohonolo mutu ya sa zekiswi ki Muñaa Bupilo ka lifoso za hae, ya li siyo mwa bupumi kaufela.” (Samu 32:2, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984) Haiba lu sebeleza Jehova ka busepahali, lu ka ba ni tabo cwale mi lu ka ikola tabo inze lu petehile kwapili.

18 Jehova a tuha a beya fa nalela batu ba ba maswe ba ba hana ku baka kamba ba ba zwelapili ku eza sibi kwa mukunda. Jehova u ka bonisa shutano ye mwahalaa “ya lukile ni ya si ka luka, ya sebeleza Mulimu, ni ya sa mu sebelezi.” (Mal. 3:18) Pili nako yeo i si ka fita kale, ki nto ye omba-omba ku ziba kuli “meeto a Jehova a talimezi ba ba lukile, mi mazebe a hae a teeleza kwa likupo za bona.”—1 Pit. 3:12.

^ par. 8 Nto ye swana ne i bulezwi kwa Sinulo 21:14. Liñolo le, li bonisa kuli mabizo a baapositola ba 12 naa ñozwi fa “macwe a mutomo a lishumi ka a mabeli.”

^ par. 12 Mwa taba ye tatama, lu ka nyakisisa mo lu kona ku likanyiseza Jehova ni mo lu kona ku hanela bumaswe.