Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lu Kona ku Zwelapili Cwañi ku ba ni Tabo?

Lu Kona ku Zwelapili Cwañi ku ba ni Tabo?

“Mutu ha ka pila myaha ye miñata, a no i tabela kaufelaa yona.”—MUEK. 11:8.

1. Ki limbuyoti mañi za lu fa Jehova ze lu tusa ku ba ni tabo?

JEHOVA u bata kuli lu be ni tabo, mi u lu fanga limbuyoti ze ñata ze kona ku lu tusa ku ba ni tabo. Mbuyoti ye ñwi ya lu file Jehova ki bupilo. Lwa kona ku itusisa bupilo bwa luna kwa ku lumbeka Mulimu, kakuli u lu hohezi mwa bulapeli bwa niti. (Samu 144:15; Joa. 6:44) Jehova u lu kolwisa kuli wa lu lata mi u lu tusa kuli lu si ke lwa zwafa ha lu nze lu mu sebeleza. (Jer. 31:3; 2 Makor. 4:16) Lu pila mwa paradaisi ya kwa moya, ili mo lu ikola kozo ni swalisano ye nde ni mizwale ni likaizeli ba luna, ni mo lu hupuliswa kamita kuli Jehova wa lu lata. Kwandaa zeo, lu na ni sepo ye nde hahulu ya lika ze ka ezahala kwapili.

2. Batanga ba Mulimu ba bañwi ba ba sepahala ba kopana ni muinelo mañi?

2 Nihaike kuli lika zeo li lu tahiseza tabo, batanga ba Mulimu ba bañwi ba ba sepahala ba ikutwa kuli haki ba butokwa. Ba kana ba ikutwa kuli Jehova ha itebuhi bona kamba ha itebuhi sebelezo ya bona. Batu ba ba zwelapili ku ikutwa cwalo ba kana ba nahana kuli taba ya kuli ba tabele “myaha ye miñata” ha i konahali ku bona. Ha ba na sepo mwa bupilo bwa bona.—Muek. 11:8.

3. Kiñi ze kona ku tahisa kuli batu ba ikutwe kuli haki ba butokwa?

3 Batu ba kona ku ikutwa kuli haki ba butokwa mwendi  hamulaho wa ku swabiswa, ku kula butuku bo buñwi, kamba ku supala. (Samu 71:9; Liprov. 13:12; Muek. 7:7) Hape lu swanela ku hupula kuli pilu ya luna ya “puma” mi i kona ku lu tahiseza kuli lu ikutwe mulatu hailifo Mulimu yena mwendi wa lu lata. (Jer. 17:9; 1 Joa. 3:20) Diabulosi u hasanya litaba za buhata ka za batanga ba Mulimu. Mi batu ba ba nga lika mwa li ngela Satani ba kana ba lu kukueza kuli lu lumele za naa bulezi Elifazi ya naa si na tumelo kuli kuti Mulimu ha lu ngi ku ba batu ba butokwa. Taba yeo ne li ya buhata mwa linako za Jobo mi hape i sa li ya buhata ni mwa linako za luna.—Jobo 4:18, 19.

4. Lu ka itutañi mwa taba ye?

4 Mwa Mañolo, Jehova u lu kolwisa kuli u ka tusa batu ba ba ikutwa kuli haki ba butokwa. (Samu 23:4) Nzila ye ñwi ya lu tusa ka yona ki ka Linzwi la hae. Bibele i “na ni maata, ka Mulimu, a ku wisa makwakwa a tiile.” Taba yeo i talusa kuli Bibele ya kona ku cinca mihupulo kamba mibonelo ye maswe ye lu kona ku ba ni yona ka za luna beñi. (2 Makor. 10:4, 5) Ha lu nyakisiseñi mo lu kona ku itusiseza Bibele kuli i lu tuse ku zwelapili ku ba ni tabo. Ka ku eza cwalo, mwa kona ku fumana tuso mi mane mwa kona ku ziba mo mu kona ku susueleza ba bañwi.

MU ITUSISE BIBELE KULI MU BE NI TABO

5. Ki tatubo mañi ye kona ku lu tusa ku zwelapili ku ba ni tabo?

5 Muapositola Paulusi naa talusize lika ze ñwi ze kona ku lu tusa ku zwelapili ku ba ni tabo. Naa susuelize puteho ya mwa Korinte kuli: “Mu zwelepili ku itekula kuli mu bone nji mu sa li mwa tumelo.” (2 Makor. 13:5) “Tumelo” ye taluswa mwa liñolo leo ki litaba kaufela ze ba lumela Bakreste ba niti ze patuluzwi mwa Bibele. Ha lu bulela ni ku eza ze i luta Bibele, lu ka fita fa ku lemuha kuli lu eza hande mi lu ka bonisa kuli lu “sa li mwa tumelo.” Ha lu swaneli ku iketela litumelo ze lu swanela ku latelela. Lu tokwa ku latelela lituto za Sikreste kaufela ze mwa Bibele.—Jak. 2:10, 11.

6. Ki kabakalañi ha lu swanela ku itekulanga ‘kuli lu bone nji lu sa li mwa tumelo’? (Mu bone siswaniso se si fa likepe 12.)

6 Mwendi mu ikutwa kuli ha mu tabeli ku itekula, sihulu haiba mu nahana kuli tumelo ya mina ya fokola. Kono kwa tabisa ku ziba kuli Jehova u lu nga ku ba batu ba butokwa hahulu ku fita mo lu ikungela luna beñi, kakuli wa lu ziba hande ku fita mo lu izibela luna beñi. (Isa. 55:8, 9) Jehova wa tatubanga balapeli ba hae, isi ka mulelo wa kuli a ba nyaze, kono kuli a zibe tulemeno twa bona to tunde mi a ba tuse. Ha mu itusisa Linzwi la Mulimu “kuli mu bone nji mu sa li mwa tumelo,” mu ka utwisisa mwa ikutwela Mulimu ka za mina. Ku eza cwalo ku ka mi tusa ku sa nahananga kuli ha mu ba butokwa mi ku ka mi tusa ku hupulanga kuli Mulimu u mi nga kuli mu ba butokwa hahulu mwa meeto a hae. Ku hupulanga taba yeo ku kona ku swana sina ku kwalula masila a fa lihaulo kuli ku be ni liseli mwa muzuzu.

7. Mitala ya batu ba ba sepahala ba ba bulezwi mwa Bibele i kona ku lu tusa cwañi?

7 Nzila ye nde ye lu kona ku itekula ka yona ki ka ku nahanisisanga mitala ya batu ba ne ba sepahala ba ba bulezwi mwa Bibele. Mu bapanyange miinelo kamba maikuto a bona ku a mina, mi mu bone mo ne mu ka ezeza kambe ki mina ba ne ba ipumani mwa miinelo ye ne ba kopananga ni yona. Ha lu nyakisiseñi mitala ye milaalu ye bonisa mo lu kona ku itusiseza Bibele kuli lu ikolwise kuli lu “mwa tumelo.” Ku eza cwalo ku ka lu tusa ku ba ni mubonelo o munde ka za luna beñi.

MBELWA YA SHEBILE

8, 9. (a) Mbelwa ya shebile naa ipumani mwa miinelo mañi? (b) Ki maikuto mañi a maswe ao mwendi mbelwa ya shebile naa bile ni ona?

8 Ha naa li kwa tempele ya mwa Jerusalema, Jesu a bona mbelwa ya shebile. Mutala wa mbelwa yo wa kona ku lu tusa ku ba ni tabo  nihaikaba kuli ha lu koni ku eza lika kaufela ze ne lu ka tabela ku eza. (Mu bale Luka 21:1-4.) Ha mu nyakisise miinelo ya naa ipumani ku yona mbelwa yo. Pili, naa tokwa ku itiisa bakeñisa butuku bwa naa utwile hamulaho wa ku shwelwa ki muunaa hae. Ku zwa fo, ku fita ku tusa limbelwa, baeteleli ba bulapeli ne ba na ni mukwañuli mi ne ba uzwezanga limbelwa ze swana sina yena. (Luka 20:47) Mbelwa yo naa shebile hahulu kuli mane nubu ya naa file kwa tempele ne i likana ni tuwelo ya naa kona ku fiwa mubeleki ya sebelize feela ka mizuzunyana.

9 Mu nahane feela mwa naa ikutwezi mbelwa yo ha naa nze a kena fa patelo ya tempele inzaa sweli tusheleñi twa muwaya-waya to tubeli. Kana naa nahana bunyinyani bwa nubu ya hae ha i bapanywa ni nubu ya naa ka fa kambe muunaa hae naa sa pila? Ha naa bona linubu ze ñata ze ne ba fa ba bañwi, kana naa ikutwile maswabi ni ku ikutwa kuli nubu ya hae ne i si na tuso? Ku si na taba kuli mwendi naa ikutwile cwalo, mbelwa yo naa fanile za naa na ni kuli a tuse mwa ku zwisezapili bulapeli bwa niti.

10. Jesu naa bonisize cwañi kuli mbelwa ya shebile naa li wa butokwa ku Mulimu?

10 Jesu naa bulezi kuli Jehova naa itebuha hahulu mbelwa yo ni nubu ya naa file. Jesu naa bulezi kuli mbelwa yo naa file ze ñata ku fita ze ne ba file bafumi kaufela. Nubu ya hae ne i ka kopanywa hamoho ni linubu ze ñwi ze ne filwe, kono Jesu sihulu naa mu ketile mwahalaa ba bañwi kuli naa ezize hande ni ku fita. Ba ne ba balanga linubu za kwa tempele ne ba si ke ba ziba mwa naa itebuhela hahulu Jehova tusheleñi twa muwaya-waya to tubeli twa naa file mbelwa yo kamba mo Jehova naa itebuhela mbelwa yo ya shebile. Nihakulicwalo, sa butokwa ni ku fita ne li mwa naa ngela Mulimu lika, isiñi mo ne ba nahanela batu kamba mwa naa ikutwela mbelwa yo ka za yena muñi. Kana mwa kona ku itusisa likande le kwa ku itekula ku bona nji mu sa li mwa tumelo?

Mu itutañi kwa mutala wa mbelwa ya shebile? (Mu bone maparagilafu 8-10)

11. Mu kona ku itutañi kwa likande la mbelwa ya shebile?

11 Miinelo ye mu li ku yona i kona ku ama ze mu kona ku fa Jehova. Kabakala busupali  kamba makulanu, ba bañwi ha ba koni ku tanda nako ye ñata inze ba kutaza sina mo ne ba ka tabelela. Kana ba swanela ku ikutwa kuli ha ba swaneli ku bihanga piho ya bona ya mwa sebelezo ya mwa simu bakeñisa kuli ba ikutwa kuli haki ya butokwa? Nihaikaba kuli mu sa li ba banca kamba ha mu katazwi ki makulanu, mu kana mwa ikutwa kuli buikatazo bo mu eza ki bo bunyinyani hahulu ha bu bapanywa kwa lihola ze ñata ze ba tanda batu ba Mulimu mwa ku mu lapela. Likande la mbelwa ya shebile li lu luta kuli Jehova wa lemuhanga ni ku itebuha lika ze lu mu ezeza ku si na taba ni fo li kuma, sihulu ha lu li mwa miinelo ye taata. Ha mu nyakisise mo ne mu sebelelize Jehova ñohola. Kana ne ku na ni nako ye ñwi ye ne mu tandile kwa ku sebeleza Jehova ili fo ne mu ezize buitomboli bo butuna? Haiba ne mu ezize cwalo, mwa kona ku kolwa kuli Jehova wa itebuha ze ne mu mu ezelize ka nako yeo. Ha mu likanyisa mbelwa ya shebile ni ku sebeleza Jehova ka mo mu konela kaufela, mu ka bonisa kuli mu “sa li mwa tumelo.”

INGA BUPILO BWA KA

12-14. (a) Ki maikuto mañi a maswe a naa bile ni ona Elia? (b) Ki kabakalañi Elia mwendi ha naa ikutwile cwalo?

12 Mupolofita Elia naa sepahala ku Jehova mi naa na ni tumelo ye tiile. Kono nako ye ñwi naa ikutwile ku zwafa hahulu kuli mane a kupa Jehova kuli a mu bulaye, mi a li: “Ku likani! Mawe Muñaa Bupilo, nga moyo wa ka cwale.” (1 Mal. 19:4) Batu ba ba si ka ipumana kale mwa muinelo o cwalo, ba kana ba nga kuli tapelo ya naa lapezi Elia ne i bonisa kuli naa “si ka nahanisisa” za naa lapela. (Jobo 6:3) Kono Elia naa zwafile luli. Mwa sibaka sa ku mu halifela, Jehova naa tusize Elia.

13 Ki kabakalañi Elia ha naa ikutwile cwalo? Nakonyana pili a si ka ikutwa kale cwalo, Elia naa ezize makazo ye ne bonisize kuli Jehova ki Mulimu wa niti. Hamulaho wa makazo yeo, bapolofita ba 450 ba Baale ne ba bulailwe. (1 Mal. 18:37-40) Ku bonahala kuli Elia naa nga kuli batu ba Mulimu cwale ne ba ka kutela mwa bulapeli bwa niti, kono ne ba si ka eza cwalo. Jezebele, Mufumahali ya maswe, naa lumile lushango ku Elia kuli naa ka mu bulaya. Kuli a si ke a bulaiwa, Elia a matela kwa mboela wa Isilaele ili ku fitelela naha ya Juda mwa lihalaupa.—1 Mal. 19:2-4

14 Elia ha naa li mwa lihalaupa a li nosi, a kala ku nahana kuli musebezi wa hae wa ku polofita ne u si na tuso. A bulelela Jehova kuli: “Ha ni fiti bokuku ba kale kwa ku luka.” Elia naa ikutwile kuli naa si wa butokwa sina liluli ni masapo a litupu za bo kukwaa hae. Naa nga kuli ne li mupalelwi ni kuli naa si wa butokwa mwa meeto a Jehova kamba mwa meeto a mutu ufi kamba ufi.

15. Mulimu naa bonisize cwañi Elia kuli naa li wa butokwa ku yena?

15 Kono ya Maata-Ote naa nga Elia ka nzila ye shutani ni mwa naa ikungela yena Elia. Jehova naa zwezipili ku itebuha Elia, mi naa boni teñi kuli Elia wa ziba taba yeo. Mulimu naa lumile lingeloi le ne li tilo tiisa Elia. Hape Jehova naa file Elia za ku ca ni za ku nwa ze ne ka mu tusa ku itiisa mwa musipili wa naa li ku ona o ne u tandile mazazi a 40 ili wa ku liba kwa mboela wa Lilundu la Horebe. Elia ha naa ikutwile kuli ne ku si na Maisilaele ba ne ba sa sepahala ku Jehova, Mulimu ka sishemo a sikulula mubonelo wa Elia o ne u fosahalile wo. Hape mu hupule kuli Jehova naa file Elia buikalabelo bo bunca, ili bwa naa amuhezi. Jehova naa tusize Elia, mi ka libaka leo, Elia naa bile ni maata hape mi naa kutile ku yo peta musebezi wa hae wa ku polofita.—1 Mal. 19:5-8, 15-19.

16. Jehova u mi tiisize cwañi?

16 Mutala wa Elia wa kona ku mi tusa ku bona haiba mu sa li “mwa tumelo” ni ku mi tusa ku ba ni tabo. Pili, ha mu nyakisise mwa mi tuselize Jehova. Kana muuna-muhulu yo muñwi kamba Mukreste yo muñwi ya hulile kwa moya a kile a mi tusa ka nako ye swanela? (Magal. 6:2) Kana Bibele, lihatiso za Sikreste, ni mikopano li mi tusize ku ikutwa kuli Jehova wa mi babalela? Nako ye tatama ha  mu ka tusiwa ka ye ñwi ya linzila zeo, mu nyakisise kuli ki mañi ya mi fa tuso yeo luli mi mu hupule ku itumela ku Jehova mwa tapelo.—Samu 121:1, 2.

17. Jehova u itebuha nto mañi kwa batanga ba hae?

17 Sa bubeli, mu lemuhe kuli ku nahana kuli ha lu ba butokwa, kwa kona ku lu yembulula. Sa butokwa ni ku fita ki mwa lu ngela Mulimu. (Mu bale Maroma 14:4.) Jehova wa itebuha ku luna bakeñisa kuli lwa sepahala ku yena isiñi ka libaka la kuli lu petile hahulu lika ze ñata. Mwendi ka ku swana ni Elia, mu ezelize Jehova lika ze ñata ku fita mo mu kona ku nahanela. Mwendi mu tusize batu ba bañwi mwa puteho mu sa lemuhi. Mi mwendi batu ba ba pila mwa sibaka se mu li ku sona ba utwile niti bakeñisa buikatazo bo butuna bo mu ezize.

18. Buikalabelo bwa mi file Jehova bu bonisañi?

18 Sa butokwa ni ku fita, mu hupulange kuli buikalabelo kaufela bwa mi file Jehova ki sisupo se si bonisa kuli wa mi lata. (Jer. 20:11) Sina Elia, mu kana mwa zwafa haiba mu ikutwa ku palelwa ku sebeleza hande Mulimu kamba haiba likonkwani ze mu itomezi ha mu nze mu sebeleza Jehova li bonahala kuli ha li na ku konahala. Nihakulicwalo, mu sa na ni tohonolo ye tuna hahulu. Tohonolo yeo ki ya ku kutaza taba ye nde ni ku bizwa kuli mu ba bañwi ba Lipaki za Jehova. Kacwalo, mu zwelepili ku sepahala ku Jehova. Mi sina mwa naa bulelezi Jesu, mu ka ‘taba ni mulenaa mina.’—Mat. 25:23.

“TAPELO YA MUTU YA SWABILE”

19. Muñoli wa Samu 102 naa ikutwile cwañi?

19 Muñoli wa Samu 102 naa zwafile luli. Naa “swabile,” ili ku talusa kuli naa atezwi ki manyando mwa mubili ni mwa maikuto, mi naa si na maata a ku tiyela matata a naa kopana ni ona. (Samu 102, toho ya taba) Muñoli yo naa nahana feela za butuku bwa naa ikutwa, bulutu bwa hae, ni maikuto a naa na ni ona. (Samu 102:3, 4, 6, 11) Naa ikutwa kuli Jehova naa bata ku mu yubeka.—Samu 102:10.

20. Tapelo i kona ku tusa cwañi mutu ya ikutwa kuli haki wa butokwa?

20 Nihakulicwalo, walisamu yo naa sa lumbeka Jehova mwa bupilo bwa hae. (Mu bale Samu 102:19-21.) Samu 102 i lu bonisa kuli nihaiba batu ba ba “mwa tumelo” ba kona ku utwa butuku mi mwendi ha ba koni ku nahana za nto ye ñwi hape. Mi ka ku swana “inge nyunywani ye inzi i li nosi fa situwa sa ndu,” walisamu naa ikutwile bulutu, inge kuli naa pila feela mwa matata. (Samu 102:7) Haiba mu ka ikutwa cwalo nako ye ñwi, mu lapele ku Jehova ka pilu ya mina kaufela sina feela mwa naa ezelize walisamu. Ku lapelanga kwa kona ku mi tusa ku sa nahananga kuli ha mu ba butokwa ku Jehova. Jehova u sepisa kuli “u ta utwa batu ba hae ba ba siilwe, mi u ta teeleza tapelo ya bona.” (Samu 102:17, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984) Mu kolwe kuli Jehova wa taleleza sepiso yeo.

21. Ki nto mañi ye kona ku tusa mutu ya ikutwa ku sa ba wa butokwa kuli a be ni tabo?

21 Samu 102 hape i bonisa mo mu kona ku bela ni tabo ye tuna. Walisamu naa ikatulezi ku isa pilu kwa bulikani bwa hae ni Jehova. (Samu 102:12, 27) Naa omba-ombilwe ha naa zibile kuli Jehova naa ka zwelapili ku tusa batu ba hae kuli ba tiyele miliko. Kacwalo, haiba matata e mu kopana ni ona a mi palelwisa ku zwelapili ku eza ze ñata ha mu nze mu sebeleza Mulimu, mu zibise Jehova taba yeo ka tapelo. Mu kupe Mulimu kuli a utwe tapelo ya mina isiñi feela ka mulelo wa kuli mu imululwe mwa butata bo, kono hape ilikuli ‘libizo la hae’ li zibahazwe.—Samu 102:20, 21.

22. Mañi ni mañi wa ku luna u kona ku tabisa cwañi Jehova?

22 Lwa kona ku itusisa Bibele kuli lu bone nji lu “mwa tumelo” ni ku ikolwisa kuli lu ba butokwa ku Jehova. Ki niti kuli mwa lifasi la Satani, mwendi ha lu koni ku ambuka maikuto kaufela a maswe kamba a zwafisa. Kono kaufelaa luna lwa kona ku tabisa Jehova ni ku to pila bupilo bo bu sa feli haiba lu itiisa ha lu nze lu mu sebeleza ka busepahali.—Mat. 24:13.